• Nr - 08.jpg
 • Nr - 06.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 04.jpg
logo2


> Szkoła katolicka to szkoła kierowana przez kompetentną władzę kościelną albo kościelną osobę prawną publiczną, która za katolicką została uznana przez władzę kościelną. W szkole katolickiej nauczanie i wychowanie opierają się na zasadach chrześcijańskiej doktryny. Aby używać nazwy szkoła katolicka niezbędna jest zgoda kompetentnej władzy kościelnej (kan. 803 KPK).

> Szkoła katolicka odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Jest miejscem integralnego wychowania, ewangelizacji, nauczania, inkulturacji i wdrażania dialogu życia pomiędzy młodymi różnych religii i środowisk społecznych.

> Szkoła katolicka zapewnia program zmierzający do zapewnienia syntezy między kulturą i wiarą z jednej strony oraz wiarą i życiem z drugiej. Oryginalność i tożsamość katolickiej szkoły, a także jej autentyczny dynamizm, zależy od przyjęcia i włączenia ewangelicznego światła w konkretne życie wspólnoty szkolnej i wszystkich jej członków.

> Szkoła katolicka rozwija ucznia nie tylko intelektualnie zdobywając nową wiedzę, ale również kształtuje całą swoją osobowość. Wychowanie i nauczanie powinno dotknąć każdej sfery rozwojowej ucznia (psychicznej, społecznej, fizycznej, kulturologicznej, duchowej). Szkoła katolicka ma być miejscem integralnej formacji osoby przy pomocy wypracowania i przyswojenia kultury ludzkiej w jej różnych formach i wyrazach, miejscem kształcenia do wolności i odpowiedzialności, do smaku piękna i do twórczości artystycznej, do otwarcia wobec innych. U podstaw takiej wizji życia jest Jezus Chrystus i Jego orędzie zbawienia.

> Szkoła katolicka stara się stworzyć w swoim środowisku atmosferę, w której uczeń czuje się zaproszony do podjęcia zobowiązań wynikających z chrztu. Sercem każdej działalności wychowawczej w szkole katolickiej jest Jezus Chrystus, stanowiący wzór, według którego chrześcijanin powinien kształtować swe życie.

> Szkoła katolicka poprzez nauczanie i wychowanie oparte na wartościach chrześcijańskich prowadzi ucznia do pełnego zaangażowania w życie społeczne i polityczne kraju, tak by poprzez swoją pracę przyczyniał się do dobra wszystkich. Chrześcijanin świadectwem życia zgodnym z Ewangelią buduje społeczność, która opiera się na wartościach najwyższych i uniwersalnych.

> Szkoła katolicka oferując swój program wychowawczy ludziom naszych czasów spełnia ważne zadanie kościelne: kształtowanie chrześcijan odpowiedzialnych za rozwój i misję Kościoła w świecie poprzez zaangażowanie w życie i sprawy Kościoła.

> Szkoła katolicka swój program wzbogaca o wymiar religijny i prowadzi ucznia do zainteresowania solidnym wykonywaniem swoich obowiązków. Uczeń winien rozwijać w sobie autentyczne wartości ludzkie typu: świadomość własnej godności, poczucie odpowiedzialności, ducha solidarności, oddanie dla wspólnego dobra, poczucie sprawiedliwości, uczciwość i prawość.

> Szkoła katolicka zapewnia pomoc w osiągnięciu równowagi między kulturą świecką a religijną. Takie nauczanie nie może stawiać sobie za cel tylko przyjęcie umysłem prawdy religijnej, gdyż chodzi o złączenie się całą istotą z Osobą Jezusa Chrystusa.

> Szkoła katolicka winna dbać o należyty dobór kadry, kierując się nie tylko ich kompetencją zawodową, zdolnościami wychowawczymi i dydaktycznymi, ale także walorami etycznymi i praktykowaniem życia sakramentalnego (DKKK w P 94). Wykładowcy mają się odznaczać zdrową nauką i prawością życia ( KPK kan.803 § 2).

 

WSPÓŁPRACA

W kontekście wyżej zarysowanych założeń, jakie ma do spełnienia szkoła katolicka, a także biorąc pod uwagę cel i zadania wyznaczone przez Zespół Redakcyjny (kadrę profesorską) reprezentujący niniejszy portal i podejmujący aktywności w wielu obszarach prowadzonych w duchu katolickim, proponujemy wszystkim zainteresowanym szkołom katolickim na różnych poziomach kształcenia, współpracę.

Współpraca ta może obejmować wiele różnych działań wynikających z misji szkoły katolickiej i podejmowanych działań w zakresie kształcenia i wychowania. Jesteśmy otwarci na propozycje Państwa, które mają służyć dobru dzieci i młodzieży jak i wychowawcom.

Biorąc pod uwagę zakres naszych działań i możliwości proponujemy następujące formy współpracy:

 1. Przygotowanie artykułów naukowych, publicystycznych do wydawanych przez nas czasopism;
 2. Wspólne organizowanie sesji, konferencji naukowych na tematy dotyczące kształcenia i wychowania katolickiego;
 3. Organizowanie spotkań kadry naukowej z pedagogiki katolickiej z młodzieżą szkół katolickich;
 4. Odbywanie przez naszych studentów praktyk pedagogicznych;
 5. Opracowywanie projektów badawczych i wspólne ich realizowanie;
 6. Opracowywanie materiałów edukacyjnych dla szkół katolickich;
 7. Organizowanie konkursów z zakresu problematyki religijnej, katolickiej;
 8. Objęcie patronatem poszczególnych szkół, klas czy wydarzeń o charakterze katolickim;
 9. Spotkania przedstawicieli uczelni z nauczycielami – prowadzenie dokształcenia;
 10. Organizowanie wizyt młodzieży na uczelni – KUL;
 11. Organizowanie kół naukowych, nad którymi patronat sprawowałby zespól pracowników naukowych z pedagogiki;
 12. Pomoc nauczycielom w dalszym kształceniu zawodowym poprzez studia podyplomowe, studia doktoranckie;
 13. Wspólne opracowywanie programów autorskich dla szkół;
 14. Organizowanie pogadanek, dyskusji dla uczniów z pracownikami uczelni;
 15. Pomoc w kolportażu literatury pedagogicznej opracowanej w duchu katolickim.

Powyższa propozycja nie stanowi obszaru zamkniętego. Jesteśmy otwarci na inne propozycje współpracy, które mieścić się będą w ramach pedagogiki katolickiej. Chcemy wspierać Państwa w wielu obszarach działalności, ale też oczekujemy na współpracę w obszarach naszej działalności: naukowej, badawczej, wydawniczej, itp.

A. Ponadto - jeśli jesteście już Państwo zainteresowani podjęciem współpracy, bardzo prosimy o przesłanie zgłoszenia o gotowości drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

B. Ponadto - organizujemy wiele konferencji naukowych na ciekawe i aktualne tematy – bardzo prosimy o zapoznanie się z terminami i propozycjami tematów znajdujących się a dziale: KONFERENCJE.

C. Ponadto – liczymy na aktywność Państwa w zaproponowanych obszarach, formach działania.

D. Ponadto – chętnie na naszej stronie i w naszych publikacjach napiszemy o Państwa działalności, zaprezentujemy państwa szkołę.