• Foto-02.jpg
  • Foto-08.jpg
  • Foto-07.jpg
  • Foto-06.JPG
  • Foto-03.JPG
  • Foto-01.jpg
  • Foto-04.JPG
  • Foto-05.JPG

 

KATOLIKUS PEDAGÓGIA

Półrocznik

 

Szanowni Państwo,

Czasopismo „Katolikus Pedagógia”, podejmuje szeroką tematykę pedagogiczną, lecz opartą głównie na wartościach katolickich. Na jego łamach w poszczególnych działach prezentujemy treści, które są bezpośrednio związane z pedagogiką katolicką. Prosimy zatem przy wysyłaniu tekstów o tym pamiętać.

Termin nadsyłania materiałów:

-    do pierwszego numeru w danym roku – do 30 maja;

-    do drugiego numeru w danym roku – do 30 listopada.

Publikujemy tylko te artykuły, które:

-    nie były dotychczas nigdzie publikowane;

-    napisane zostały przez jednego autora i mają charakter naukowy;

-    posiadają przynajmniej 21 tys. znaków (oprócz streszczeń, bibliografii, CV autora);

-    posiadają streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim (po ok.1000 znaków);

-    są napisane w języku polskim lub w języku kongresowym, lub w języku z grupy języków słowackich;

-    zawierają podtytuły – dla przejrzystości;

-    odsyłacze mają tuż przy wyrazie i na dole danej strony;

-    mają dołączony tytuł artykułu w języku angielskim;

-    zostały napisane: czcionką: Times New Roman, wielkości 12 pkt., odstęp 1,5 pkt.;

-    nie posiadają tekstu tzw. „rozstrzelonego”;

-    mają odpowiednio wykonane tabele – o ile takie w tekście występują;

-    zawierają dodatkowo notę o autorze – krótkie CV;

-    zawierają wykaz bibliograficzny (z podziałem na źródła, opracowania);

-    posiadają przypisy sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami bibliograficznymi;

-    w przypadku książek podajemy nazwę wydawcy;

-    mają dołączone foto kolorowe formatu legitymacyjnego w wersji elektronicznej i dobrej rozdzielczości;

-    przesłane zostały wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a)  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

a)  relacje podległości zawodowej,

b) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.