• Foto-08.jpg
  • Foto-03.JPG
  • Foto-07.jpg
  • Foto-01.jpg
  • Foto-05.JPG
  • Foto-06.JPG
  • Foto-04.JPG
  • Foto-02.jpg

 

Polska bibliografia pedagogiki katolickiej

 

Mimo, że wychowanie katolickie ma długą tradycję sięgającą czasów starożytnych brak jest dotąd pełnej bibliografii dokumentującej dorobek praktyki i myśli pedagogicznej. Na próżno można szukać odpowiedniej literatury w bibliografiach pedagogicznych. Niniejsze zestawienie jest próbą zarejestrowania piśmiennictwa z zakresu pedagogiki katolickiej, które ukazało się w języku polskim do czasów najnowszych. W przypadku wielu wydań ograniczono się do wydań najnowszych. Wykaz ten może okazać się pomocny w procesie samokształcenia się dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie wychowania katolickiego.

 

Wykaz skrótów:

 

BSN                    - Biuletyn Salezjańki „Nostra”

ChS                    - Chrześcijanin w świecie

Com                    - Communio

CT                      - Collectana Theologica

EiD                     - Edukacja I Dialog

GK                      - Głos Karmelu

HD                      - Homo Dei

Kat                     - Katecheta

KDS                    - Kronika Diecezji Sandomierskiej

KDW                   - Kwartalnik Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce

KE                      - Kwadrans Ewangeliczny

KF                       - Kwartalnik Filozoficzny

KH                      - Kwartalnik Historyczny

KHNT                  - Kwartalnik Historii Nauki i Techniki

KP                       - Kwartalnik Pedagogiczny

KPD                    - Kielecki Przegląd Diecezjalny

KW                     - Kultura i Wychowanie

MDC                   - Miesięcznik Diecezji Chełmskiej

MKW                   - Miesięcznik Katechetyczno-Wychowawczy

OW                     - Oświata i Wychowanie

PH                      - Przegląd Homiletyczny

PRM                    - Pamiętnik Religijno Moralny

PC                      - Paedagogia Christiana

PF                       - Przegląd Filozoficzny

PK                       - Pedagogika Katolicka

PKat.                  - Przegląd Katechetyczny

PP                      - Przegląd Powszechny

Przyj. Szk.          - Przyjaciel Szkoły

PT                       - Przegląd Teologiczny

PW                      - Przegląd Współczesny

PSz                     - Przyjaciel Szkoły

RBL                     - Ruch Biblijno – Liturgiczny

RCS                    - Ruch Chrześcijańsko-Społeczny

RF                       - Roczniki Filozoficzne

RK                      - Rocznik Katolicki

RNS                    - Roczniki Nauk Społecznych

SCh                    - Szkoła Chrystusowa

SS                      - Studia Sandomierskie

SW                     - Studia Warmińskie

ŚSHT                  - Śląskie Studium Historyczno Teologiczne

TST                     - Tarnowskie Studia Teologiczne

WAW                  - Wiadomości Archidiecezji Warszawskiej

WD                     - Wiadomości Duszpasterskie

WDL                   - Wiadomości Diecezji Lubelskiej

WP                     - Wychowanie w Przedszkolu

ZNKUL                - Zeszyty Naukowe KUL

 

I.  Źródła

 

1.  Augustyn Św.

-      O nauce chrześcijańskiej. Warszawa 1979, ss.146 s. [ks. II. O początkowym nauczaniu religii, ks. IV wskazówki dydaktyczne] Warszawa 1989.

-      Dialogi filozoficzne. Warszawa 1953/54, t. 1. O życiu szczęśliwym; O porządku, t. 3; O nauczycielu. O wolnej Woli. t. 4, O muzyce, O naturze dobra.

2.  Adamski Stanisław:

-      Akcja Katolicka Młodzieży. Poznań 1936.

-      Duszpasterstwo szkolne. [w:] „Wiadomości Diecezjalne” 1935, s. 417- 425, 1936, s.41-51.

-      Szkoła wedle nauki Kościoła i uchwał Synodu. Poznań 1939.

-      Szkoła wyznaniowa czy mieszana. Poznań 1921.

-      Uzupełnienia działalności TCL. [w:] RCS 1906, s. 313-446.

3.  Bazyli Wielki, Św.

-      Do młodzieńców o tym jaki pożytek mogą odnieść z czytania pisarzy pogańskich. [w:] Wybór homilii. Kraków 1947.

-      Mowa o pożytkach jakie odnieść może młodzież z czytania pisarzy pogańskich. Pam. Religijno-Moralny 1845, t.8, s.306-325.

-      Słowo do młodzieży o czytaniu z korzyścią autorów pogańskich. [w:] MKW. 1919, s. 84-93, 130-136.

-      Do młodzieńców o tym jaki pożytek mogą odnieść z czytania pisarzy pogańskich. [w:] Wybór homilii. Kraków 1947, Antologia literatury patrystycznej, t.2, s.194-200. Wybrane teksty z historii filozofii.

-      Filozofia starożytnej Grecji i Rzymu. Oprac. J. Legowicz wyd. 2. Warszawa 1970, s. 537-545.

-      Bazyli Wielki. Pisma.

4.  Benedykt XVI

-        Istota wychowania katolickiego w naszych czasach. [w:] PK. 2008, nr 3, s. 10-16.

-        Fundamentem każdej prawdziwej kultury jest poszukiwanie Boga. [w:] PK. 2008, nr 3,. s. 17-24.

5.  Bernard z Clairvaux:

-      O miłowaniu Boga. Poznań 2000.

6.  Bielawski Zygmunt

-      Asceza w wychowaniu młodzieży [w:] MKW. 1925, s.145-154, 211 -219.

-      Codzienna ofiara katechety. [w:] MKW. 1939.

-      Instrukcja i plany nauki religii w szkołach ludowych, wydziałowych i uzupełniających. Lwów 1913.

-      Jak ożywić zajęcia religijne młodzieży. [w:] MKW. 1916, s. 105–110.

-      Katecheta wobec VI przykazania. [w:] MKW. 1911, s. 162-168,197-209.

-      Kształcenie sumienia w wychowaniu religijnym. [w:] MKW. 1924, s.44-51, 82-91.

-      Kształcenie woli małych dzieci. [w:] Sprawozdanie roczne szkoły kolejowej. Lwów 1912.

-      Nauka religii dopełniająca. [w:] MKW. R:1912, s. 521-524, s. 562–572.

-      Nauka religii w stopniu średnim i wyższym. Lwów 1910.

-      Nauka religii na stopniu niższym. [w:] MKW. 1911, s.231-235.

-      Nauka religii w szkołach ludowych i wydziałowych. [w:] MKW. 1912,1913.

-      O metodzie katechetycznej ks. Pichlera. Kraków 1910.

-      O metodzie katechetycznej metoda objaśniająca. [w:] MKW. R.1:1911, s. 557-562.

-      O metodzie nauczania religii. [w:] MKW. R. 4:1914, s.109–17.

-      O uczuciu religijnym i jego rozwoju. [w:] MKW. 1913, 1914.

-      Odrębność pedagogiki jako nauki. [w:] MKW. 1924, s. 207-216.

-      Pedagogika okresu dojrzewania. [w:] MKW. 1925, s.353-378.

-      Pedagogika religijno moralna. Katechetyka. Lwów 1923, 1934.

-      Podstawy psychologiczne w wychowaniu religijnym. [w:] MKW. 1921, s. 66-178, s. 290–303, 1922, s. 23-30,119-133.

-      Podstawy wychowania religijnego. cz.1. Intelektualizm i woluntaryzm w wychowaniu. Lwów 1920, cz. 2. Integralność w wychowaniu. Lwów 1922.

-      Projekt planów dla nauki religii. [w:] MKW. 1911, s.368-389.

-      Uwagi metodyczne w nauce religii. [w:] MKW. 1915, s.109–115.

-      W sto pięćdziesiątą rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Refleksje na czasie. [w:] MKW. 1923, s.10-40.

-      Wychowanie eucharystyczne. [w:] MKW. 1924, s.108-127.

-      Wychowanie religijne. [w:] Encyklopedia wychowania. red. S.Łempicki. Warszawa 1936, t.2, cz. 2 s.  838-867.

-      Wychowanie religijne w atmosferze Ducha Św. [w:] MKW. 1925, s.114.

-      Zagadnienie wartości w wychowaniu religijnym. [w:] Księga pamiątkowa kursu katechetycznego w Krakowie. Kraków 1929, s.129-143.

-      Zagadnienia z pedagogiki religijnej. Lwów 1918.

-      Zastosowanie w nauczaniu religijnym. [w:] Księga pamiątkowa kursu katechetycznego w Krakowie. Kraków 1929, s. 220-234.

-      Znaczenie motywu w akcie woli. jw. s.187-205.

7.  Bilczewski Józef:

-      Charakter. List pasterski do uczniów. Poznań 1920.

-      Do młodzieży szkół średnich. Lwów 1905.

-      Katecheta szkoły średniej jako duszpasterz uczniów. Lwów 1908.

-      Listy i przemówienia eucharystyczne –Bóg Miłość. Lwów 1913.

-      Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe. Lwów 1924.

-      Młodości. Ty nad poziomy wylatuj. Lwów 1905.

-      O miłości ojczyzny. Lwów 1923.

-      O pracy. Lwów 1920.

-      Sumienie. Lwów 1915.

-      W sprawie nauczania katechizmu. Lwów 1901.

8.  Bojanowski Edmund:

-      Dzienniki (1853-1871). wyd. 2 popr. Warszawa 1999.

9.  Bosko Jan:

-      Sny wizje św. Jana Bosko Apostoła młodzieży. Łódź 1984.

-      Wspomnienia Oratorium. Warszawa 1987.

-      Testament duchowy. Kraków 1994.

-      Życiorys młodzieniaszka Michała Magone wychowanka oratorium salezjańskiego w Turynie. Warszawa 1926.

-      Bosco T. Spełniony Sen. Opowieść biograficzna o św. Janie Bosko. Rzym 1980.

-      Bosco T. Ksiądz Bosko wychowawca. Warszawa 1990.

-      Bosko J. Opiekun i nauczyciel sierot. Warszawa 1884.

10.Ciemniewski Jan:

-      Abstynencja jako czynnik kształcenia woli i charakteru. [w:] MKW. 1938, s.22-27.

-      Etyka katolicka. Lwów 1930.

-      Jak zakładać i prowadzić koła abstynenckie młodzieży. Kraków 1927.

-      Kierunki organizacyjne oraz ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim. Muzeum 1937, s.190–196.

-      Nauka szkolna w zastosowaniu do psychiki i kultury polskiej. Kraków 1919.

-      O nowożytną metodę nauczania religii. Poznań 1920.

-      Poznanie i kształcenie charakteru. Lwów 1903/1907. Poznań 1926.

-      Psychoanaliza na usługach religii i wychowania. [w:] MKW. 1935, s.123-136.

-      Stanowisko KEN w kwestii religijnego wychowania młodzieży. Lwów 1923.

-      Zwalczanie alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej. [w:] Księga pamiątkowa kursu katechetycznego w Krakowie1913 r. Kraków 1916, s.139-150.

11.Darowska Marcelina:

-    Cztery pogadanki rekolekcyjne z wychowankami. Jazłowiec 1904.

-    Niepokalański charyzmat wychowania. Lublin 1996.

12.Skórzewska G.:

-      Pedagogika, na podstawie notatek z konferencji i wykładów pedagogicznych m. Marceliny Darowskiej przez nią autoryzowana. Jazłowiec 1911.

13.Dajczak Józef:

-      Arcybiskup Bilczewski jako pedagog. [w:] HD. 1951, nr 2/3, s. 267-276.

-      Katechetyka . Warszawa 1956, ss.412.

-      Ks. Gadowski Walenty jako pedagog. [w:] HD. R.20:1951, s. 617–620.

-      Ks. M. Węglewicz jako pedagog religijny Archidiecezji Warszawskiej. [w:] WAW. R. 39, 1957, s. 583–590.

-      Ks. M. Węglewicz jako pedagog. [w:] WAW. R.36:1952, s.167-169.

-      Pedagogika chrześcijańska. Warszawa 1958, ss.190. (skrypt powiel).

-      Pedagogika historyczna XIX i XX w. Warszawa 1953.

-      Pedagogika w XIX i XX wieku. Warszawa 1955.

-      Rozwój pedagogiki naukowej na Zachodzie za okres lat 1945-1960. [w:] CT. 1960, z.1-2, s.171-233.

-      Wychowanie katolickie i nauczanie w duchu encykliki Piusa XII Divinis illius Magistri. [w:] PKat. 1948, nr 3 s. 65-80, nr 4, s.115-125.

-      Wychowanie osobowości według św. Tomasza. [w:] PP 1950, s.118-130.

14.Dupanloup Feliks:

-      Dziecię. Przeł. J. Miłkowski. Warszawa 1873.

-      Listy o wychowaniu dziewcząt. Poznań 1914, XV, ss. 387.

-      Małżeństwo chrześcijańskie. Warszawa 1872.

-      Mowa biskupa orleańskiego o nauce i wychowaniu w duchu chrześcijańskim. Tłum. L. Rzepecki Poznań 1866, odb. Oświaty.

-      O edukacji czyli wychowaniu. Przeł. P. Jankowski. Warszawa 1857.

-      O wykształceniu kobiety. Warszawa 1880, ss.176.

15.Feliński Szczęsny:

-      Pamiętniki arcybiskupa warszawskiego. cz. 1, 1822, 1851. Kraków 1897, wyd. 2, t. 1-2. Lwów 1911.

16.Foerster Fryderyk Wilhelm:

-      Autorytet i wolność. Warszawa 1913.

-      Chrystus a życie ludzkie. Poznań 1920.

-      Chrześcijaństwo a walka klas. Warszawa.

-      Drogowskaz życia. Warszawa 1910.

-      Etyka i polityka. Lwów 1926.

-      Etyka płciowa i pedagogika. Warszawa 1919.

-      Młodzież a wojna światowa. Lwów 1917.

-      Nauka życia na przykładach. Warszawa 1906.

-      Religia a kształcenie charakteru. Poznań 1930.

-      Stare i nowe wychowanie. Katowice 1938.

-      Szkoła i charakter. Zagadnienia moralno pedagogiczne życia szkolnego. Warszawa 1919, Lwów 1928, ss. 269.

-      Wychowanie człowieka. Książka dla rodziców, nauczycieli i kapłanów. Przeł. W. Osterloff. Warszawa 1913, ss.624.

-      Wychowanie i samowychowanie. Warszawa 1920, 1934.

-      Wychowanie obywatelskie. Przeł. J. Mirski. Warszawa 1919. wyd. 2 rozszerz. Lwów br., ss.320.

17.Fondaliński J.:

-      Koedukacja w świetle badań współczesnej psychologii. Poznań 1936.

18.Granat Wincenty:

-      Katolicki ideał wychowawczy. [w:] MKW. 1936, z. 8-9, s. 325-338, 373-380, 421-443.

-      Nauczanie teologii dogmatycznej w seminariach duchownych jako funkcja wychowania. [w:] „Polonia Sacra” 1948, nr 1.

-      Osoba ludzka. Próba definicji. Sandomierz 1961.

-      Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej. Poznań 1985.

-      Podstawy niekatolickiej i katolickiej dydaktyki. [w:] AK. 1936, t. 35, s. 355-473, t. 36, s. 136-149.

-      U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań 1976.

-      Wybór pism Wincentego Granata. oprac. H. Szumił. Warszawa 1984.

-      Zasady pedagogiki chrześcijańskiej w świetle dogmatu odkupienia i grzechu pierworodnego. [w:] MKW. 1939, s.26-53.

19.Gadowski Walenty:

-      Co sądzić o szkole wyznaniowej. Lud Katolicki 1919.

-      Dydaktyka. (rkps). Archiwum Seminarium Duchownego w Tarnowie.

-      Homiletyczne wyzyskanie encykliki o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. [w:] Współczesne problemy życia kościelnego na ambonie. Poznań 1932, s. 47-74.

-      Kazania o wychowaniu chrześcijańskim. Seria 1. Kielce 1932.

-      Kilka słów o toku myślenia w zastosowaniu do nauczania elementarnego Kraków 1891, odb. [w:] PP, T. 33.

-      O reformie nauki religii w gimnazjach. Kraków 1892 odb. [w:] PP. 1892.

-      Pedagogia w drugiej połowie średniowiecza. [w:] PP. 1890.

-      Pedagogika. (rkps). Archiwum Seminarium Duchownego w Tarnowie.

-      Podręcznik psychologii wychowawczej. Tarnów 1926.

-      Pomoce przy nauczania religii. [w:] 1935, s.182–184.

-      Reforma szkolnej nauki religii. [w:] PKat. 1935, s. 431–432.

-      Reforma szkoły ludowej [w:] Lud. Katol. Tarnów 1920, nr 9.

-      Sakrament pokuty w wychowaniu. [w:] „Miesięcznik Kościelny”. II z. 23.

-      Wychowanie młodzieży i herbarcjonizm. Kraków 1887, odb. [w:] PP 1887.

-      Z historii pedagogii. Kraków 1889/1890, z. 1-3, odb. [w:] PP 1898/90.

20.Grzegorz Wielki:

-      Dialogi. Kraków 2000, ss.385.

21.Górski Karol:

-      Nowy ideał wychowawczy. [w:] „Prąd” 1936.

-      Wychowawcze czynniki ustroju średniowiecznego. [w:] KW. 1938, nr 2 s. 104-118.

-      Wychowanie personalistyczne. Poznań 1936.

-      Zasady personalizmu a wychowanie i szkoła. [w:] Katolicka myśl wychowawcza. Poznań 1937, s.115-124.

22.Grzegorz I Wielki:

-      Księga reguły pasterskiej. Poznań 1948, ss.259.

23.Grzegorz z Nazjanzu:

-      Mowy wybrane. Warszawa 1967, ss.591.

24.Granat Wincenty:

-      Podstawy niekatolickiej i katolickiej dydaktyki. [w:] AK. 1935, t. 35 s. 355-473, t. 36, s.136-149.

25.Hieronim św.:

-      Listy. Warszawa 1952, 1953, 1954, t. 1-3. List do Pauli. 1, s.193-198; List do Lety o wychowaniu córki. t.2, s.400-414; List do Gaudencjusza o wychowaniu młodziutkiej Paktuli. t.3, s. 286-293.

26.Hlond A.:

-      List pasterski o katolickie zasady moralne. [w:] „Prąd” 1936, t. 30, s.159-168.

27.Jan Chryzostom:

-      O próżności i wychowaniu dzieci. [w:] PRM. t.8 1845, s.497-508,

-      Wybór Pisma. Warszawa 1954, s. 85-95, Wybór pism. Warszawa 1974, s.157-158.

-      Myśli. Poznań 1937, ss.142.

-      Poemat pedagogiczny. Tarnów 1985, ss.15.

-      O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie. Kraków 2003.

-      Wybór pism. Modlitwy liturgiczne. Pisma o charakterze wychowawczym. Warszawa 1974

28.Jan Paweł II:

-      Anioł Pański z Papieżem Janem Pawłem II Tom V. Libreria Editrice Vaticana 1995.

-      Encykliki Ojca św. Jana Pawła II. t. 1-2. Kraków 1996.

-      Dar i Tajemnica. Kraków 1996.

-      Do końca ich Umiłował. Libreria Editrice. Waticana 1987.

-      O miłości, małżeństwie, rodzinie. Poznań 1983, ss.182.

-      Pielgrzymki do Ojczyzny (1979-1997). Przemówienia, Homilie. Kraków 1997.

-      Pokój Tobie Polsko! Ojczyzno Moja. Citta del Vaticano 1983.

-      Przekroczyć próg nadziei. Lublin 1994.

-      Encyklika Veritasis Sprendor. Libreria Editrice Vaticana 6 sierpnia 1993.

-      Jan Paweł II naucza. Kraków 1997.

-      List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Radom 1994.

-      Orędzie na III Światowy Dzień Środków społecznego przekazu. [w:] „L’Osservatore Romano” 1981, 5/10 maja.

-      Przyszłość idzie przez rodzinę. Poznań 1983.

-      Do młodych. Watykan 1985.

-      O szkolnictwie katolickim. Szkoła w oczach Jana Pawła II. [w:] PK. 2008, nr 3, s.266-276.

-      Rodzina szkołą wychowania. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 255-259.

-      Wartości chrześcijańskie duchowym fundamentem Europy. [w:] PK. 2008, nr 2, s.243-246.

-      Waszym zadaniem jest służba prawdzie. [w:] PK. 2008, nr 2, s.240-242.

-      Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich. [w:] PK. 2007, nr 1, s. 98-100.

-      Wychowanie w nauczaniu JPII T.3. Wstęp M. Piwko. red. A. Wieczorek. Warszawa 2000.

-      Zadania szkoły która ma kształcić i wychowywać. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 250-254.

-      O wychowaniu: Wychowanie młodego pokolenia zadaniem wszystkich. Zadania szkoły katolickiej. [w:] PK. 2008, nr, 3, 97-100.

-      Ojciec i nauczyciel młodzieży. List Ojca Świętego Jana Pawła II do księdza E. Viganó Przełożonego Generalnego Towarzystwa św. Franciszka Salezego w setną rocznicę śmierci Jana Bosko. Rzym 1988.

-      O szkolnictwie katolickim. Szkoła w oczach Jana Pawła II. [w:] PK. 2008, nr 3, s. 266-276.

29.Jasiński Walery:

-      Kwadratura koła w polskiej pedagogice. [w:] PP. 1937, t. 216, s. 149–158.

-      Na przełomie myśli wychowawczej. Pedagogika współczesna a pedagogika chrześcijańska. Poznań 1936.

-      O katolicką pedagogikę w Polsce. Katowice 1938.

-      O wychowaniu rodzinnym i szkolnym w świetle nauki katolickiej. [w:] RK. R. 6:1939, s. 447-461.

-      Pedagogiczne zadania szkoły technicznej w świetle obecnego stanu techniki, w świetle wydajności pracy zawodowej, w świetle psychologii młodzieży. [w:] Ogólnopolski zjazd w sprawie szkół technicznych Katowice 1936, s.101–106.

-      Potrzeby katolickiej pedagogiki naukowej w Polsce. [w:] AK. t. 42:1924, s.33-60.

-      Racja bytu parafii polonijnych. Orchard Lake. Michigan 1946.

-      Szkoła techniczna a chrześcijańskie wychowanie moralne. [w:] Ogólnopolski Zjazd w sprawie szkół technicznych Katowice 1936, s. 94-100.

-      Światłocienie współczesnej pedagogiki. Poznań 1936.

-      Współczesne prądy i metody pedagogiczne w świetle krytyki naukowej. Katolicka myśl wychowawcza. Poznań 1937, s. 59-11.

-      Wychowanie w czystości. Wilno 1939.

30.Kaczmarek Czesław:

-      Kwestia koedukacji w szkołach miejskich w Polsce. [w:] „Głos Mazowiecki” 1935, nr 46.

-      List pasterski do młodzieży. [w:] 1939, nr 11-12.

-      List pasterski do młodzieży. jw. 1948, nr 12.

-      List pasterski do młodzieży. jw. 1958, nr 10-11.

-      ducha Chrystusowego w szkole i wychowaniu. [w:] „Głos Mazowiecki 1936, nr 271.

-      Orędzie do dziatwy diecezji kieleckiej. [w:] KPD. 1950, nr 12.

-      Orędzie do młodzieży na uroczystość Św. Stanisława Kostki w 1939 roku. jw. 1939, nr 1.

-      Podstawy życia rodzinnego. Kielce 1948.

-      Szkoła wyznaniowa. [w:] „Głos Mazowiecki” 1936, nr 274.

-      W obrębie ogniska rodzinnego przygotowują się losy państw. [w:] „Głos Mazowiecki” 1936, nr 120.

-      Wychowanie religijne a dom rodzinny. [w:] [w:] „Głos Mazowiecki” 1941, nr 3.

31.Kaczmarek L.:

-      Rola ideału w wychowaniu chrześcijańskim. [w:] Kat 1964, s.49-52.

32.Kalkstein JaninaTeresa:

-      System wychowawczy Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i jego zadania w dobie obecnej. Poznań 1931 odb. [w:] „Przyjaciel szkoły”1931 nr 7.

33.Klemens Aleksandryjski:

-      Kobierce zapisków dotyczące prawdziwej wiedzy. T.1. Warszawa 1994 [Różne poglądu filozofów na cel człowieka i jego najwyższe szczęście, s. 212-215. Prawdziwa doskonałość polega na poznaniu i miłości Boga s. 384-388.

-      Pedagog. [w:] Antologia literatury patrystycznej. T. 1. Warszawa 1975, s. 344-353. ks. II. Jak należy używać napojów? ks. III. O przystojnym zachowaniu się w towarzystwie. Przeciw strojnisiom, w jakim celu należy używać kąpieli.

-      Pedagog. Wieczny skarb chrześcijanina. [w:] WD. 1952, s.172-174; Jakim wychowawcą jest Jezus Chrystus. Tamże, s. 303-306.

34.Klepacz Michał:

-      Ambona o szkole. [w:] PH. 1930, s.1–30.

-      Duchowieństwo wobec nowoczesnych prądów w szkole polskiej. Kielce 1930.

-      Ideały średniowiecza a czasy obecne. Wilno 1938.

-      Idee Boga w historiozofii Augusta Cieszkowskiego w świetle ówczesnych prądów umysłowych. Wilno 1933.

-      Kierunki organizacyjne oraz ideały wychowawcze we współczesnym szkolnictwie polskim. Katowice 1937, ss. 371.

-      Ks. Idzi Radziszewski, garść wspomnień. [w:] AK. 1959, s. 1–3, 15–17.

-      Materializm na […] ławie oskarżonych. [w:] PH. 1936, s. 250-265.

-      Monopol szkolny. [w:] KPD. 1930, s.49–66.

-      My a szkoła. [w:] KPD. 1921, s.137–145.

-      Nauczycielstwo na rozdrożu. Poznań 1931.

-      Piusa XI Św. Encyklika O Chrześcijańskim Wychowaniu Młodzieży z dnia 31 grudnia 1929 roku. Z oryginału łacińskiego przetłumaczył, wstępem i komentarzem opatrzył ks. bp dr Michał Klepacz. Kielce 1947.

-      Sp. ks. dr Idzi Radziszewski (wspomnienie pośmiertne). [w:] KPD. 1922, s. 60–63.

-      Statystyka szkolnictwa w Polsce. [w:] KPD. 1929, s. 274–291.

-      Stosunek Kościoła do Państwa. [w:] KPD. 1929, s.97–103.

-      Szkoła a religia. [w:] KPD. 1930, s.84–104.

-      Szkoła antyreligijna. [w:] KPD. 1930, s.159–179.

-      Szkoła jednolita a reformy szkolne. [w:] KPD. 1930, s.20–36.

-      Szkoła mieszana (symultana – międzywyznaniowa). [w:] KPD. 1930, s.124–144.

-      Szkoła wyznaniowa postulatem doby współczesnej. Poznań 1936.

-      Św. Tomasz na tle dziejów myśli ludzkiej. Kraków 1948.

-      Uniwersytet Lubelski. [w:] KPD. 1923, s.78–83.

-      Wartości życiowe religii. Konferencje radiowe. Kielce 1936.

-      Wnioski wysnute z dyskusji nad koedukacją. [w:] KPD. 1930, s. 200–210.

-      Wychowanie charakteru jako ideał wychowania indywidualnego i społecznego. [w:] KPD. 1930, s. 294–306.

-      Wychowanie i samowychowanie oraz czynniki wychowawcze. [w:] KPD. 1930, s. 8–9, 232–238.

-      Wychowanie społeczne (narodowo–państwowe). [w:] KPD. 1930, 325–335.

35.Kmiecik I.:

-      Praktyczne wskazówki o wychowaniu. Lwów 1928.

36.Konarski Stanisław:

       - Listy. Oprac. J. Nowak – Dłużewski. Warszawa 1962.

       - Pisma wybrane. Oprac. J. Nowak – Dłużewski. Warszawa 1955.

37.Kosiński Walery:

-      Chrześcijańskie wychowanie młodzieży. Szkice kazań na tle encykliki Piusa XI. [w:] PH. 8 (1930), s. 216-223.

-      Dydaktyka. Sandomierz 1917; wyd. 2, 1924.

-      Ideały i prądy współczesnej katechetyki. [w:] KDS. R.21 (1928), s. 252-255; 282-286; 316-317.

-      Ksiądz Józef Rokoszny jako kaznodzieja. [w:] PH. R. 11: 1933 s. 315–324.

-      Metodyka nauczania religii czyli katechetyka. Sandomierz wyd. 2. 1931, s.156.

-      Nauczanie poglądowe religii. [w:] MKW. R. 18:1929 s. 39-47, s. 102–113.

-      O katechizacji dzieci jako najważniejszym zadaniu duszpasterstwa. [w:] KDS. R. 9 (1916), s. 69-74; 85-91; 98-102.

-      O nowożytną metodę nauczania religii. [w:] KDS. R.14:1921, s.143-144.

-      Pedagogika w kazaniu. [w:] PH. 1923, s.175–184.

-      Pedagogika. Podręcznik dla wychowawców i nauczycieli. Sandomierz 1916, Poznań 1920.

-      Pogadanki religijne z małymi dziećmi. [w:] KDS. R.14 (1921), s.60-61.

-      Wśród ciasnych ławek szkolnych nowe życie. [w:] RK. R.8 (1930), s.169-182.

38.Krąpiec Mieczysław:

-      Żyć po ludzku. Lublin 1999.

39.Krystosik Jan Teofil:

-      Katechetyka w szkole powszechnej. Płock 1938.

-      Koedukacja. [w:] „Głos Mazowiecki 1938 nr 95 - 98.

-      Wychowanie nowego człowieka. Płock 1937.

40.Kuchta J.:

-      Fryderyk W. Foerster jako przedstawiciel współczesnej pedagogiki. [w:] Foerster W. Wychowanie samowychowanie. Lwów 1934.

41.Kulesza B.:

-      Katolicki pogląd na cele wychowania. [w:] KP. 1933, nr 2 s.137–156.

42.Kunowski Stefan:

-      Bibliografia prac prof. dra S. Kunowskiego. oprac. M. Kunowska–Poręba. [w:] RF. 1979, nr 4 s.32-51.

-      Aktualność pedagogiki katolickiej. [w:] AK. 1949, nr 275 s. 433-462.

-      Dochodzenie pedagogiczne w sprawie wychowania religijnego. [w:] „Więź” 1961, nr 6, s. 37-50.

-      Katolicka koncepcja wychowania. Lublin 1962 (rkps), ss.18.

-      Kerygmatyczna realizacja odnowy wychowania chrześcijańskiego. [w:] RTK. 1967, t. 14, z. 3.

-      Kształtowanie się idei duszpastersko-wychowawczych w polskim Tysiącleciu. [w:] MDG. R.1966 nr 9-11.

-      O potrzebie naukowego wyodrębnienia współczesnej pedagogiki katolickiej. [w:] Kat 1958, nr 4 s. 285-296.

-      Ochrona młodzieży przed publikacjami demoralizującymi. [w:] Kat 1959, nr 6.

-      Ogólne wskazania katechetyczne. [w:] Kat 1968.

-      Pedagogiczne podstawy wychowania do pięknej miłości. [w:] AK. 1959, nr 304.

-      Podstawowe zasady wychowania w Deklaracji Grivissimum educationis. [w:] AK. 1968, nr 359, s. 414-424.

-      Podstawowe zasady wychowania w Deklaracji. [w:] AK. 1968, nr 359.

-      Podstawy współczesnej pedagogiki. Łódź 1981; Warszawa 1997.

-      Potrzeba chrześcijańskiego wychowania estetycznego. [w:] AK. R.1961 nr 315.

-      Powrót do ewangelicznych źródeł wychowania. Lublin 1967, ss.22 (rkps.).

-      Problem współczesnej młodzieży. [w:] ZNKUL 1967 nr 15.

-      Problem wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II. RTK. 1971, z. 3, s. 159-181.

-      Problematyka współczesnych systemów wychowania. Kraków 2000.

-      Problemy wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II. [w:] RTK. 1971 z. 3.

-      Proces wykolejenia wychowawczego młodzieży. Spraw. [w:] TN KUL 1959, nr 9, z. Nauk KUL 1959 nr 2.

-      Religia w wychowaniu człowieka. [w:] AK. 1958, nr 297, s. 3-15.

-      Rodzina jako środowisko społeczno-moralne. Spraw. [w:] TN KUL 1973, nr 22/1.

-      Rola uniwersytetów katolickich w historii nauki i oświaty. [w:] ZN KUL 1968, nr 3-4 s. 35-50.

-      Rola wychowania moralnego w rodzinie chrześcijańskiej. [w:] ZN KUL 1971 nr 1.

-      Rozwój nauk pedagogicznych na KUL. Księga Jubileuszowa z okazji 50-lecia KUL. Lublin 1969, s. 243-247.

-      Rozwój pedagogiki katolickiej w Polsce. Kronika Tow. Nauk. KUL nr 16, 1968, s.161-154.

-      Teologia a potrzeby pedagogiki katolickiej. [w:] AK. 1959.

-      Tomistyczne studia w dziedzinie pedagogiki. [w:] Pastorii et Magistro. Lublin 1966, s.468-488.

-      Uwagi o technice wychowania. [w:] RH. Lublin 1963, t.2-3.

-      Wartości wychowawcze ewangelii. Spraw. KUL 1949 nr 2, s. 21-26.

-      Wkład polskich zgromadzeń zakonnych do pedagogiki katolickiej. Lublin 1963, ss.35 (rkps.).

-      Wychowanie do chrześcijańskiego uniwersalizmu. [w:] ZNKUL 1969 nr 1.

-      Wychowanie moralne jako istotny element wychowania chrześcijańskiego. [w:] „Chrześcijanin w świecie” 1976, nr 4-5.

-      Wychowanie religijne. [w:] HD. 1959, nr 5 s. 764-768.

-      Zagadnienia pedagogiczne. [w:] HD. 1959, nr 5.

-      Założenia i aktualne potrzeby wychowania katolickiego. [w:] AK. R.1962, nr 323 s. 222-232.

43.Kuznowicz Mieczysław:

-      Fatalny błąd w wychowaniu młodzieży polskiej. Kraków 1916.

-      Metody pracy społecznej. [w:] PP. 1919, t.14, s.122 i odb.

-      Obrazki z życia zaniedbanej młodzieży. Kraków 1920.

-      Praktyczne wskazówki w kwestii walki z alkoholizmem wśród młodzieży rękodzielniczej i robotniczej. [w:] „Walka z Alkoholizmem” 1913 nr 1.

-      Wychowanie polskiej młodzieży dla polskiego przemysłu. [w:] PP. R.1917 i odb. Kraków 1917.

-      Wytyczne pracy nad polską młodzieżą rękodzielniczą i przemysłową. Kielce 1918.

-      Zadanie względem przyszłego pokolenia w dobie obecnej, czyli planowa akcja ochrony i wychowania dzieci i młodzieży. [w:] R.1916, t.130 i odb.

-      Zasady i sposoby pracy w związkach młodzieży. Kielce 1919.

44.Kwiatkowski Franciszek:

-      Szkoła wyznaniowa. [w:] Z pogranicza filozofii i teologii. Kraków 1938, s. 368–418.

-      Wołamy o szkołę katolicką. Kraków 1937.

45.Ledóchowska Urszula:

-      Dyrektorium dla SS. Urszulanek SJK. Pniewy 1932.

-      Dyrektorium dla urzędujących. Pniewy 1932.

-      Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego. Poznań 1987.

-      Jesteś nieśmiertelna Ojczyzno ukochana Polsko moja! Warszawa-Pniewy 1989.

-      Listy. Rzym 1981.

-      Miłość krzyża się nie lęka... Listy Julii Ledóchowskiej bł. Urszuli i wspomnienia o niej. red. A. i T. Szafrański. Warszawa 1991.

-      Myśli. Warszawa 1988.

-      Szkoła naszej młodości. Tajne komplety prowadzone przez siostry urszulanki SJK w Ożarowie Ołtarzewie 1940, 1945. Warszawa 1986.

-      Wybór artykułów. Rzym 1982.

-      Wybór przemówień 1915, 1939. Rzym 1981.

-      Z myśli Matki Urszuli Ledóchowskiej Założycielki Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. red. A. Kosicka Warszawa 1981.

46.Łękawski Teofil:

-      Katechetyka i pedagogika. Przemyśl 1903.

47.Martitain Jacques:

-      Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne duchowe nowego świata chrześcijańskiego. London 1960, ss.222.

-      Humanizm integralny. [w:] Przewodnik po literaturze filozoficznej XX w. T. 2, s. 331-344.

-      Nauka i moralność. Warszawa 1939, ss.271.

-      Osoba ludzka i społeczeństwo.[w:] F. Adamski. Człowiek – wychowanie – kultura. Kraków 1993 s. 42-58.

-      Od filozofii człowieka do filozofii wychowania. Tamże, s. 61 -79.

-      Pisma filozoficzne. Kraków 1988.

-      Religia a kultura. Poznań 1937, ss.80.

-      Trzej reformatorzy. Warszawa 1939.

-      Wychowanie na rozdrożu 1943.

48.Markiewicz Bronisław:

-      Kazet: Obowiązek i doniosłość pracy cielesnej. [w:] „Nasze Życie” 1936.

-      Kazet: Z zagadnień wychowawczych. [w:] „Nasze Życie” 1932.

-      Konstytucje Towarzystwa św. Michała Archanioła. Miejsce Piastowe 1923.

-      Przewodnik dla wychowawców młodzieży opuszczonej. Miejsce Piastowe 1911/1912, t. 1-2.

49.Mazurkiewicz Karol:

-      Benedykt Herbest pedagog, organizator szkoły polskiej XVI wieku, kaznodzieja misjonarz doby reformacji. Poznań 1925.

-      Koedukacja czy separacja wychowawcza. [w:] MKW. 1935, nr 24.

-      Kwestia seksualna w wychowaniu. Poznań 1931, odb [w:] AK. 1931.

-      O hasło wychowawcze współczesnej doby. Rys historyczny ideału wychowawczego. [w:] Pam. VIII Zjazdu w Częstochowie 1936. Kraków 1937, s. 253-264.

-      Pedagogika wobec kwestii seksualnej. [w:] AK. t.28, 1931, s. 258–274.

-      Początki Akademii Lubrańskiego w Poznaniu Przyczynek do dziejów rozwoju nauk humanistycznych w Polsce. Poznań 1921

-      Szkoła twórcza a nauka religii. [w:] „Wiadomości dla duchowieństwa” 1928, nr 12.

-      Ustrój najstarszego gimnazjum polskiego. [w:] PP. 1924, z. 1-2.

-      Wobec zgorszenia świata. Poznań 1936.

-      Wychowanie w świetle chrześcijańskiej prawdy. Potulice 1937.

50.Mirski Józef:

-      Gmina szkolna jako forma samorządu uczniów. [w:] RP. 1922.

-      Granice metodyczne psychologii pedagogiki doświadczalnej. [w:] RP. 1919.

-      Idea pedagogiki kulturalnej. [w:] RP. 1920.

-      Krytyka podstaw pedagogiki indywidualistycznej. [w:] RP. 1920.

-      Plan jenajski a szkoła wspólnoty. Warszawa 1932.

-      Projekt nauki o nauczycielu, czyli pedeutologii. [w:] OW. 1932, z. 9.

-      Psychoanaliza a pedagogia. [w:] RP. 1925.

-      Psychologia i patologia w wieku dziecięcym. Lwów 1914.

-      Szkoła wychowawcza. [w:] RP. 1921.

-      W. F. Foerster profil osobowości. [w:] PW. 1925.

-      Współdziałanie młodzieży w pracy wychowawczej szkoły. Lwów 1933.

-      Wychowanie i wychowawca. Warszawa 1936.

-      Zagadnienie karności w wychowaniu. Poznań 1931.

-      Zagadnienie psychologii zbiorowej w szkole. [w:[ PP. 1919.

-      Zagadnienie sztuki wychowawczej. brimw.

51.Michalski Konstanty:

-      Katolicka idea wychowania. Poznań 1937.

52.Niesiołowski Andrzej:

-      Formy i metody pracy oświatowej. Warszawa 1932.

-      Katolicyzm polityczny ,jego słabość i perspektywy. [w:] PP. 1919, t.37

-      Katolickie koncepcje wychowawcze starożytności i średniowiecza. [w:] PP. 1939, nr 7 8 s. 19–48.

-      Koła oświatowo wychowawcze. Zadania – teoria wskazania praktyczne. Warszawa 1939.

-      Kryzys nowoczesnej rodziny, jego przyczyny. Poznań 1935, ss.23.

-      Metody realizacji wychowania społecznego. Poznań 1937.

-      Nasza inteligencja wobec walki z alkoholizmem. [w:] „Świt” 1913 nr 1116, s. 151–154.

-      Personalizm i jego perspektywy. Warszawa 1938, ss.35.

-      Struktura wewnętrzna katolickiej ideologii wychowawczej. [w:] PP. 1939, s. 328–351.

-      Walka z alkoholizmem na ziemiach polskich. [w:] AK. t.2:1902, s. 393–408.

-      Wstęp do socjologii (Dossel )1945.

-      Wychowanie społeczne. Poznań 1936.

-      Założenia aksjologiczne katolickiej ideologii wychowawczej. [w:] PP. 1939, nr 5, s. 191–200.

-      Założenia poznawcze katolickiej ideologii wychowawczej. [w:] PP. 1939, nr 4, s. 50–67.

-      Zarys socjologii ogólnej (Dossel) 1945.

-      Zarys teorii wartości (Dossel) 1945.

53.Newman John:

-      Apologia pro vita sua. Kraków 1948.

-      Idea uniwersytetu. Warszawa 1990.

-      Newman i jego dzieło. Wybór pism. Oprac. J. Klenowski. Warszawa 1965.

-      O rozwoju doktryny chrześcijańskiej. Kraków 1998.

54.Okoniewski Stanisław:

-      O wychowaniu. Poznań 1909.

-      Obowiązki Kościoła w sprawie katolickiego wychowania młodzieży. Warszawa 1926.

55.Peche Jan Tadeusz:

-        Pedagogika. Podręcznik szkolny w zakresie nauczania średniego. Poznań 1922.

56.Pirożyński Marian: [pseud. Korewa Aleksander]

-        Kształcenie charakteru. Wrocław 1946, 1949, 1993.Warszawa 1999.

57.Pius XI:

-        Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (Divini illius Magistri). Z łacińskiego przełożył i objaśnieniami opatrzył ks. Jan Korzonkiewicz. Warszawa 1931, Kielce 1947, ss.70.

58.Piwowarczyk Władysław:

-        Charakter i jego istota. Kielce 1938.

59.Plater - Zyberkówna Cecylia:

-        Czy jest co do czynienia kilka uwag dla klas wyższych. Kraków 1894.

-        Ideał a młodzież. Warszawa 1908.

-        Jaka jest nasza wada narodowa główna? Warszawa 1902.

-        Kilka myśli o wychowaniu w rodzinie. Warszawa 1903.

-        Kobieta ogniskiem w rodzinie. Warszawa 1914, Poznań 1925.

-        Na progu małżeństwa. Warszawa 1918.

-        Na przełomie. Warszawa 1905.

60.Podoleński Stanisław:

-        Czy zmierzch kobiety? [w:] PP. R. 42:1925, t. 168, s. 305–316.

-        Do walki z klęską społeczną. [w:] PP. R. 55:1938, t. 217, s. 418–421.

-        Działalność P. Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. [w:] PP. R. 54:1937, t. 214, s.426-429.

-        Dzisiejsza młodzież szkół powszechnych. [w:] PP. R. 53:1936, t. 212, s. 55- 69.

-        Etyka katolicka i eugenika i medycyna. [w:] PP. R. 54:1937, t. 214, s. 195-208.

-        Eugenika dzisiejsza, jej drogi i bezdroża. [w:] PP. R. 49:1932, t. 194, s. 166-186.

-        Eugenika i ruch eugeniczny. [w:] PP. R. 49:1932, t. 193, s. 319-331.

-        Fermenty w Związku Nauczycielstwa Polskiego. [w:] PP. R. 49:1932, t. 195, s. 343-348.

-        Harcerstwo w Polsce i w świecie. [w:] PP. R. 49:1932, t. 194, s. 253-256.

-        Jeszcze o koedukacji na VI międzynarodowym Kongresie Wychowania Moralnego w Krakowie. [w:] PP. R. 52:1935, t. 205, s. 408-415.

-        Kolonie letnie młodzieży w Polsce. [w:] PP. R. 50:1933, t. 199, s. 360–366.

-        Kościół a szkoła. Warszawa 1930.

-        Kościół a szkoła. [w:] PP. R. 47:1930, s. 164–174.

-        Krytyczne położenie szkolnictwa powszechnego w Polsce. [w:] PP. R. 48:1931, t. 192, s. 391–397.

-        Kryzys naszego szkolnictwa powszechnego. [w:] PP. R. 53:1936, t. 209, s. 334–356.

-        Na błędnej drodze. Z zagadnień feminizmu. [w:] PP. R. 49:1932, t. 193, s. 40–58.

-        Nasza przyszłość. [w:] PP. R. 40:1923, t. 157, s. 136–151.

-        Nauczycielstwo szkół powszechnych w Polsce. [w:] PP. R. 40:1923, t. 160, s. 238–251.

-        O duszę młodzieży. [w:] PP. R. 42:1925, t. 167, s. 193–209.

-        O poszanowanie kobiety. [w:] PP. R. 46:1929, t. 181, s. 333–348

-        O poziom moralności publicznej. [w:] PP. R.44:1927, t. 176, s. 286-308.

-        Obecny stan opieki nad dzieckiem w Polsce. [w:] PP. R. 42:1925, t. 168, s. 123-128.

-        Opieka społeczna nad dzieckiem i młodzieżą w Polsce. [w:] PP. R. 48:1931, t. 191, s. 301-322.

-        Opiekuńczo wychowawcze zakłady dla młodzieży w Polsce. [w:] PP. R. 45:1928, s. 171– 90.

-        Opiekuńczo wychowawcze zakłady dla młodzieży w Polsce. [w:] PP. R. 45:1928, t. 180, s. 171– 90.

-        Organizacje młodzieży katolickiej. [w:] PP. R. 39:1922, t.155/156, s. 127–143.

-        Pilnujmy wychowania. Głosy Katolickie. Kraków 1917, nr 199, s. 1-32.

-        Podręcznik pedagogiczny. Kraków 1930.

-        Podręcznik pedagogiczny. Wskazówki dla rodziców i wychowawców. Kraków 1921, 1930.

-        Polski Czerwony Krzyż Młodzieży. [w:] PP. R. 42:1925, t. 168, s. 250-256.

-        Polskie Towarzystwo Eugeniczne. [w:] PP. R. 50:1933, t. 200, s. 48–56.

-        Problem demoralizacji przez literaturę i sztukę. [w:] PP. R. 44:1927, t. 173, s. 40–56.

-        Projekt polskiej ustawy eugenicznej. [w:] PP. R. 51:1934, t. 204, s. 387-393.

-        Przegląd piśmiennictwa. [w:] PP. R. 40:1923, t. 159, s. 81-82.

-        Przegląd piśmiennictwa. [w:] PP. R. 44:1927, t. 176, s. 106–107.

-        Psychika dzisiejszej młodzieży. [w:] PP. R. 47:1930, t. 185, s. 32–52.

-        Sport dzisiejszy a wychowanie fizyczne. [w:] PP. R. 47:1930, t. 188, s. 292–314.

-        Sprawa praktyk religijnych w szkole. [w:] PP. R. 44:1927, t. 174, s. 140-144.

-        Stan szkolnictwa średniego w Polsce. [w:] PP. R. 47:1930, t. 186, s. 252–256.

-        Stan zdrowotny naszej młodzieży szkolnej. [w:] PP. R. 54:1937, t. 213, s. 176–194.

-        Stowarzyszenie chrześcijańsko narodowego nauczycielstwa szkół powszechnych. [w:] PP. R.45:1928, t. 177, s. 242-245.

-        Szkolnictwo w Polsce w cyfrach. [w:] PP. R. 40:1923, t. 157, s. 93–95, R.43:1926, t.170, s.266-72.

-        Szkoły wyższe w Polsce w r. 1922/23. [w:] PP. R. 41:1924, t. 161, s. 191–192.

-        Środowisko rodzinne wychowania. O wychowaniu. [w:] „Głosy Katolickie”. Kraków 1917, nr 202 s. 1–32.

-        Światowe organizacje akademickie. [w:] PP. R. 41:1924, t. 164, s. 212- 28.

-        W 10 lecie Związku Sodalicji Mariańskich uczniów szkół średnich w Polsce. [w:] PP. R. 47:1930, t. 185, s. 386-389.

-        W obronie moralności publicznej. [w:] PP. R. 41:1924, t. 163, s. 94–96.

-        W sprawie niewłaściwej mody. [w:] PP. R. 41:1924, t. 163, s. 208-226.

-        W sprawie walki z handlem kobietami i dziećmi. [w:] PP.R.48:1931 T.189, s.53-71. R. 50:1933, t.197, s. 254–256, R.53:1936, t.210, s. 261-264.

-        W walce z handlem żywym towarem. [w:] PP. R. 52:1935, t. 207, s. 386–389.

-        Więcej powietrza i słońca.. [w:] PP. R. 55:1938, t. 220, s. 64-77.

-        Wódz polskiej młodzieży. [w:] PP. R. 43:1926, t. 172, s. 158-173.

-        Wśród nauczycielstwa szkół powszechnych w Polsce. [w:] PP. R. 49:1932, t. 193, s. 269-272.

-        Wychowanie religijne w domu. [w:] „Głosy Katolickie”. Kraków 1919, nr 228/229 s. 131. Kraków 1933.

-        Z czasopism dla młodzieży. [w:] PP. R. 43:1926, t. 170, s. 255-257.

-        Z dziedziny szkolnictwa polskiego. [w:] PP. R. 42:1925, t. 166, s. 356– 64.

-        Z organizacyjnego życia nauczycielstwa szkół powszechnych w Polsce. [w:] PP. R. 47:1930, t. 186, s. 49-61.

-        Z ruchu kobiecego. [w:] PP. R. 42:1925, t. 167, s. 163–169.

-        Z życia organizacyjnego młodzieży pozaszkolnej. [w:] PP. R. 44:1927, t. 174, s. 396-397.

-        Zakłady opiekuńcze dla dzieci i młodzieży w Polsce. [w:] PP. R. 51:1934, t. 203, s. 373-380.

-        Zarys teorii wychowania fizycznego. [w:] PP. R. 48:1931, t. 190, s. 102-106.

-        Związek Młodzieży Przemysłowej i Rękodzielniczej w Krakowie. [w:] PP. R. 43:1926, t. 172, s. 251-253.

-        Związek polskich nauczycieli szkół powszechnych. [w:] PP. R. 45:1928, t. 177, s. 122-128.

61.Ratyński P. J.:

-      O wychowanie nowego człowieka.

62.Rokoszny Józef:

-       O pedagogikę katolicką. [w:] PP, 1928.

-       O wychowaniu w szkole średniej. Radom 1918.

-      System wychowawczy Marceliny Darowskiej. Radom 1928.

-      Wychowanie i nauka w polskich seminariach duchownych. Radom 1921.

63.Rozkwitalski Jan:

-      Nowe prądy pedagogiczne wobec zasad katolickich. [w:] MKW. 1935, s. 418-432.

-      Nowe teorie dydaktyczne wobec zadań nauki religii. [w:] MKW. 1938, s. 7-21.

-      Pedagogia Pisma Św. [w:] MDC. 1935, nr 10, s. 802–814.

64.Rubczyński Witold:

-      Etyka. Lublin 1936.

-      Filozofia życia duchowego. Poznań 1925.

-      John Rokin. Kraków 1904.

-      Nowa próba wyjścia poza relatywizm w teorii wartości. [w:] KW. 1925. R. 3.

-      O istocie i warunkach męstwa. [w:] KDW. R.1935, T. XII.

-      O warunkach przybliżania się do ideałów kultury. Warszawa 1931.

-      Problem kształtowania charakteru. Kraków 1938.

-      Studia neoplatońskie. [w:] PF. 1900, R. III.

-      Zarys etyki. Kraków 1916.

65.Salamucha Jan:

-      Uwagi na temat kształcenia charakteru oparte o psychologię Lindworskiego. [w:] AK. 1933, nr 1 s. 628.

66.Sawicki Franciszek:

-      Filozofia miłości. Kraków 1945.

-      Kryzys kultury a religia chrześcijańska. Poznań 1937.

-      Osobowość w nauce chrześcijańskiej. [w:] AK . 1947, T. 46.

-      Wpływ religii na rozwój charakteru. [w:] MDC.1939, nr 4, s.282-299. i odb. S.20.

-      Życie ludzkie. Poznań 1936.

67.Sekrecki H.:

-      O chrześcijańskim wychowaniu. Lublin 1937.

68.Skoczylas Ludwik:

-      Szkoła polska na rozdrożu. Warszawa 1936.

69.Sopoćko Michał:

-      Alkoholizm a młodzież jej wychowanie. [w:] „Caritas R. 3:1947, s. 314–322.

-      Autorytet w rodzinie a wolność dziecka. [w:] „Ku Szczytom” R. 3:1939, s. 255-261.

-      Pedagogika. Wilno 1933, Białystok 1948.

-      Przyrodzone i nadprzyrodzone czynniki wychowawcze. [w:] Pamiętnik VIII Zjazdu w Częstochowie 1936. Kraków 1937, s. 274-287.

-      Cel i przedmiot wychowania duchowego według Mikołaja Łęczyckiego. Wilno 1933, ss.140.

70.Stargaczyński Jan:

-      Zasady wychowania chrześcijańskiego. Mikołów 1901.

71.Stepa Jan:

-      Apostolskie posłannictwo rodziny.[w:] Currenda. R.107, s. 143–147.

-      Filozofia wychowania [w rękopisie].

-      Kształcenie i wychowanie kleru w świetle współczesnego kryzysu. [w:] „Currenda. R.107:1957, s. 264-268.

-      Kształcenie światopoglądu katolickiego w szkole. Lwów 1935, odb.[w:] MKW. R. 24:1935 s. 205–217.

-      List pasterski na uroczystość św. Stanisława Kostki. skrypt.

-      List pasterski o rodzinie katolickiej. [w:] „Currenda r. 99:1949, s. 158–164.

-      List pasterski: Ratujmy młodzież. skrypt 1956.

-      Logos chrześcijański, [w:] „Currenda”. R. 107:1957, s. 211 – 213.

-      Metoda nauczania szkolnego a kryzys kultury. [w:] KW. 1935/36, s. 183-189.

-      Odezwa na rozpoczęcie roku szkolnego, skrypt.

-      Orędzie w walce z alkoholizmem. Currendae Consistorii Tarnoviensis R. 98:1948, s. 2-5.

-      Orędzie do młodzieży na uroczystość św. Stanisława Kostki. [w:] „Currenda95, R. 95:1946, s. 82–84.

-      Orędzie do młodzieży: Wierz i żyj z wiary. [w:] „Currenda R.107:1957, s. 264– 68.

-      Orędzie o walce z alkoholizmem.[w:] „Currenda. R. 97:1948, s. 2– 5.

-      Prądy społeczne a duch kultury. [w:] AK. R. 42:1938, s.439–450 i odb.: Włocławek 1938, s. 14, nlb. 2.

-      Przemówienie w Seminarium Duchownym na inauguracji roku akademickiego 29 IX 1946 r. [w:] „Currenda. R. 96:1947, s. 13–15.

-      Uczmy się drugich (list pasterski 4 III 1947). [w:] „Currenda R. 96:1947, s. 81–91 i odb.: Tarnów 1947, s. 11.

-      Wolność a autorytet. Lwów 1939, ss. 29.

-      Wychowanie wobec kultury. [w:] Katolicka myśl wychowawcza. Pam. II Studium Katolickie w Wilnie 1936. Poznań 1937, s. 46–58. [Na przełomie kultury, Mechanizacja kultury, Kultura mechaniczna a wychowanie].

-      Zadania współczesnej teologii na tle prądów epoki. [w:] AK. t. 45: 1946, s. 213–224.

72.Tarnowski Janusz:

-      Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Warszawa 1982, ss.349.

-      Jak wychowywać? Warszawa 1993.

-      Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. Poznań 1986, s. 303-312.

73.Węglewicz Mieczysław:

-      Cechy znamienne pedagogii katolickiej. [w:] MKW. R. 1938, s.1-6.

-      Drogowskazy katechetyczne. [w:] MKW. R. 22:1933, s. 1– .

-      Dydaktyka religii w szkole średniej. [w:] MKW. R. 24:1935, s. 290-294.

-      Francuskie metody czynne w nauce religii. [w:] MKW. R. 26:1937, s. 295–299.

-      Katechetyka włoska w szkołach państwowych. [w:] MKW. R. 26:1937, s. 295-299.

-      Komeńskiego J. A.: Didactica Magna i system szkolny Komisji Edukacyjnej. Lwów 1923.

-      Ks. prefekci w obliczu reformy programowej. [w:] MKW. R. 22:1933, s. 324-336.

-      Najnowsze publikacje katechetyczne o I spowiedzi i Komunii św. [w:] MKW. R. 27:1938, s. 265-272.

-      Nauczanie historii Kościoła. [w:] MKW. R. 25:1936, s. 267–271.

-      Nauka religii w szkołach zawodowych. [w:] MKW. R. 26:1937, s. 145–148.

-      Pius XI wychowawca młodzieży. [w:] WAW. R. 16:1926, s. 62–65.

-      Poglądowość i pomoce naukowe w katechetyce. [w:] WAW. R. 15:1925, s. 61–64, 105–111.

-      Prawodawstwo szkolne Piusa XI. [w:] MKW. R. 28:1939, s. 2–8.

-      Psychologizm w systemie wychowawczym Komisji Edukacji Narodowej. [w:] WAW. R. 12:1922, s. 224–231.

-      Studia psychologiczne nad młodzieżą szkolną. Poznań–Warszawa-Wilno-Lwów 1924.

-      W obliczu nowych programów religii. [w:] MKW. R. 24:1935, s. 369-380.

-      Zarembowicz H. ks. dr: Wierz, czyń i żyj w Jezusie Chrystusie. [w:] MKW. R. 27:1938, s. 355-358.

74.Wielgus Stanisław:

-      Co znaczy uniwersytet katolicki.[w:] PK. 2008, nr 3. s .25-39.

-      Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. [w:] „Nasz Dziennik” 2004 nr 17-21, 2007 nr 17-23.

-      O odrodzenie wychowania. Płock 2000, ss.20.

-      Pedagogia i formacja młodzieży. [w:] PK. 2007, nr 1 s. 11-22.

75.Woroniecki Jacek:

-      Chrześcijańskie wychowanie charakteru wysnute z dogmatu. [w:] SCh. 1935, t. 10, nr 2 s. 49-59, nr 3, s. 128-139 i odb. Lwów 1935.

-      Cnota kardynalna męstwa, jej istotne cechy, niedomagania i wychowanie. [w:] SCh. 1938, t. 16.

-      Cnota wstrzemięźliwości i jej wychowanie. [w:] SCh. T. 2 1931, s. 81-88, 114, 157.

-      Czynnik umysłowy w cnotach i wadach. [w:] SCh. 1939, t. 19.

-      Długomyślność jako cnota właściwa wychowawcy. [w:] SCh. 1930, t.1, nr 4 s, 178, 195.

-      Doniosłość wychowawcza liturgii eucharystycznej. Pam. Pol. XXVIII Międz. Kongr. Eucharyst. w Chicago 1926, s. 153, 174. Kraków 1930.

-      Habitutude ou habilite-Thomisme et pedagogie, 76 s. rkp [w:] APD. Kraków IV 1474.

-      Katolicka etyka wychowawcza. T I. Etyka ogólna. Kraków 1948, Lublin 1986, t.2.

-      Katolickość tomizmu. Lublin 1924.

-      Metoda i program nauczania teologii moralnej. Lublin 1922.

-      Moc i wartość spekulatywnych cech tomizmu. [w:] PT. 1927, t. 8.

-      Nauka św. Tomasza o gorliwości. [w:] SCh. 1936, t. 13.

-      Nawyk czy sprawność. Centralne zagadnienie pedagogiki katolickiej. [w:] „Ku Szczytom” 1939, t. 2, s. 319-347.

-      Nova et vetera. W drodze do syntezy pedagogicznej. Warszawa 1931 odb. [w:] MKW. 1931 R. 20 z. 8 s. 7-16. i odb. Warszawa 1931, ss.12.

-      Oświata i wychowanie. Rok Polski 1916, t.1, s. 35–49.

-      Pedagogika perennis. (Św. Tomasz a pedagogika nowożytna). Lwów 1924 odb. [w:] PT.

-      Pedagogia wiary chrześcijańskiej (mps). ss.178.

-      Program integralnej pedagogiki katolickiej. Włocławek 1947, odb. [w:] AK. toż [w:] PK. Zagadnienia wybrane. Red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999, ss.15-36.

-      Rola wychowawcza bierzmowania. [w:] HD. R.1946, nr 1 s. 11-17.

-      Rozwój osobowości człowieka, 80 s. [w:] APD. IV 20-50.

-      Rys dziejów Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. [w:] SCh. 1930 t. 2.

-      S. O. S. katolicyzmu w Polsce. [w:] SCh. 1939, t. 18.

-      Sól ziemi polskiej. Dzieje sług Bożych. [w:] SCh. 1939, t. 18.

-      Społeczeństwo a wychowanie. [w:] „Rok Polski” 1916, t. 1 nr 8, s. 17–31.

-      U podstaw kultury katolickiej. Naczelny Instytut Akcji Katolickiej. Poznań 1935.

-      U podstaw wychowania liturgicznego. [w:] „Wychowanie człowieka”. Kraków 1961, s. 33-59.

-      Umiejętność rządzenia i rozkazywania. Poznań 1947. [w:] „Życie i myśl” 1956 nr 46, s. 156–186.

-      Wady moralne i stopnie ich nasilenia. [w:] SCh. 1938, t. 17.

-      Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Oprac. J. Kołłątaj. Kraków 1961.

-      Wychowanie społeczne i praca społeczna. Biblioteka Prądu. Warszawa 1921.

-      Zdolność wychowawcza szkoły publicznej i jej granice. [w:] MKW. R.1924 z. 5-7, s. 65–82.

76.Wyszyński Stefan:

-        Idącym w przyszłość. Warszawa 1998, ss.116.

-        Problem chrześcijańskiego wychowania młodzieży. ZN KUL. 1969, nr 2 s. 1-10.

-        Biskup Lubelski do szkolnej młodzieży katolickiej. [w:] WDL. 1947 VIII-IX.

77.Zamoyska Jadwiga:

-          Entretiens sur education. Paris 1903, 2 ed.

-          Listy z lat 1883 1918. Kórnik 1930.

-          O miłości ojczyzny. Poznań 1899.

-          O pracy. Poznań 1900.

-          O wychowaniu. Poznań 1937.

-          Wspomnienia. Rękopis, oprac. I wstęp M. Czapska. Londyn 1961, XXX, ss.434.

78.Zarzecki Lucjan:

-      Charakter jako cel wychowania. Warszawa 1918.

-      Dydaktyka ogólna, czyli kształcenie charakteru przez nauczanie. Lwów 1920.

-      O idei naczelnej polskiego wychowania. Poznań 1919.

-      Szkoła pracy. Pojęcie i główne zadania. Warszawa 1921.

-      Wstęp do pedagogiki. Lwów 1921.

-      Wychowanie narodowe. Warszawa 1926.

79.Zdziechowski Marian:

-      Wychowanie a religia. [w:] „Nasza Przyszłość” 1932, s. 16-32 i odb.

80.Zimny Jan:

-      Autorytet nauczyciela XXI wieku. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 50-57.

-      Edukator i pedagog w szkole katolickiej. [w:] PK. 2007, nr 1, s. 67-72.

-      Nauczyciel – pedagog na współczesne czasy. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 126-141.

-      Rola autorytetu w procesie wychowania młodego pokolenia. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 87-98.

-      Specyfika Europejskiego nauczyciela XXI w. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 128-144.

-      Współczesny model autorytetu nauczyciela. Stalowa Wola 2006.

81.Żulińska Barbara:

-            Atmosfera naszych zakładów. [w:] „Caritas” 1946, nr 14.

-            Co nam daje ewangelia pod względem wychowawczym. [w:] PSz 1925 nr 20.

-            Dostojność sztuki, Pod Opieką św. Józefa 1950, nr 3.

-            Dziecko w rodzinie. [w:] „Caritas 1946, nr 11.

-            Harmonijny rozwój ducha i ciała. [w:] KE. 1937, nr 1.

-            Kształcenie sumienia. [w:] KE. 1937, nr 1.

-      Ku Zmartwychwstaniu. Zagadnienia pedagogiczne. Rzym 1950.

-            Kultura uczuć. [w:] „Niedziela” 1951, nr 10.

-            Kultura umysłowa a charakter. [w:] „Niedziela 1951, nr 50.

-      Matka obywatelka, Pogadanki o wychowaniu dzieci. Poznań 1938, Katowice 1948.

-      Metody wychowania Chrystusa Pana w świetle nauk ks. Arcybiskupa J. Teodorowicza. [w:] GK. 1947, nr 7-8 s. 10–16.

-            Nasza postawa wobec dzieci. [w:] „Caritas 1946, nr 10.

-            O wychowaniu domowym. [w:] „Niedziela” 1947, nr 8.

-            O wychowaniu najmłodszych. [w:] „Gazeta Kościelna 1931, nr 4.

-      O wychowaniu społecznym dzieci. [w:] „Wychowanie Przedszkolne” 1925, nr 11/12.

-      Obowiązki Polki. Pogadanki dla dziewcząt. Wyd. 2, Lwów 1924.

-      Organizacja i metoda wychowania. [w:] GK. R. 16:1947, Nr 12 s. 30–32.

-            Piękno słowa, Pod Opieką św. Józefa 1950, nr 5.

-            Praca nad charakterem. [w:] „Caritas” 1947, nr 4.

-            Trzeba poznawać dzieci. [w:] „Caritas” 1946, nr 9.

-            Uczucia moralne. [w:] „Niedziela” 1951, nr 14.

-            Uczucia osobiste i moralne. [w:] „Niedziela” 1951, nr 10.

-            Uczucia patriotyczne. [w:] „Niedziela” 1951, nr 29.

-      Wychowanie religijno – moralne dzieci w wieku szkolnym. Ref. II Kat. Studium w Wilnie 1936, Poznań 1936.

-            Wychowanie społeczne. [w:] „Caritas” 1947, nr 5.

-      Wychowanie społeczne. [w:] „Nasz Związek” 1928, nr 4.

-            Wychowanie Woli. [w:] „Niedziela” 1951, nr 39.

-            Zachowanie indywidualności w wychowaniu społecznym. [w:] „Szkoła” 1936, z. 1.

-            Zagadnienie karności. [w:] „Caritas” 1947, nr 1.

-      Z wychowawczej ideologii Zmartwychwstańczej. Włocławek 1933.


II. Opracowania

 

1.        Abt S., Auctor laudatus [Sylwiusz Antoniano]. [w:] MKW. R.1932, s. 370-376.

2.        Abt S.: Św. Augustyn jako pedagog.. Kraków 1930.

3.        Adamek A., Poglądy pedagogiczne bpa Adamskiego. Kielce 1997 (mps).

4.        Akimjak A., Pedagogika specjalna na Katolickim Uniwersytecie Rużomberku i w Lewoczy na Słowacji. [w:] PK. 2007, nr 1a, s. 145-153.

5.        Aleksa M., Sługa Boży arcybiskup Z. Sz. Feliński. Warszawa 1987.

6.        Aleksander T., Życie o działalność pedagogiczna kardynała Augusta Hlonda. [w:] PK. 2007, nr 1, a s. 260-272.

7.        Archutowski J., Pedagogia Pisma Świętego. [w:] MKW. R.1935, z. 4, s. 145-164.

8.        Aubry J., Oddanie się młodzieży drogą do świętości. Kraków 1994.

9.        Aubry J., Salezjańska duchowość apostolska i duch salezjański. Kraków 1994.

10.     Aubry J., W szkole duchowej księdza Bosko. Kraków 1994.

11.     Auffary A., Pedagogia świętego. Przeł. A. Zahorska Warszawa 1932.

12.     Auffray A. Apostoł turyńskich ulic. Warszawa 1932.

13.     Auffray A., Apostoł turyńskich ulic. Warszawa 1932.

14.     Augustyn Św., Encyklopedia wychowawcza. red. J. Lubomirski t,1.

15.     Ayffray A., Święty Jan Bosko 1815 - 1888. Przeł. A. Zahorska. Poznań 1934, Warszawa 1939, 1977.

16.     Bagrowicz J., Ideał wychowawczy Starego Przymierza. [w:] PC. 1998, nr 2 s. 5-23.

17.     Bagrowicz J., Pedagogia Patriarchów, PC. 1998 nr 2, s. 5-23, 2000 nr 1, s. 9-22, nr 2, s. 9-19, 2001 s. 9-24.

18.     Bakałarz J.S., Głębia przyzywa głębię. Kraków 1994.

19.     Balicki M., Główne założenia wychowawcze Matki Kolumby –Białeckiej. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 266-283.

20.     Banaś B., Początki Zakonu Św. Urszuli w Polsce 1857-1871. [w:] „Nasza Przeszłość” t.6. 1957, s. 127-148.

21.     Bar J.R., Zgromadzenie Córek Serca Maryi (sercanek ) w latach 1885-1958. Prawo Kanoniczne 1980, nr 12.

22.     Bar J.R., Wierna utajonej miłości. Kraków 1989 (Białecka).

23.     Baranowski Zyg., Kościół wychowawcą ludzkości. Poznań 1933.

24.     Bardy G., Św. Augustyn –człowiek i dzieło. Warszawa 1955, ss.440.

25.     Barthes R., Sade, Fourier, Loyola. Warszawa 1996, ss.192.

26.     Bartnik Cz. S., Personalizm. Lublin 1995.

27.     Bartnik Cz., Chrześcijańska pedagogia narodowa według S. Wyszyńskiego. Lublin 1986 .

28.     Bazyli Wielki. Encyklopedia wychowawcza t.2.

29.     Bąk J., System wychowawczy ks. Bronisława Markiewicza. [w:] Studia Historyczne 1990.

30.     Bednarczyk P., Ideał wychowawczy w ujęciu bpa J. Stepy. Kronika Pamiątkowa Jub. Seminarium Duchowne w Tarnowie 1821 – 1972. [w:] TST. t. 5, Tarnów 1972, s. 295 - 312.

31.     Bednarski F. Uniwersalizm pedagogiczny O. Jacka Woronieckiego. [w:] RTK. R.1959, z. 1-2 s. 59-75.

32.     Bednarski F., Postulaty nowoczesnej pedagogiki w świetle zasad Św. Tomasza z Akwinu. [w:] Pedagogika Katolicka. Wybrane problemy .Red. A. Rynio. Stalowa Wola 1999, s. 91-108.

33.     Bednarski F., Uwagi św. Tomasza o młodzieży i jej wychowaniu. ZN KUL. 1959, nr 3. S. 31–60.

34.     Bednarski F., Z historii Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim. [w:] AK. R.1968, nr 359, s. 387-396.

35.        Bejze B. bp., Wspomnienie o biskupie Michale Klepaczu. [w:] CT. 1968, s. 85–87

36.        Bejze B., W kierunku chrześcijańskiej kultury. Warszawa 1978

37.        Bełch K., Współczesny polski patriotyzm. [w:] PK. R. 2008 nr 2 s., 142 -152.

38.        Bełch S., Rzeczy w wychowaniu istotne katolicka ideologia wychowawcza. Londyn 1954.

39.        Benedykt Św. z Nursji, Reguła. wyd. 2 Poznań 1928, s.128, Tyniec 1994, s.394. [w:] Pisma starochrześcijańskich pisarzy. t. 26. Warszawa 1980.

40.        Berkan K., Dla sprawy. Jenerałowa Jadwiga Zamoyska. Lwów 1938.

41.        Biel B., Edmund Bojanowski W: Chrześcijanie T.1. Warszawa 1974.

42.        Bienenstock M., Wychowanie etyczne w świetle teorii Fryderyka Wilhelma Foerstera. Muzeum 1912, t.1, s. 191-197.

43.        Biernat T., Praktyka wychowania rodzinnego. Szczecinek 2003.

44.        Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień. Kraków 2000.

45.        Błachnio J., Polskie inspiracje i wartości w nauczaniu Jana Pawła II. Bydgoszcz 1995.

46.        Błachnio R., Społeczna nauka Jana Pawła II. Bydgoszcz 1995.

47.        Bochenek J. W rocznicę śmierci Ś. p. bp Stepy Currendae Consistorii Tarnoviensis R. 110:1960, s. 409 - 416.

48.        Bohusz Szyszko M., O życiu i pismach Św. Bernarda. [w:] Pisma św. Bernarda. Wilno 1849 /50 s. 5-30.

49.        Bosco M. Żywot Małgorzaty Bosco. Warszawa 1893.

50.        Bosco T. Dominik Savio. Warszawa 1991.

51.        Bosco T. Kiedy bracia wołają. Sylwetki współczesnych Salezjanów. Warszawa 1984.

52.        Bosco T., Kimaszewski S., Mądrość serca. Rzym 1978.

53.        Bosco T., Kimaszewski S., Sól ziemi. Warszawa 1984.

54.        Bosco T., Kimaszewski S., Szukanie i służba. Roma 1982.

55.        Bosco T., Ksiądz Bosko mówi do Ciebie. Warszawa 1991.

56.        Bosco T., Ksiądz Bosko wychowawca. Warszawa 1990.

57.        Bosco T., Pożegnanie księdza Bosko ze światem. [w:] BSN. 1988 nr 287. s. 11 – 18.

58.        Bosco T., Rekolekcje z księdzem Bosko. [w:] BSN. 1988 nr 287. s. 25 - 28.

59.        Bosco T., Spełniony sen opowieść biograficzna o świętym Janie Bosko. Warszawa 1988.

60.        Bosco T., Trapp M., Trench S., Oblicza wielkości. Roma 1988.

61.        Braido P., System wychowawczy Księdza Bosko. Warszawa 1971.

62.        Breve Ojca św. Piusa XII ogłaszające Św. Józefa Kalasantego założyciela zakonu szkół pobożnych (OO pijarów) i twórcą bezpłatnego nauczania, patronem chrześcijańskich szkół podstawowych na całym świecie. [w:] „Nasza Przeszłość” t. 15 1962 s. 5-11.

63.        Brochacka Z., Działalność wychowawcza Cecyli Plater –Zyberkówny. [w:] Rocznik Koła byłych wychowanek szkoły gimnazjalnej Plater Zyberkówny. Warszawa 1932 .

64.        Brykczyński A., O małżeństwie i wychowaniu dzieci. Warszawa 1902, ss.99.

65.        Brzęk Z., Ksiądz Bosko i Oratorium. [w:] BSN. 1991, nr 328, s. 10 – 15.

66.        Brzozowski P., Ks. biskup Michał Klepacz. [w:] „Nasza Przeszłość” t.26: 1967, s. 248 – 249.

67.        Bukowski K., Słownik polskich świętych. Warszawa 1995.

68.        Buller L., Influencja w procesie wychowania. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 214-219.

69.        Buszczyński S., Xawery Pietraszkiewicz, drobny przyczynek do dziejów naszych. Kraków 1888.

70.        Bykowski –Jaksa L., Katolicyzm w polskim wychowaniu narodowym. [w:] Kultura polska 1944.

71.        Byli wśród nas .red. F. Lenort. Poznań 1978, s.452. [E. Bojanowski]

72.        Castano L., Ksiądz Rinaldi żywy wizerunek ks. Bosko. Łódź 1983.

73.        Chalcarz J., Teoria poznania w ujęciu bpa Jana Stepy Studia. [w:] „Philosophiae Christianae” R. 2:1966, s. 317–326.

74.        Charie J., Rekolekcje niosące ogniwo przesłania. [w:] BSN. R.1988, nr 293–294, s. 56- 60.

75.        Charytrański J., Niektóre wskazania wychowawcze katechizmu Kościoła. Warszawa 1997, ss.78.

76.        Chauffin J., Św. Hieronim. Warszawa 1977, ss.222.

77.        Chesterton G. K., Święty Tomasz z Akwinu. Warszawa 1995.

78.        Chesterton G.K, Idee Ewangelii. Szczecinek 2003.

79.        Chiavaring A., Radosny święty. Kraków 1975.

80.        Chmaj L,. Pius XI wychowawca ludzkości. [w:] PP. 1934 nr 4 s.3-14.

81.        Chmaj L., Pius XII o wychowaniu ludzkości. [w:] PP. 1939 nr 4 s. 3 – 14.

82.        Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. Warszawa 1962.

83.        Chmielewski M., Doświadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej. Niepokalanów 1992.

84.        Chotkowski W., O chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Poznań 1887, wyd. 2

85.        Chrobak s., Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły Jana Pawła II. Warszawa 1999.

86.        Chrystus a wychowanie. Zeszyt Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Nr 4.

87.        Chrześcijanie. T. 6, 11, 17. Red. B. Bejze. Warszawa 1985.

88.        Cian L., Wychowanie w duchu księdza Bosko. Wyd. 2. Warszawa 1990.

89.        Cian L., System zapobiegawczy świętego Jana Bosko i charakterystyczne rysy jego stylu. Warszawa 1986, wyd. 2. 1991.

90.        Ciereszko H., Sługa Boży Ksiądz Michał Sopoćko. Białystok 1995.

91.        Costano L., Żywy wizerunek księdza Bosko. Łódź 1963.

92.        Czacka R.., Triuno. [w:] Ludzie Lasek. oprac. T. Mazowiecki. Warszawa 1987, s. 575–589.

93.        Czarnecka S., Wielki pedagog. [Bosko] [w:] „Przyjaciel szkoły” 1930, nr 12 s. 449 - 457.

94.        Czerniewski L., Św. Ignacy Loyola. Poznań 1938.

95.        Czerniewski L., Św. Ignmacy Loyola. Poznań 1938, ss.32.

96.        Czuba K., Chrześcijański system wartości. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 70-73.

97.        Czuj J., Stosunek Św. Hieronima do mądrości filozofii i literatury pogańskiej. [w:] AK. R.1947, t.46, s. 377-384 .

98.        Czuj J., Szkoła Orygenesa. [w:] AK. R.1950, t.53, s. 114-129 .

99.        Czuj J., Tertulian. Poznań 1949.

100.    Czuj J., Poglądy pedagogiczne Św. Hieronima [w:] PK. 1947, s. 211-221. [List do Lety i Gaudencjusza]

101.    Czuj J., Poglądy wychowawcze u Św. Jana Chryzostoma. [w:] PK. 1948, nr 11 s. 7-11 .

102.    Czuj J., Stosunek Św. Hieronima do mądrości filozofii i literatury pogańskiej. [w:] AK. R.1947, t. 46, s. 377-384 .

103.    Czuj J., Św. Hieronim. Życie, dzieła, charakterystyka. Warszawa 1954, ss.206.

104.    Czuj J., Zasady wychowawcze Marcina z Brakary. [w:] AK. 1947, t. 46, s. 65-73.

105.    D’Espinaj K., Ksiądz Bosko. Lwów 1886.

106.    Dajczak J., Osobowość pedagogiczna Chrystusa. [w:] RBL. 1950, nr 3, s. 173-187 .

107.    Dajczak J., Wychowanie katolickie i nauczanie religii w duchu encykliki Piusa XI Divisi illius Magistra. [w:] PK. R.1948, s. 65-80, 115-125.

108.    Dajczak J., Wychowanie osobowości według Św. Tomasza z Akwinu i współczesnej pedagogiki. [w:] PP. R.1950 t, 229 s.118- 130.

109.    Dajczak J., Osobowość pedagogiczna Chrystusa. [w:] RBL. R.1950, nr 3, s. 173-187 .

110.    Dajczak J., Pedagogika historyczna epoki średniowiecznej. Warszawa 1955, ss.127.

111.    Danysz A., Św. Hieronim i Św. Augustyn a literatura świecka. Lwów 1900 odb. ,,Etos” 1900 s. 92-112.

112.    Darowska M. Warszawa 1938.

113.    Dąbek J. Rodzina jako podmiot wychowania chrześcijańskiego dzieci i młodzieży. Stalowa Wola 2008.

114.    Dąbek T., Św. Benedykt. Kraków 2002.

115.    Dec W., Ksiądz Bosko prekursor szkół zawodowych. [w:] BSN. 1984, s. 32–35.

116.    Dec W., System prewencyjny księdza Bosko. [w:] BSN. 1988, nr 297, s. 39-42.

117.    Deman Th., Chrystus Pan i Sokrates. Warszawa 1953.

118.    Deptuała Jabłońska : Niepokalnaki w polskim trwaniu. Niepokalanów 1993.

119.    Deptuła – Jabłońska E., Perspektywiczne wychowanie. [w:] „Wychowawca” 1994. nr 78.

120.    Deptuła – Jabłońska E., Trwanie i budowa. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829-1916. Warszawa 1986.

121.    Deptuła –Jabłońska E., Marcelina Darowska, niepokalanka. Lublin 1996.

122.    Desramaut F., Ksiądz Bosko i życie duchowe. Warszawa 1990.

123.    Desramaut F., Miejsce ascezy w systemie prewencyjnym świętego Jana Bosko. Kraków 1994.

124.    Dessain S. C., John Henri Newman. Pionier odnowy Kościoła. Poznań 1989.

125.    Dębowska K., Zakony w Polsce. Warszawa 1976.

126.    Dłubacz W., PK? Uwagi filozofa. [w:] PK. 2007, nr 1, s. 52-54.

127.    Długosz T., Ksiądz Arcybiskup Józef Bilczewski. [wW:] HD. 1948 nr 17.

128.    Dobraczyński J., Wspomnienie o biskupie M. Klepaczu, [w:] Kononowicz J. M., Biskup Michał. Łódź 1968, s. 165–169.

129.    Drączkowski F., Priorytet formacji intelektualno- moralnej w świetle wybranych przekazów biblijnopatrystycznych. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 38-49.

130.    Drączkowski F., Idee pedagogiczne Klemensa Aleksandryjskiego. [w:] ,,Vox Patrum” 1983, z. 4, s. 64-80.

131.    Drączkowski F., Klemens Aleksandryjski - pedagog oświeconych. [w:] AK. R.1979, s.27-36. Dupanloup F., [w:] Encyklopedia wychowawcza. t. 3, s. 335 - 342.

132.    Dziedzictwo Bogdana Jańskiego Służba Narodowa. red. S. Urbański. Warszawa 2006.

133.    Dziekoński S., Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Od XIX w. do Soboru Watykańskiego II. Warszawa 2000.

134.    Dziekoński S., Chrześcijańskie wychowanie dziecka podstawową funkcją rodziny. [w:] „Studia nad Rodziną” 2000, nr 1, s. 77-90.

135.    Dzieła i misje ks. Bosko. Pomocnicy Salezjańscy. Turyn 1907.

136.    Dzieło, myśl, duchowość ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912). red. W. Moroz. Marki –Struga 1993.

137.    Dziewiecki M., Osoba i wychowanie. Kraków 2003, ss.180.

138.    Dziewiecki M., Cele i metody wychowania. Bibliogr. [w:] Kat 2004, nr 12, s. 54-66 .

139.    Dzięga A., W sprawie kryteriów dyskusji nad pedagogiką katolicką. [w:] PK. 2007, nr 1, s. 23-26.

140.    Dzięga A., Wychowawcze zadania rodziny. [w:] PK. 2007, nr 1, s 31-37.

141.    Dziubiński M., Rekolekcje z księdzem Bosko. [w:] BSN. 1988, nr 281 s. 25-38, nr 293–94, s. 61-74.

142.    Eliasz ojciec, Rafał Kalinowski jako wychowawcza młodzieży. [w:] „Głos Karmelu” 1948, nr 2, s. 21-25.

143.    Erdo P., Potrzeba katolickiego wychowania w dzisiejszej Europie. [w:] PK. 2008, nr 12, s. 20-30.

144.    Ethos perenne ku czci O. Jacka Woronieckiego. [w:] RTK. t. 6 z. 1 2. Lublin 1960.

145.    EWANGELIZACJA a edukacja w trzecim tysiącleciu. Częstochowa 2002.

146.    Fąka M., Ziarno wrzucone w ziemie : błogosławiony Edmund Bojanowski założyciel zgromadzenia sióstr służebniczek NMP Wrocław 1988. wyd. 2 Poznań 1999, ss.167.

147.    Fijałkowski A., Idee edukacyjne Wincentego z Beauvais (ok. 1194-1264). Warszawa 2001.

148.    Fijałkowski A.: Wincenty z Beauvais OP (ok. 1194-1264) o wychowaniu. [w:] „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1997, t.38, s. 11-26.

149.    Filipowicz F., Myśl pedagogiczna Lucjana Zarzeckiego 1873-1925. Wrocław 1975.

150.    Finke M., Pedagogika wiary. Poznań 1996, ss.228.

151.    Florczak T.M., Czcigodna sługa Boża Celina Borzęcka. [w:] Polscy Święci t.5. Warszawa 1985, s. 221- 248.

152.    Formatio catholica w duchu Świętego Pawła. red. J. Zimny. Stalowa Wola 2008.

153.    Francesia J., Żywot wielkiego sługi Bożego ks. Jana Bosko. Oświęcim 1913.

154.    Gadowski W., Z historii pedagogii. Czasy od początku chrześcijaństwa do końca średniowiecza. Kraków 1889/90z. 1-3 82,97,82 s. Odb. Prz. Powsz. 1889/1890

155.    Gałkowski S., Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego. Rzeszów 1998.

156.    Garbowski T., Witold Rubczyński – sylwetka osobistości. [w:] Witold Rubczyński. Wspomnienia pośmiertne. Warszawa 1938

157.    Gejdos M., Wychowanie charakteru w myśli F.W. Foerstera. [w:] PK. 2008, nr 3, s. 133 -140.

158.    Gerstmann A. Profesor i katecheta (wspomnienie pośmiertne s. p. Ks. Z. Bielawskiego. [w:] MKW. R. 28:1939, s. 242 – 246.

159.    Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich. Warszawa 1966. Wyd. 2, 1986.

160.    Giner Guerri Severino, Św. Józef Kalasancjusz. Kraków 1994, ss257.

161.    Giudici P., Ku Słońcu. Wrocław 1981 [Salezjanki]

162.    Głos ojców Kościoła: O wychowaniu dzieci.(Św. J. Chryzostom). [w:] PK. 2007, nr 1, s. 101-120.

163.    Głuszek J., Problemy wychowania u Bazylego z Cezarei. „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Paedagogica et Psychologica 1995, t.35, s. 3 –15.

164.    Gogacz M., Podstawy wychowania. Niepokalanów 1993.

165.    Goliński Z., Cnota czystości według Św. Tomasza z Akwinu. Lublin 1931.

166.    Goliński Z., Cnota czystości według św., Tomasza. Lublin 1931 180 s.

167.    Gołek B., Wychowanie salezjańskie. [w:] PK. 2008, nr 3, s. 213 -226.

168.    Gościmska A., Torowała nowe drogi niewidomym. Róża Czacka –Matka Elżbieta jako tyflolog i wychowawca. Warszawa 1983.

169.    Górska U. ,Błogosławiona Urszula Ledóchowska Apostołka Łodzi. Łódź 1989.

170.    Górska U. ,Spotkania z Matką Urszulą Ledóchowską. Warszawa-Poznań-Pniewy 1983.

171.    Górski K., Wychowawcze czynniki ustroju średniowiecznego. Kultura i Wychowanie 1939.

172.    Górski K., Humanista – bp M. Klepacz 1893–1967. [w:] W nurcie zagadnień posoborowych. Pod red bpa B. Bejze. t. I. Warszawa 1967, s. 445–459.

173.    Graczyk M., Podstawy moralne podmiotów w procesie wychowania metodą św. Jana Bosko. Warszawa 1988.

174.    Graczyk M., Postulaty moralne w procesie wychowania moralnego Jana Bosko. [w:] PC. 1997, nr 1, s. 121-130.

175.    Granat W., Personalizm chrześcijański. Poznań 1985, ss.663 .

176.    Graubner J., Czy Europa potrzebuje pedagogiki katolickiej. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 20-30.

177.    Groch B. , O szkolnictwie polskim, ze szczególnym uwzględnieniem wychowawstwa ks. Bronisława Markiewicza. Przemyśl 1930.

178.    Groch B., Ks. Bronisław Markiewicz (1842-1915) a sprawa odrodzenia Polski. Miejsce Piastowe 1924, wyd. 2 uzup. 1926, ss.72.

179.    Cian L., System zapobiegawczy świętego Jana Bosko i charakterystyczne rysy jego stylu. Warszawa 1986, wyd. 2, 1991.

180.    Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Warszawa 1997.

181.    Grochowski L., Doktryna wychowawcza katolicyzmu w Polsce międzywojennej. Rozprawy z Dziejów Oświaty t. 26:1984.

182.    Grodzicka M., Jenerałowa Zamoyska. Wstęp S. Bross. Poznań 1934.

183.    Gumol K., Ks. Prof. Szczepan Szydelski. [w:] „Rocznik Teologiczny Sląska Opol.” t. 2:1970, s. 279-284.

184.    Guriewicz A., Kultura i społeczeństwo średniowiecznej Europy. Exempla XIII w. Warszawa 1997.

185.    Gwiazdy katolickiej Polski. Żywoty wielkich sług bożych. Red. K. Wilk. Mikołów 1938 T. 2.

186.    Hünermann W. Apostoł młodych święty Jan Bosko. Londyn 1977.

187.    Haduch H., Wielki organizator . W rocznicę zgonu ks. Arb. J. Bilczewskiego. Kraków 1924, ss.32. Hajduk R., Wychowanie chrześcijańskie młodzieży według ostatniej wypowiedzi Stolicy Apostolskiej. Wrocław 1973.

188.    HanIlgiewicz N., Spotkanie biskupa z pedagogiką specjalną. [w:] W kierunku chrześcijańskiej kultury. Warszawa 1978, s. 18–22.

189.    Hansemann G., Wychowanie religijne. Warszawa 1983, ss.365.

190.    Harazim F., System wychowawcy Jana Bosko. [w:] Wychowanie chrześcijańskie jako problem duszpasterski. Kraków 1934, s. 55- 65.

191.    Hass J., Działalność i twórczość katechetyczna ks. M. Węglewicza w l. 1918-1939. Lublin 1977.

192.    Heitzmann M., Witold Rubczyński (1864 1938). [w:] PF. 1939 R. 42.

193.    Heitzmann M., Witold Rubczyński jako profesor i wychowawca. [w:] Przemówienia wygłoszone na akademii ku czci prof. Witolda Rubczyńskiego dnia 15 XI 1938. Kraków 1939.

194.    Hieronim E., Św. Aniela Medici. Kraków 1991, ss.16.

195.    Hieronim, św. Encyklopedia wychowawcza t. 5.

196.    Hollis Ch., Newman a świat współczesny. Warszawa 1970.

197.    Hołda K., Sługa boży Edmund Bojanowski. Myśli. Przeżycia. Nauki. Opole 1985.

198.    Horzewski J., Pedagogika tomistyczna w pedagogice wartości. [w:] PC. 2006, nr 1, s. 241-255.

199.    Iwicki J., Charyzmat Zmartwychwstańców. Katowice 1990.

200.    Jablońsky T., Styl wychowania w rodzinie jako sposób rozwoju prospołecznego dzieci. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 162 -166.

201.    Jabłońska Deptuła E., Marcelina Darowska Niepokalanka 1827 – 1911. Lublin 1996.

202.    Jabłońska Deptuła E., Niepokalanki w polskim trwaniu. Niepokalanów 1993.

203.    Jabłońska Deptuła E., O Marcelinie Darowskiej inaczej. [w:] „Znak”14, 1962.

204.    Jabłońska –Deptuła E., Dzieło dydaktyczno–pedagogiczne Marceliny Darowskiej na tle rozwoju szkolnictwa żeńskiego w Galicji (mps.).

205.    Jabłońska –Deptułowa E., Zakorzeniać nadzieje: Marcelina Darowska o rodzinie i dla rodziny. Wyd. 2 popr. Lublin 1996.

206.    Jabłońska E., Zarys działalności Matki M. Darowskiej na polu organizacji szkolnictwa żeńskiego 1863 1911. [w:] „Nasza Przeszłość” T. 7:1958, s. 219-234.

207.    Jacewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymsko–katolickiego pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, t. 5. Warszawa 1978.

208.    Jaeger W.W.: Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia. Bydgoszcz 1997, ss.127.

209.    Jan de la Salle założyciel zakonu Braci Szkół Chrześcijańskich. Warszawa 1937, ss.30.

210.    Janiec R., Katolicki model wychowania młodego człowieka w rodzinie w nauczaniu Jana Pawła II. Stalowa Wola 2008.

211.    Jankowski S., Myśl pedagogiczna w listach Pawła Apostoła. [w:] PC. 2001, nr 1, s. 25-42.

212.    Jankowski S., Wychowanie w literaturze sapiencjalnej Starego Testamentu. [w:] PC. 2006, nr 2, s. 9-29.

213.    Janowski A., Śp Plater –Zyberkówna Cecylia (1853-1920). [w:] PP. 1920, nr 1, s. 33-34.

214.    Jarząbek A. , Życie, myśl, i dzieło Matki Marceliny Darowskiej. Kraków1990.

215.    Jarząbek A., Życie, myśl i dzieło Marceliny Darowskiej. Lublin 1996.

216.    Jasiński W., Dr Fryderyk W. Foerster. [w:] AK. 1911, t.6, s. 219–232.

217.    Jaślikowski J.K., Mowa Św. Bazylego do młodzieńców nauczająca ich jak maja korzystać z czytania dzieł pisarzy greckich. Pamiętnik Religijno-Moralny 1854,s. 5-60.

218.    Jędrzejczak K., Katolicka myśl pedagogiczna w Drugiej Rzeczypospolitej (założenia – problematyka badań – osiągnięcia ). Wolsztyn 1998.

219.    Jędrzejewski K., Pedagogika salezjańska. [w:] „Szkoła” 1934, s. 138-146.

220.    Jędrzejewski K., Wychowanie chrześcijańskie według encykliki Ojca Św. Piusa XI. Poznań 1937.

221.    Jędrzejewski K., Wychowanie chrześcijańskie według encykliki Ojca św. Piusa XI. O Chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Poznań 1937, ss.68.

222.    Juwencja S., Edmund Bojanowski jako wychowawca. [w:] Kat 1960, s. 464-469.

223.    Kaczkowska M., Błogosławiony Jan Bosko. Warszawa 1930.

224.    Kaczmarek L., Rola ideału w wychowaniu chrześcijańskim. [w:] Kat 1964, s. 49-52.

225.    Kalkstein T., Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1951.

226.    Kalkstein T., System wychowawczy Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego i jego znaczenie w dobie obecnej. [w:] PSz 1931.

227.    Kalkstein T., Z ideologii wychowawczej zmartwychwstania. [w:] AK. 1933.

228.    Kantor J., Wskazania wychowawcze ks. Piotra Skargi. na tle współczesnej epoki. Kraków 1913.

229.    Kardaś A., Wychowawca najskuteczniejszym środkiem wychowawczym. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 193-202.

230.    Karpowicz A., Zwiastun powrotnej fali dr Fryderyk W. Forester. Wilno 1912.

231.    Katolickie zasady wychowawcze. Poznań 1936, Inst AK nr 48.

232.    Katolicyzm starożytny. Red. J. Keller. Warszawa 1969.

233.    Kelly J.N.D., Hieronim. Życie, pisma, spory. Warszawa 2003.

234.    Kerner F. K., Ksiądz Bosko. Oświęcim 1921.

235.    Kiełbasa A., Św. Jadwiga Śląska jako wychowawczyni. Trzebnica 1996, ss.64.

236.    Kieronim E., Św. Aniela Merici. Kraków 1991.

237.    Kircum A., Potrzeby wierzącej młodzieży. Białystok 1935, ss.20.

238.    Kisielewski J. Święty Jan Bosco 1815, 1888. Poznań 1935.

239.    Klepacz M., Ideały średniowiecza a czasy obecne. Wilno 1938.

240.    Klimek J., Specyfika apostolatu pedagogicznego realizowanego przez bł. Edmunda Bojanowskiego. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 203-228.

241.    Kluz W., Mąż modlitwy i czynu. Warszawa 1992.

242.    Kluz W., Realista. Miejsce Piastowe 1978.

243.    Kluz W., Ziarnko gorczycy. Ojciec Honorat Koźmiński 1829-1916. Warszawa 1986.

244.    Kołaczkowski J., Przejawy czci i szacunku dla rodziców wyrazem prawidłowego wychowania dziecka w ujęciu Księgi Mądrości Stracha. [w:] PC. 2003, nr 1, s. 185-202.

245.    Kołaczkowski J., Znaczenie karności w formacji człowieka w rodzinie w ujęciu Księgi Przysłów. [w:] PC. 2004, nr 1, s. 203-218.

246.    Kołyszko W. ,Kazania o św. Janie Bosko. Warszawa 1988.

247.    Kononowicz M. J., Biskup Michał – prolegomena do portretu. Warszawa 1968.

248.    Koperek S., Liturgia i wychowanie. [w:] PK. 2007, nr 1, s. 83-88.

249.    Koperska A.: Chrystus i wychowanie. Kraków 1927, ss.74.

250.    Korczyńska Z. J. ,Lancaster Spalding (1840 1916). [w:] KP. 1935, s. 146 -149.

251.    Kornacka M.S., Edmund Bojanowski (18141871). [w:] „Nasza Przeszłość” 1967, z.26, s. 51-45.

252.    Korolec J. B., Struktura organizacyjna szkół dominikańskich. Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A. 1968.t. 9, s. 3-24.

253.    Kosicka A., Bł. Urszula Julia Ledóchowska 1865, 1939. Bibliografia 1979, ss.1089. [w:] „Nasza Przeszłość” 199 s. 139 – 258.

254.    Kostkiewicz J., Idea wychowania religijno moralnego F. W. Foerstera. [w:] Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich. Red. T. Chrobak. Rzeszów 1995, s. 141–150.

255.    Kostkiewicz J., O potrzebie pedagogiki katolickiej jako kierunku edukacji uniwersyteckiej. [w:] PK. 2007, rn1, s. 2933.

256.    Kostkiewicz J., Pedagogika wolności wyboru Fryderyka W. Foerstera. [w:] PC. 2000 nr 1, s. 87-94.

257.    Kostkiewicz J., Wychowanie do wolności wyboru. Ponadczasowy wymiar pedagogiki F.W. Foerstera. Rzeszów 1998.

258.    Kosyra Cieślak A. , Bukiet biało niebieski. Szymanów 1996.

259.    Kosznicki M.: Kształcenie i wychowanie w literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV w. Gdańsk 1999.

260.    Kovac M., Wiara fundamentem odnowy ekonomii i pedagogii. [w:] PK. 2007, nr 1a, s. 291-292.

261.    Kowalczyk S,: Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Wrocław 1995.

262.    Kowalczyk S., Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina. Lublin 1992.

263.    Kowalczyk S., Człowiek a społeczność. Lublin 1994.

264.    Kowalczyk S., Odkrywanie Boga. Sandomierz 1981.

265.    Kowalczyk S., Wprowadzenie do filozofii Maritaina. Lublin 1992 [min. Filozofia wychowania]

266.    Kowalski K. J., Nauczanie i nauczyciel u Św. Augustyna i Św. Tomasza z Akwinu. [w:] Św. Tomasz a czasy obecne. Red. S. Bross. Poznań 1935 s. 155-178 oraz [w:] Ś. Augustyn red. S. Bross. Poznań 1930, s. 77-98.

267.    Kowalski K. J., Pożyteczność zasadniczych cech filozofii Św. Tomasza dla wychowawców i wychowania. W: Św. Tomasz a czasy obecne. Poznań 1935, s. 93-114.

268.    Kowalski K., Św. Tomasz a czasy obecne. Poznań 1935, tamże: Pożyteczność zasadniczych cech filozofii Św. Tomasza dla wychowawców i wychowania. s. 93-114. Nauczanie i nauczyciel podług św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. s. 155-178.

269.    Koźmian D., Chrześcijańska myśl pedagogiczna F. Foerstera. Szczecin 1997.

270.    Koźmian D., Chrześcijańska myśl pedagogiczna Fryderyka Wilhelma Foerstera, jej recepcja i miejsce w polskiej myśli pedagogicznej XX w. [w:] Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym. red. E. Walewander. Lublin 2000, s. 391-404.

271.    Koźmian D., Chrześcijańska myśl wychowawcza F. Foerstera i jej recepcja w Polsce. Szczecin 1996.

272.    Koźmian D., Fryderyk Wilhelm Foerster i jego miejsce w historii myśli społecznopedagogicznej XX w. W: Historia wychowania XX w. Kielce 1998, s. 193-200.

273.    Krajczyński J., Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle posoborowych dokumentów Stolicy Apostolskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Płock 2002, ss.168. [wychowanie w rodzinie].

274.    Kraszewski T., Św,. Józef Kalasanty. Poznań 1938, ss.132.

275.    Król A., Rutkowska M., Katolicka koncepcja wychowania w ujęciu ks. F. Sawickiego. [w:] Teoria wychowania. Red. T. Kukołowicz. Stalowa Wola 1996, s. 137 – 146.

276.    Król L., Błogosławiony J.S. Pelczar. [w:] PC. 2000 nr 1, s. 157-174.

277.    Król L., Błogosławiony Jan Sebastian Pelczar jako wychowawca. [w:] PC. 2001, nr 1, s.157-174.

278.    Krół R., Duchowość nauczyciela akademickiego. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 200-207.

279.    Krupiński W. Jan Galicz SJ pedagog jezuicki XIX w. Kraków 1996.

280.    Kryńska E., Pedagogika Ojca Jacka Woronieckiego. [w:] Z dziejów edukacji narodowej. red. J. Żmichrowska. Niepokalanów 1998, z. 2, s. 11-21.

281.    Kryński A., Pedagogika ukierunkowana: próg wiary. [w:] PC. 2003, br 2, s. 65-73.

282.    Ks. Jan Bosko. Przeł. M. Nowodworski. Warszawa 1886.

283.    Ks. Prof. dr Konstanty Michalski. Życie i działalność. Katowice 1996.

284.    Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Warszawa 2000, s.488.

285.    Kuchta J., Nowe kierunki i dążenia współczesnej katolickiej pedagogiki. Lwów 1939.

286.    Kujawska M., Matka Urszula Ledóchowska. Kielce 1947.

287.    Kukołowicz T., Budzenie zmysłu religijnego u dzieci w wychowaniu rodzinnym. [w:] PK. 2007, nr 1, s. 55-66.

288.    Kulesza B., Katolicki pogląd na cele wychowania. [w:] KP. 1933, nr 2.

289.    Kulpaczyński S., Asystencja jako istotny element systemu wychowania Św. Jana Bosko. [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 81-87.

290.    Kulpaczyński S., Wartość wzorów osobowych w wychowaniu młodzieży. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 71-86.

291.    Kułaczkowski J., Biblijne zasady wychowania rodzinnego w świetle Mądrości Syracha. Rzeszów 1998.

292.    Kurlak I., Ewentualne modele kształtowania treści pedagogiki katolickiej jako specjalizacji na wyższych uczelniach pedagogicznych. [w:] PK. 2007, nr 1, s. 3845.

293.    Kustra Cz., Oratorium jako forma opieki wychowawczej. [w:] PC. 1997, nr 1, s. 179-197.

294.    Kustra Cz., Powściągliwość w wychowaniu człowieka w ujęciu Ks. Bronisława Markiewicza. [w:] PC. 2002 nr 1, s. 87-103.

295.    Kustra J., Szkice do obrazów wychowania w Izraelu. Według Pisma Świętego Starego Testamentu. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 220-232.

296.    Kuzak Z., Wspomożycielka św. Jana Bosko. Potulice 1937.

297.    Kuzak Z., Życie wewnętrzne św. Jana Bosko. Warszawa 1937.

298.    Kwiatkowski W., Matka Marcelina Darowska w świetle własnej korespondencji z lat 1854, 1772. Wiedeń 1952.

299.    Landy T., Wosiek R., Ksiądz Władysław Korniłowicz. Warszawa 1978.

300.    Lechicki C., Benedykt Herbest. Pedagog organizator szkoły polskiej XVI wieku. [w:] „Minerwa Polska”, 1927, I, nr 2,

301.    Ledóchowska J., Zarys biografii bł. Urszuli Ledóchowskiej. Warszawa 1984.

302.    Ledóchowska J., Życie dla innych .Bł. Urszula Ledóchowska 1865-1939, Pallotinum 1984, s.200.

303.    Ledóchowska J., Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej. Pallottinum 1975.

304.    Leonia M., Kardynał Mercier. Obrońca ojczyzny. Katowice 1949.

305.    Lewko M., Ksiądz Bosko i jego teatrzyk. [w:] „Seminare” 1987, 1988, s. 67 – 89.

306.    Lewko M., Świda A., Eucharystia w pedagogicznej myśli księdza Bosko. [w:] „Seminare” 1987, 1988, s. 79-89.

307.    Lipian B., Bł. Edmund Bojanowski i jego inspiracje pedagogiczne. PK. 2008 nr 3, s. 285-307.

308.    Lipian B., Ks. Abp Ignacy Tokarczuk Nauczyciel i wychowawca, PK. 2008 nr 2, s. 256-265.

309.    Lipian B., Nauczycielskie powołanie to realizacja najwyższych ideałów. PK. 2007 nr 1 a, s. 186-192.

310.    Lipka C., Tarragonia i jej święci. PK. 2008 nr 3, s. 203-212.

311.    Longosz A., Wychowanie rodzinne dziecka według św. Bazylego. [w:] PK. red. A. Rynio. Stalowa Wola bd. s. 299-312.

312.    Lutosławski K., Wychowanie ojców kapadockich. Przyczynek do badania nad pedagogiką świętych. [w:] AK R.1911, nr 5, s. 219-230, 326-333.

313.    Łącicki J., Światło Ewangelii. Wpływ Kościoła oraz chrześcijaństwa na rozmaite dziedziny życia, kultury i cywilizacji. Warszawa 1999.

314.    Łempicki S., Polskie tradycje wychowawcze. Warszawa 1936.

315.    Łoziński K. Leksykon zakonów w Polsce. Kraków 1996.

316.    Łubieński R., Matka Marcelina Darowska. Warszawa 1911.

317.    Łukaszyk R., Problemy współczesnej pedagogiki religijnej. [w:] ZN KUL 1964 z. 1, s. 71-79.

318.    Maciążek ks., Żywot ks. Bronisława Markiewicza założyciela zakładu wychowawczego dla sierot i opuszczonej młodzieży. Kraków 1934, s.136.

319.    Majewska A,. Pedagogia według św. Jana Bosko. [w:] EiD. 2002, nr 2, s. 65-70 .

320.    Majewski M. , ks. Ksiądz Jan Bosko i jego katecheza życia. [w:] Kat R. 3 nr 1, s. 23.

321.    Majewski M., Elementy metodyki pedagogiczno - katechetycznej w ramach systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. Kraków 1975.

322.    Majewski M., Idee pedagogiczne Św. J. Bosko. [w:] W kierunku prawdy. Warszawa 1976, s.530–546.

323.    Majewski M., Psychologiczne i pedagogiczne podstawy systemu prewencyjnego świętego Jana Bosko. Lublin 1964.

324.    Majewski M., Tajemnica żywotności pedagogicznej J. Bosko i J. Korczaka. [w:] Wartości pedagogiki J. Korczaka. Lublin 1979, s. 65–82.

325.    Majewski M., Wychowanie chrześcijańskie w duchu Jana Bosko. Kraków 1988.

326.    Majka J., Wychowanie chrześcijańskie wychowaniem personalistycznym. [w:] ChS. 1976 nr 42-43.

327.    Malicki E., Religijne wychowanie młodzieży w działalności ks. Stanisława Konarskiego. Kraków 1996.

328.    Maliszewski K., Ideał wychowawczy Towarzystwa Jezusowego w świetle kazań doby sarmatyzmu. [w:] PC. 2002 nr 1, s. 137-149.

329.    Małcużyńska M., Jenerałowa Zamoyska jako wychowawczyni. Kraków 1931.

330.    Małunowiczówna L., Stosunek wczesnego chrześcijaństwa do kultury i filozofii pogańskiej. [w:] AK. 1979.

331.    Małunowiczówna L.: Trójca kapadocka (Św. Bazyli, Św. Grzegorz z Nyssy, Św. Grzegorz z Nazjanzu). [w:] AK. 1979. T. 93, s. 409-421 .

332.    Marczewski M., Pedagogika Katolicka jako pedagogika wiary w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego. [w:] PC. 1998 nr 2, s. 56-77.

333.    Maritain J., Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego. Londyn 1960.

334.    Markiewicz J., Talent pedagogiczny św. Jana Bosko. [w:] Kat 1959 nr 1.

335.    Markiewiczowa H., Początki działalności opiekuńczej. [w:] POW 1994 nr 9, s. 42–47.

336.    Marrou H. , Zmierzch Rzymu czy późna starożytność. Warszawa 1997.

337.    Marszałek J., Personalizm w pedagogii Św. Jana Bosko. [w:] Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej. Kraków 1993, s. 207-215.

338.    Mastalski J. Przyszłość nastolatka. [w:] PK. 2007 nr 1 a, s. 88-96.

339.    Matka Maria Marcelina Darowska .Krótki życiorys. Jazłowiec 1929.

340.    Matka Urszula Ledóchowska. Historia Kongregacji Sióstr Urszulanek NSJ. Poznań 1987.

341.    Matt L., Bosco H., Ksiądz Bosko. Warszawa 1995.

342.    Matyjas B. Poglądy i praktyka teologiczna św. Jana Bosko. [w:] „Wychowawca” 1995 r. nr 7-8.

343.    Matzel E., Metoda religijno – pedagogiczna Foerstera [w:] PP. 1916.

344.    Mazur B., Bar J., Wierna utajonej miłości – Kulumba Róża Białecka Kraków 1989.

345.    Meissner A., Wartości chrześcijańskie w poglądach pedagogicznych Barbary Żulińskiej. [w:] Katolicka i liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym. Zagadnienia wybrane. Red. E. Walewander. Lublin 2000, s. 437-450.

346.    Miąso J., Jan Paweł II i jego strategiczna rola w promocji katolickiej doktryny pedagogicznej. [w:] PK. 2007 nr 1, s. 1996.

347.    Micewski B., Bogdan Jański założyciel Zmartwychwstańców 1807-1840. Warszawa 1983.

348.    Michalski K., Jacques Maritain. Verbum 1937, s. 499-511

349.    Michalski R., Chrześcijańska wizja odrodzenia człowieka. Katolicka nauka społeczna w Polsce wobec moralnych skutkom kapitalizmu i totalitaryzmu 1918-1989. Toruń 1995, s.150. [personalizm]

350.    Michułka W., Ksiądz Bronisław Markiewicz. Londyn 1954, Miejsce Piastowe 1992.

351.    Minois G., Kościół a nauka. Dzieje pewnego niezrozumienia. od Augustyna do Galileusza. Tłum. A. Szymanowski. Warszawa 1995 t.1.

352.    Mirewicz J., Współtwórcy i wychowawcy Europy. Kraków 1983.

353.    Misiaszek K., Audycje radia watykańskiego z okazji 100 lecia śmierci św. Jana Bosko. [w:] BSN. 1988 nr 293, 294, s. 27 – 34.

354.    Misiaszek K., Drogi odnowy systemu prewencyjnego św. Jana Bosko w nowej rzeczywistości pastoralnej po Soborze Watykańskim II. [w:] „Seminare 1995 nr 11, s. 99 - 122.

355.    Misiaszek K., Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko. [w:] „Seminare 1987, 1988, s. 37–65.

356.    Misiaszek K., Jan Bosko wychowawca młodzieży. [w:] POW. 1993 nr 4, s. 180-183.

357.    Mitek E., Wychowanie chrześcijańskie , Wrocław 1993 200 s.

358.    Młyński J., Pedagogika współczesnej rodziny na początki III tysiąc lecia, PK, 2008 nr 3 s. 156-174.

359.    Molska o., Św. Urszula, Kraków 1992, s.16.

360.    Morales J.M., Kościół i nauka. Kraków 2003.

361.    Moulin L., Średniowieczni szkolarze i ich mistrzowie. Warszawa 2002.

362.    Moulin L.: Życie codzienne zakonników w średniowieczu X-XV w. Warszawa 1997, wyd.2.

363.    Możdżeń S., Cecylia Plater –Zyberkówena o wychowaniu kobiet. [w:] PK. 2008 nr 2, s. 247-255.

364.    Możdżeń S., Koedukacja dziś – blaski i cienie. [w:] PK. 2008 nr 3, s. 277 -284.

365.    Możdżeń S., Problemy wychowania w listach pasterskich Episkopatu Polski w czasach ofensywy ideologicznej komunistycznej. [w:] PK. 2007 nr 1, s. 34-37.

366.    Możdżeń St., Historia wychowania. Sandomierz 2006, 3 t.

367.    Mrówczyński J., Z ducha Zmartwychwstania. Kraków 1996.

368.    Mróz J., Proces formowania się podstaw katolickiej doktryny medialnej w XIX i XX w. [w:] PK. 2008 nr 2, s. 167-189.

369.    Mróz M., Etyka wzrastania dziecka. Interpretacja pedagogiczno-moralna „Puer Jezus” Św. Tomasza z Akwinu. [w:] PC. 2007 nr 1, s. 33- 50.

370.    Mróż M., Miejsce nauczyciela w procesie edukacji ucznia w świetle traktatu „De magistro” Św. Tomasza z Akwinu. [w:] PC. 1997 nr 1, s. 101-120.

371.    Mróż M., Miłość i wychowanie w dynamizmie Bożej Caritas. [w:] PC. 2006 nr 2, s. 57-75.

372.    Muchowicz W., Żywot Edmunda Bojanowskiego założyciela ochronek na ziemiach polskich i Zgromadzenia SS Służebniczek. Dębica 1933.

373.    Musicie od siebie wymagać. J. Zimny (red.). Stalowa Wola 2007.

374.    Nadolski B., Wezwany do wolności [Myśl pedagogiczna Maritaina]. [w:] „W drodze” 1974 nr 9, s. 50–57.

375.    Nagy S., Papież Jan Paweł II do polskich nauczycieli. [w:] PK. 2008 nr 2, s. 31-38.

376.    Narzymska A., Szukając zaginionej. Ząbki 1997 [M. Karłowska]

377.    Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu ery nowożytnej. red. W. Iwańczak i K. Bracha. Kielce 1997.

378.    Nawroczyński B., Życie duchowe. Zarys filozofii kultury. Kraków 1947.

379.    Niesiołowski A., Katolickie koncepcje wychowania starożytności i średniowiecza. [w:] PP. 1939. t. 223, s.19-46 .

380.    Niesiołowski A., Personalizm i jego perspektywy. Warszawa 1938.

381.    Niesyty E., J. Maritaina teoria przełomu psychokulturowego na tle nowożytnych teorii myślenia społecznego. Poznań 1997, s.173.

382.    Niewęgłowski J., Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II. Bibliogr. [w:] „Wychowanie na co dzień” 2005, nr 4/5, s. 8-9.

383.    Niewiasta, której uczynki chwalić będą pokolenia. Red. Z. Rałuszkiewicz. Rzym 1984.

384.    Niezgoda C., Matka Klara Ludwika Szczęsna. Kraków 1993.

385.    Nigg W., Święty naszych czasów. Warszawa 1989.

386.    Niszczota J.G., Ojciec wszystkich posługujących. Sługa Boży ks. Władysław Korniłowicz, spowiednikm, kierownik duchowy i wychowawcza. Warszawa 2000.

387.    Niwiński M., Uzupełnienia do katalogu prałatów i kanoników sandomierskich. Sandomierz 1938.

388.    Nowacki J., Ks. Karol Mazurkiewicz 1881-1942. [w:] KH.  1945, s.453.

389.    Nowak –Dłużewski J., Stanisław Konarski. Przedmowa Konrad Górski. Warszawa 1989.

390.    Nowakowski M. W., Kazimierz Lutosławski. [w:] WAW. 1924 nr 1, s. 6–10.

391.    Nowodworski M., O wychowaniu chrześcijańskim (z konferencji ks. Feliksa). Pam. Relig.-Moral. Ser. Nowa 1861 t. 7, s. 616-642.

392.    Nowogórski P., Wychowawcza troska o młodzież. [w:] PK. 2007 nr 1 a, s. 154-168.

393.    Nyczkałło N., Duchowe dziedzictwo Jana Pawła II fundamentem rozwoju pedagogiki katolickiej. [w:] PK. 2007 nr 1, s. 46-51.

394.    Obertyński Z., Zmartwychwstańcy a Niepokalanki. Próba dokumentacji wzajemnej zależności. Warszawa 1949.

395.    Okoniewski S., Skarga jako pedagog. [w:] AK. T. 9:1913, s. 1 – 9.

396.    Olbrycht K. Zarys systemu wychowania błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej. Pniewy 1991.

397.    Olbrycht K., Wychowanie do nadziei. PC. 2000 nr 1, s. 45-50.

398.    Orygenes, O zasadach, Pisma Starochrześcikjańkich Pisarzy, Warszawa t. 24.

399.    Orzechowski J., Religia i jej rola w wychowaniu człowieka w systemie pedagogicznym F. W. Foerstera. Poznań 1986.

400.    Osmańczyk N., Ks. W. Jasiński duszpasterz i działacz społeczno narodowy. [w:] ŚSHT. t. 17:1984, s. 213–221.

401.    Ossowska M., Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa 2000.

402.    Ożóg T., J. Maritain przedstawiciel personalizmu w wychowaniu. [w:] Teoria wychowania. Red. T. Kukołowicz. Stalowa Wola 1997, s. 119–136.

403.    Ożóg T., Podstawowe elementy maritainowskiej filozofii. [w:] Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej. Red. F. Adamski. Kraków 1993.

404.    Paczkowski M., Proces kształtowania woli i wyrabianie nawyków według Orygenesa. [w:] PC. 2007 nr 1, s. 9-33.

405.    Padacz W., Z polskiej gleby. [J. Bilczewski] Kraków 1972.

406.    Pałucki J., Św. Ambroży – pedagog z Mediolanu. [w:] PC. 1998 nr 2, s. 24-35.

407.    Paras S., PK na tle współczesnych prądów wychowawczych. [w:] AK. 1947 s.163-178, 254-265, 355-360, 442-454.

408.    Pasterz Hermesa – fragmenty o prawdzie, radości i powściągliwości. [w:] PK. 2008 nr 2, s. 233-239.

409.    Pastuszka J. Personalizm chrześcijański. Lublin 1980.

410.    Paszkiewicz M., Ks. Mikołaj Sopoćko (1883 1975). Białystok 1987.

411.    Pawłowicz Z., Człowiek a religia. Gdańsk 1986, s.443.

412.    Pazdro Z., Uczniowie i towarzysze cechów krakowskich (XVI - XVII w. [w:] „Studia nad Historią Prawa Polskiego”. Kraków 1900, t.1, z.4.

413.    Pedagodzy na współczesne czasy. (red.). J. Zimny. Stalowa Wola 2006.

414.    Pedagogia na dziś. (red.). J. Zimny. Stalowa Wola 2007.

415.    Pedagogika Jana Pawła II. (red.). N. Nyczkało. Sandomierz 2008.

416.    Pedagogika Katolicka. Zagadnienia wybrane. Stalowa Wola [1999].

417.    Pełka F., Religijność młodzieży szkół średnich. Stan i wyniki badań. 1953-1973. Lublin 1974.

418.    Peszkowski Z., ABC Polonii Swiata Orchard Lake. Michigen 1985.

419.    Peszkowski Z., Ludzie stulecia 1885 - 1985 Orchard Lake (Lublin) 1990.

420.    Pfauówna Z., Idea pedagogiczna śp Matki Marceliny Darowskiej. [w:] „Muzeum” 1926 z. 3, s. 238–249.

421.    Piechnik L., Powstanie i rozwój jezuickiej Ratio Studiorum. Kraków 2000.

422.    Pierożyński M., Zakony żeńskie w Polsce. Lublin 1935, s.149.

423.    Pierwsi świadkowie o wychowaniu Wychowanie ku dobrze pojętej wolności. Siódmy list Św. Ambrożego (fragmenty). [w:] PK. 2008 nr 3, s. 256-265.

424.    Pisarska A., Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego. Rzym 1960

425.    Piwowar K., Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Papieża Jana Pawła II. Bibliogr. [w:] Kat 2004, [nr] 11, s. 53-61.

426.    Piwowarczyk J., Jan Paweł II wychowawcą wyobraźni miłosierdzia. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 153-161.

427.    Podgórska Klawe Z., Szpitale warszawskie 1388 - 1945. Warszawa 1975.

428.    Pokój z dziećmi: pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka. (red.). B. Smolińska-Theiss. Warszawa 1999.

429.    Polak J., Realizacja charyzmatu Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza w michalickich domach dziecka. [w:] PC. 2001 nr 2, s. 133-140.

430.    Polscy Święci. T. 6, 7, 8, 9, 12. Red. J. Bar. Warszawa 1984.

431.    Połeć B., Wskazania pedagogiczne ks. Walentego Gadowskiego. [w:] PK. 2008 nr 2, s. 208-213.

432.    Poręba P., Działalność ks. Walentego Gadowskiego na polu wychowania. [w:] SW. T. 4:1967, s. 477-525.

433.    Poręba P., Działalność wychowawcza i poglądy pedagogiczne ks. Walentego Gadowskiego. Lublin 1966.

434.    Poręba P., Ideał wychowawczy w Deklaracji DWCH. [w:] AK. 1968 s. 406-413.

435.    Poręba P., Ks. W. Gadowski – wychowawca dzieci i młodzieży. [w:] SW. 1966 T. 3.

436.    Poręba P., Naukowe podstawy pedagogiki ks. W. Gadowskiego. [w:] SW. T. 1: 1964 s. 409–411.

437.    Powałka M., Zjawiska kształtujące autorytet nauczyciela. [w:] PK. 2008 nr 3, s. 199-202.

438.    Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej. Red. F. Adamski. Kraków 1993.

439.    Półtawska W., Na kanwie Listu do rozdin Ojca św. Kraków 1955, s.127.

440.    Praktyczne wskazówki dla pedagogów, Klemens Aleksandryjski). [w:] PK. 2007 nr 1, s. 121-131.

441.    Prawdzic A.,          Siostra Barbara Żulińska Zmartwychwstanka, Szkic biograficzny. [w:] „Studium Zmartwychwstańskie”, Rzym 1988.

442.    Prószyński S., Przyczynek do sprawy wychowania. Kraków 1908.

443.    Przybylski A., Implikacja pedagogiczna teorii „wczucia” jako sposobu poznawania drugiego człowieka według Edyty Stein. [w:] PC. 2005 nr 1, s. 45-57.

444.    Rachańska J., Samowychowanie w poglądach pedagogicznych Janusza Tarnowskiego. [w:] PC. 2006 nr 2, s. 175-184.

445.    Radkowski T., Skarga i Herbest jako rektorzy dwóch szkół akademickich. Warszawa 1938.

446.    Rapacki J. J., Fryderyk W. Foerster. [w:] „Wychowanie w Domu i Szkole” 1910 s. 466-467.

447.    Ratio Studiorum, Pr. zb., Ateneum 2001.

448.    Religia a sens życia człowieka. Red. Z. Zdybicka. Lublin 1994.

449.    Religia w życiu człowieka, red. B. Bejze. Warszawa 1995, s.254.

450.    Religijno-moralne podstawy w dzisiejszej i jutrzejszej szkole polskiej. Warszawa 1934, odb. Prąd.

451.    Renata SM, Kardynał Newman. [w:] PP. 1950 t. 230, s. 50-62.

452.    Riche P. Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979

453.    Riche P., Edukacja i kultura zachodniej Europy VI-VIII w. Warszawa 1995.

454.    Rogóż J., Życiorys księdza biskupa Jana Stepy. [w:] „Currenada” 1959 s. 373–378.

455.    Rokoszny J., System wychowawczy Marceliny Darowskiej. Radom 1928.

456.    Romanowicz J., Błogosławiony ksiądz Jan Bosko. Warszawa 1929.

457.    Romanowicz W., Obrazki z życia św. Jana Bosko. Miejsce Piastowe 1939.

458.    Roskwitalski J., Pedagogia Pisma św. [w:] MDC. 1935 nr 10, s. 802-814.

459.    Rua M., Sługa Boży ks. Michał Rua 1837 1910. Warszawa 1937.

460.    Rusiecki M., Ks. Zygmunt Bielawski wobec nurtów w katechezie polskiej. [w:] RTK. t. 24:1977, z. 6 s. 27- 42.

461.    Rusiecki M., Teoria katechezy w ujęciu ks. Zygmunta Bielawskiego. [w:] „Nasza Przeszłość” T. 48:1977, s. 239-289.

462.    Rybicki S. R., Jan de la Salle. Patron nauczycieli. Warszawa 1989.

463.    Rybicki S., Listy krwią przypieczętowane. Męczeńskie dzieje braci szkół chrześcijańskich. Kraków 1998, s.245.

464.    Rybicki S.R., Pedagogika Jana de la Salle. Kraków 1996 166 s.

465.    Rybicki S.R., Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej. Częstochowa 1997

466.    Rynio A. Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II. Lublin 2004.

467.    Rynio A. Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin 2001 wyd. II.

468.    Rynio A., Aktualność myśli pedagogicznej kardynała Stefana Wyszyńskiego. [w:] PC. 1997 nr 1, s. 23-38.

469.    Rynio A., Błasiak B., Myśli Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu. [w:] Teoria wychowania. Wybrane zagadnienia. Red. T. Kukołowicz. Stalowa Wola 1996, s. 147-160, toż. RNS. 1991/92 Pedagogika 2 s. 19–30.

470.    Rynio A., Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Lublin 1995.

471.    Rynio Alina, Zofia Jaroszuk, System wychowawczy dziewcząt Marceliny Darowskiej. [w:] RNS. t. XXI, 1993, z.2

472.    Rzędowska I., Poglądy pedagogiczne E. Ziemięckiej. [w:] „Bluszcz” 1922, nr 32–38.

473.    S. B., Ksiądz Jan Bosco opiekun i nauczyciel sierot. Warszawa 1884.

474.    Sajdak J., Pedagogiczne poglądy Św. Grzegorza z Nazjanzu. Poznań 1933, s.16.

475.    Sajdak J., Tertulian (155-220). Poznań 1949 [W traktacie O bałwochwalstwie zabrania chrześcijanom m.in. zawodu nauczycielskiego]

476.    Samson T., Działalność i poglądy katechetyczne ks. J. Cierniewskiego. Lublin 1976.

477.    Sawczyński Z., Ksiądz Feliks Dupanloup. Biskup orleański. Lwów 1879.

478.    Schilf A., Pedagogia kształtowania zintegrowanej osobowości człowieka w regule Św. Benedykta. Katecheta 1980

479.    Schletz A., Bielawski Zygmunt. [w:] „Nasza Przeszłość” T. 18:1963, s. 233–236.

480.    Schmidt W., System Fryderyka W. Foerstera w wychowaniu i gmina szkolna. Cieszyn 1912.

481.    Sekreta M., Przesłanki filozoficzne współczesnej pedagogiki. Kraków 1930 odb. Ruchu Pedagogicznego.

482.    Setti G., Niezwykłe przygody świętego Jana Bosko. Warszawa 1937, Warszawa 1990.

483.    Sęk E., Wychowanie młodzieży na przykładzie Katolickiego Domu Kultury Arka im. Św. Jadwigi Królowej w Racławicach. Stalowa Wola 2007.

484.    Sęk Ewa., Asystencja wychowawcy: sygnały współczesnych wyzwań. [w:] PK. 2008 nr 3, s. 181-188.

485.    Shift A., Pedagogia kształtowania zintegrowane osobowości człowieka w regule św. Benedykta. [w:] Kat 1980, s. 255,

486.    Sicari A.M., Wychowanie a objawienie. [w:] Com 1982 nr 2, s. 21-25.

487.    Siemieńska L., Główne kierunki współczesnej pedagogiki. Pedagogika Katolicka w świetle badań F. Hovrea. Lwów 1936.

488.    Siemieński J., Biskup Dupanloup i jego dzieło O wychowaniu. Kraków 1879, s.176.

489.    Sieroń R., Model wychowania według Jezusa Chrystusa w ujęciu czterech Ewangelii kanonicznych. Stalowa Wola 2008.

490.    Słomińska A., Ksiądz Piotr Skarga wychowawcą narodu polskiego. Poznań 1912.

491.    Smulikowski P., Dyrektorium Zmartwychwstańców ( O wychowaniu narodowym. Pedagogika Chrystusa Pana). Kraków 1896.

492.    Socha F., System uprzedzający księdza Bosko. [w:] BSN. 1987 nr 251, s. 29-37.

493.    Sołtan M. A., Matka. Życie i działalność Marceliny Darowskiej. Szymanów 1982.

494.    Sołtan M. A.., Człowiek wielkich pragnień. Matka Marceliny Darowska 1827, 1911. Szymanów 1977.

495.    Sołtan M.A., Matka Marcelina Darowska. Chrześcijanie, tom IV, red. BP. Bohdan Bejze. Warszawa 1979.

496.    Sołtan M.A., Życie i działalność Matki Marceliny Darowskiej 1827, 1911. Szymanów 1982.

497.    Sołtan M.A: Zawsze razem. Szkic biograficzny Matki Marcelina Darowskiej 1827, 1911. Szymanów 1986.

498.    Sopoćko M., Cel, podmiot i przedmiot wychowania duchowego według M. Łęczyckiego. Wilno 1933.

499.    Sopoćko M., M. Łęczycki o wychowaniu duchowym. Wilno 1935.

500.    Sroka S., Niezwykłej dobroci człowiek . Rzecz o Edmundzie Bojanowskim. [w:] ABC. 1990 nr 2, s. 2.

501.    ST.K.; Teresa Ledóchowska ,Roma 1929 XIV, s.340.

502.    Stabińska J., Matka Elżbieta Róża Czacka Wyd. 2 uzup. Opatrzone wyborem pism. Laski 1986.

503.    Stachura M., Wszedł między lud. Warszawa 1985.

504.    Staniek E., Pedagogiczne zasady Mistrza z Nazaretu. Kraków 1995.

505.    Staniszewski W., Duszpasterstwo w szkole powszechnej. Zamość 1937.

506.    Starowiejski M., Obraz klasycznej literatury pogańskiej w dziełach Izydora z Sewilli. Meander 1974, s. 357-367, 1975, s. 19-35.

507.    Stępniewska A., Wychowanie rodzinne dziewcząt w pedagogice Św. Hieronima. [w:] „Vox Patrum” 1985, z. 8-9, s. 151-176, Toż [w:] PK. red. A. Rynio. Stalowa Wola b.d. s. 313-332.

508.    Stoińska C., Praca wychowawcza Zgromadzenia SS Niepokalanego Poczęcia NMP. Warszawa 1929.

509.    Stokłosa B., Chrześcijańska koncepcja wychowania personalistycznego. [w:] ZN WSP Rzeszów ser. Społ. Pedag. i Hist. Pedag. i Psychol. 2 1995 s.13-25.

510.    Stolarik S., Principy medznabożeńskych iniciativ, v ucenii Jana Pavła II. [w:] PK. 2008 nr 2, s. 30-56.

511.    Straszewski M., Wyższe chrześcijańskie szkoły w pierwszych pięciu wiekach, Kraków 1901

512.    Straszewski M., Wyższe chrześcijańskie szkoły w pierwszych pięciu wiekach. Kraków 1901, s.16.

513.    Struś J., Kapłan i wychowawca Św. Jan Bosko. [w:] MKW. 1934 nr 5.

514.    Struś R., Wychowanie młodzieży do umiłowania Ojczyny. [w:] PK. 2008 nr 3, s. 189-198.

515.    Suchodolska F., Cecylia Plater – Zyberkówna pracownica Boża. Katowice 1936, s.63.

516.    Suchodolska F., Jadwiga z Działyńskich Zamoyska, służebnica Pańska. Katowice 1936.

517.    Szafarski M., Kalendarium z życia św. Jana Bosko. [w:] BSN. 1987 nr 283, s. 79.

518.    Szafrańska. A., Surdut czy rewerenda. Opowieść o Edmundzie Bojanowskim. Wyd. 4. Warszawa 1999.

519.    Szczaniecki P., Św. Benedykt. Poznań 1983 120 s.

520.    Szelęgiewicz A, Mokrzycki A., Duchowość Zgromadzenia Sióstr NMP. W Nurcie zagadnień posoborowych. T.14. Warszawa 1981.

521.    Szelęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło. Poznań 1966.

522.    Szembek K., Matka Marcelina Darowska od Niepokalanego Poczęcia NMP 1827 - 1911. Krótki zarys je życia wychowankom poświęcony. Jazłowiec 1929.

523.    Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. (red.). J. Zimny. Stalowa Wola 2007.

524.    Szkoła Cecylii Plater -Zyberkówny w latach 1883 – 1944. (red.). Palczewska J., Krasnowolska E. Warszawa 1987.

525.    Szlęgiewicz A., Edmund Bojanowski i jego dzieło. Poznań 1966.

526.    Sznuro J., Ideowe podstawy współczesnego wychowania. [w:] KDS. 1935, s. 224-233.

527.    Szostek T., Exemplum w polskim średniowieczu, Warszawa 1997.

528.    Szottowa A., Św. Franciszek Salezy (1567-1622. Poznań 1936.

529.    Szuman S., Krytyka ideału wielkości z punktu widzenia wychowawczego. [w:] KP. 1930.

530.    Szumil H.I., Deo et eclesiae. Zycie i działalność ks. W. Granata. Opole 1993.

531.    Szumił H. I. Z działalności dydaktycznej ks. Prof. Wincentego Granata. [w:] SS. 2:1981, s. 149–193.

532.    Szumił I., Deo et ecclesiae. Życie i działalność ks. W. Granata. Opole 1993.

533.    Szumił I., Nauczyciel życia ks. J. Młynarczyk 1882 1950. Sandomierz 1996.

534.    Szydelski S.: Hellenizm a chrześcijaństwo. Włocławek 1938

535.    Szydelski S.: Pierwotne chrześcijaństwo wobec cywilizacji grecko-rzymskiej. [w:] Kultura i cywilizacja. Lublin 1937, s. 70-116. Odb. Lublin

536.    Szydelski Sz., Z. Bielawski. [w:] „Gazeta Kościelna” 1939, s. 229-331.

537.    Śliwierski B., Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998.

538.    Świda A. Misyjna Spuścizna świętego Jana Bosko. Salezjański Ośrodek Misyjny. Warszawa 1990.

539.    Świda A., Towarzystwo Salezjańskie: rys historyczny. Kraków 1984.

540.    Tajemnica człowieka. Wokół osoby i myśli ks. Wincentego Granata. Lublin 1985.

541.    Targalski D., Św. Jan de la Salle. Kraków 1993, s.15.

542.    Tarnowski M., Arcybiskup J. Bilczewski. Krótki rys życia i pracy. Lwów 1924.

543.    Tarnowski S., Ks. Walerian Kalinka. Kraków 1987.

544.    Tarnowski S., Matka Marcelina Darowska. Wspomnienie pośmiertne. [w:] „Przegląd Polski” 1911, t. 179, s. 279-282.

545.    Tochowicz P., Fryderyk Wilhelm Foerster. [w:] AK. t. 41, 42:1938.

546.        Tomasik P., Wzajemny dialog rodziny, szkoły i Kościoła. [w:] Kat 2003, nr 10, s. 12-19.

547.    Tomczak K., Skarga nauczyciel. [w:] WAW. 1912 z. 2, s. 6-10.

548.    Torres R. Fierro M., Poprzez niwę pedagogiczną. Konferencje o systemie wychowawczym ks. Jana Bosko. Warszawa 1929.

549.    Toto T., Religia w życiu młodzieńca. Kraków 1936.

550.    Truchim S., Św. Augustyn a nauki i szkolnictwo starożytne. Warszawa 1938, s.38.

551.    Trzeciak S., Wychowanie według Pisma Świętego. [w:] MKW. 1932, s. 52-64.

552.    Turek W., Tertulian, 2001.

553.    Umiński J.K. Edmund Bojanowski wychowawca ludu polskiego. [w:] „Caritas” 1946 nr 1213, s. 16-19.

554.    Urban W., Arcybiskup J. Bilczewski. [w:] AK. t. 69: 1966, s. 167–171.

555.    Urban W., Sługa Boży Józef Bilczewski Arcybiskup Metropolita Lwowski 1860-1923. Wrocław 1977.

556.    Van Oost K., Benedykt mąż Boży i pedagog, w: Modlitwa i praca, red. B. Bejze. Warszawa 1981.

557.    Veritatem facientes In caritate, sługa Boży ksiądz profesor Wincenty Granat 1900-1979. Wybór i opracowanie tekstów H.I. Szumil. Sandomierz 1999, ss.219.

558.    Viganó E., Salezjański program wychowawczy. List okólny. Kraków 1979.

559.    W kierunku pedagogiki katolickiej. (red.). J. Zimny. Stalowa Wola 2008.

560.    W stuletnią rocznicę urodzin śp Matki Marceliny Darowskiej. [w:] „Szkoła” 1927, nr 3.

561.    W trosce o integralne wychowanie. (red.). M. Nowak, T.Ożóg, A. Rynio, Lublin 2003.

562.    Wachowski M., Współczesna oświata katolicka. -w:] Katolicka myśl współczesna. Poznań 1937, s. 395-419.

563.    Walasek S., Poglądy pedagogiczne Waleriana Kalinki. Wrocław 1993.

564.    Walczak J., Wartości wychowawcze wzorów osobowych świętych Starego Testamentu. [w:] Kat 1962 nr 1.

565.    Walewander E., Pedagogika katolicka w diecezji lubelskiej 1918-1939. Lublin 2007, ss.366.

566.    Wanat Z., Trudny dar wartości w perspektywie biblijnego początku według nauczania Jana Pawła II. [w:] PC. 2002 nr 1, s. 21-33.

567.    Wardęska Z., Konrad Bitschin z Łukowa zwany Konradem z Byczyny - pedagog chełmiński. [w:] KHNT. 1967, z. 2, s. 253-268.

568.    Wartość autorytetu w procesie wychowawczym. (red.). J. Zimny. Stalowa Wola 2008.

569.    Weinschenk R., Podstawy pedagogiki księdza Bosko. Warszawa 1996.

570.    Weishneil A. J., Tomasz z Akwinu (Życie, myśl i dzieło). [w:] „W Drodze” 1985.

571.    Węglewicz M., Cechy znamienne pedagogiki katolickiej. [w:] MKW. R. 27: 1938, z. 1, s. 1–6.

572.    Węglewicz M., Prawodawstwo szkolne Piusa XI. [w:] MKW. 1939, s. 2-8.

573.    Wielgat D., Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w latach 1895-1970. Lublin 1993.

574.    Wierzbowski M., Kazania o potrzebie i użyteczności religii. Pamiętnik Religijno-Moralny 1841 t.1 s. 349-363.

575.    Wierzbowski M., O wpływie religii na edukację i moralność. Warszawa 1827.

576.    Wilk K. F., Bronisław Markiewicz. W: Gwiazdy katolickiej Polski. T.2. Mikołów 1938. s. 414 – 422.

577.    Wilk S., Myśli Św. Bazylego o wychowaniu fizycznym człowieka. [w:] AK. 1934, s.38-73.

578.    Williams M., Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego. Historia duchowości 1800-1975). Częstochowa 1994.

579.    Wistuba H., Aktualne zadania i problemy wychowania w świetle soborowej deklaracji O wychowaniu chrześcijańskim. [w:] Kat 1973, s. 100-124, 241-.

580.    Witaszek G., L educazione dei figli secondo i libri sapienziali Della Biblia. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 119 -125.

581.    Witaszek G., Tra la pedagogia Divina e la pedagogia umana nella sapienza biblica (Między pedagogiką Bożą a pedagogiką ludzką w mądrości biblijnej). [w:] PK. 2007, nr 1 a, s. 169-185.

582.    Witkowski T., Dorobek dydaktyczny i naukowy dr. hab. Stefana Kunowskiego (1909-1977). [w:] RF. T. 27 1979, z. 4. s.7-27.

583.    Wkład pijarów do nauki i kultury w Polsce w XVII – XVIII w. red. J. Stasiewicz – Jasiukowa. Kraków 1993.

584.    Wł. K., Śp Cecylia Plater –Zyberkówna. [w:] PP. 1920 s. 33.

585.    Wojdyło W., Walory wychowawcze w myśli społecznej ojca Jacka Woronieckiego w II Rzeczpospolitej. [w:] Historia wychowania XX w. Kielce1998, s. 237-242.

586.    Wojszczak E., Chrystus–Boży pedagog w pismach Ojców Kościoła.[w:] Studia Pelplińskie 1969, s. 179-190.

587.    Wojszczak E., Chrystus w pedagogicznej myśli św. Pawła. [w:] Kat 1967, s. 103-110.

588.    Wojszczak E., Funkcje wychowawcze Chrystusa w Ewangeliach. [w:] CT. 1970 z.2, s. 61-76.

589.    Wojtczak J., Z problematyki wychowania chrześcijańskiego w I Księdze Pedagoga Klemensa z Aleksandrii. [w:] „Vox Patrum” 1991/92, z. 20-23 s. 375-385. [Krytyka i kara w wychowaniu]

590.    Wojtczak J., Z problematyki wychowania chrześcijańskiego w I księdze pedagoga Klemensa z Aleksandrii. [w:] „Vox Patrum” 1991-92, s. 375-385.

591.    Wojtkowski J., Najpiękniejsze lata ks. K. Michalskiego. [w:] „Nasza Przeszłość” t. 56:1981, s. 83–91.

592.    Wokół pedagogiki katolickiej. (red.). J. Zimny. Stalowa Wola 2007.

593.    Wolicki M., Rola ojca w wychowaniu religijnym dziecka. [w:] PK. 2007, nr 1, a s. 74-80.

594.    Wolicki M., Wychowanie katolickie a wychowanie chrześcijańskie. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 99 -105.

595.    Wołek Z., Dominikanie szkice z dziejów Zakonu (Życie brata Tomasza z Akwinu). [w:] „W Drodze, Poznań 1986

596.    Woroniecki J., Św. Tomasz z Akwinu a pedagogika nowożytna. Lwów 1924. odb. [w:] PT 1924, s.143-160.

597.    Wosiek R., Podstawy ideowe Dzieła Lasek. [w] Ludzie Lasek. oprac. T. Mazowiecki. Warszawa 1987, s. 51–67.

598.    Woźniak S., Edmund Bojanowski –społecznik, założyciel pierwszych ochronek w Wielkopolsce. [w:] WP. 1987, nr 9, s. 489-490.

599.    Wójcik W., Ks. J. Rokoszny 1870 – 1931. [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”. t. 10:1965, s. 281–293.

600.    Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. (red.). J. Kostkiewicz. Stalowa Wola 1996.

601.    Wrońska K., Istota wychowania w personalistycznej myśli Karola Wojtyły. [w:] PC. 1998, nr 2, s. 36-42.

602.    Wroński M., Słowo Bazylego o czytaniu z korzyścią autorów pogańskich. [w:] MKW. 1918, s. 84-93,130-136.

603.    Wychowanie chrześcijańskie jako problem duszpasterstwa. Dorobek 5 krajowego Kursu Duszpasterskiego. Kraków 1933, Kielce 1934.

604.    Wychowanie chrześcijańskie w duchu Św. Jana Bosko. (red.). M. Majewski. Kraków 1988.

605.    Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością. (red.). A. Rynio. Lublin 2007.

606.    Wychowanie chrześcijańskie: 1. A.M. Sicarii Wychowanie a objawienie. 2. M. Lena. Wychowawcze powołanie chrześcijaństwa. 3. Gogacz M., Pedagogika chrześcijańska jako religii krzyża i zmartwychwstania, J. Miazek. Wychowawcza funkcja liturgii. 6. L. Corradini. Wychowanie religijne w rodzinie, Słomińska. Typy postaw rodziców w zakresie wychowania religijnego. [w:] Com 1982 nr 5.

607.    Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego" Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby. red. A. Rynio. „Jedność". Kielce 2001.

608.    Wychowanie na rozdrożu – personalistyczna filozofia wychowania. red. F. Adamski. Kraków 1999.

609.    Wychowanie personalistyczne , Wybór tekstów. (red.). F. Adamski. Kraków 2005, ss.422.

610.    Z dziejów edukacji narodowej i chrześcijańskiej. (red.). J. Żmichrowska. Niepokalanów 1997.

611.    Z księdzem Bosko, ojcem i nauczycielem po stu latach. (red.). M. Dziubiński. Kraków 1998.

612.    Zagórski A., Troska o ciało w „Pedagogu” Klemensa Aleksandryjskiego. [w:] PC. 2005, nr 2, s. 29-30.

613.    Zaleski W., Święci na każdy dzień. Warszawa 1989.

614.    Zalewski D., Wychować człowieka szlachetnego. Lublin 2003.

615.    Załuski B. Życie i działalność wychowawczo - społeczna Cecylii Plater Zyberkówny. Warszawa 1930, ss.106.

616.    Zamorski J., Jak rozpoznać powołanie. Psychologiczne aspekty powołania. [w:] PK. 2008, nr 3, s. 175 -180.

617.    Zarembowicz H., Ks. M.ieczysław Węglewicz. [w:] PrzK R. 29:1946, s. 5-9.

618.    Zarembowicz H.: Nieprzemijające wartości pedagogiczne w nauce Jezusa Chrystusa (Refleksje nad książką Foerstera: Chrystus a życie ludzkie. [w:] MKW. 1933, nr 3, s. 97-115.

619.    Zawadzki J., Kapłan nowych czasów Kardynał Mercier. Włocławek 1938

620.    Zawieyski J., Biskup humanista. W: W nurcie zagadnień posoborowych Red. B. Bejze. T. I. Warszawa 1967, s. 459–464.

621.    Zawirski Z., Prof. Witold Rubczyński jako człowiek i filozof. [w:] Przemówienia wygłoszone na akademii ku czci prof. Witolda Rubczyńskiego dnia 15 XI 1938. Kraków 1939.

622.    Zimny J., Katecheza podľa Jána Pavla II. Pedagogické aspekty. Ružomberok: PF KU, 2006, ss.223. ISBN 83–917225-3-8.

623.    Zimny J., Katecheza w ujęciu Jana Pawła II. Aspekty pedagogiczne. Sandomierz: wyd. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2006. ISBN 83-917225-3-8.

Zimny J., Młodzież, teraźniejszość, przyszłość. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2004, ss.246. ISBN 83-7300-392-4.

624.    Zimny J., Specyfika wieku młodzieżowego w aspekcie pedagogicznym. Sandomierz: wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.95. ISBN 83-917225-2-X.

625.    Zimny J., Súčasný model autority učiteľa. Ružomberok: PF KU, 2006, ss.528. ISBN 83–917225-5-4.

626.    Zimny J., Szkoła miejscem tworzenia kultury w duchu chrześcijańskim. [w:] PK. 2008, nr 3, s. 97-112.

627.    Zimny J., Współczesny model autorytetu nauczyciela. Sandomierz: wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.528. ISBN 83-917225-2-X.

628.    Zimny J. (red.)., Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.469. ISBN 978-83-917225-7-0.

629.    Zimny J. (red.)., Cywilizacja i kultura. Współczesne problemy. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Sandomierz 2007, ss.467.

630.    Zimny J. (red.)., Europa dwóch płuc. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss. 223.

631.    Zimny J. (red.)., Katecheza dziś. Podręcznik dla katechetów. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2002. ISBN 83-917226-1-9.

632.    Zimny J. (red.)., Komunikacja w katechezie. Podręcznik dla katechetów. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2003. ISBN 83-7300-285-5.

633.    Zimny J. (red.)., Musicie od siebie wymagać. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2007, ss.197. ISBN 978-83-926302-7-2.

634.    Zimny J. (red.)., Pedagogia na dziś. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Stalowa Wola – Ružomberok 2007, ss.538. ISBN 978-83-925000-0-1.

635.    Zimny J. (red.)., Pedagodzy na współczesne czasy. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Ružomberok – Sandomierz 2006, ss.364. ISBN 83-917225-8-9.

636.    Zimny J. (red.)., Semper in altum. Zawsze wzwyż. Stalowa Wola 2010, ss. 862. ISBN 978-83-926302-7-2.

637.    Zimny J. (red.)., Szkolnictwo katolickie w myśli Kościoła. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2007, ss.297. ISBN 978-83-925000-4-9.

638.    Zimny J. (red.)., Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola - Ružomberok 2008, ss.374. ISBN 978-83-926302-3-4.

639.    Zimny J. (red.)., W kierunku pedagogiki katolickiej. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2008, ss.293. ISBN 978-83-61307-44-0.

640.    Zimny J. (red.)., Węgry – Polska. Wspólne dziedzictwo. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2007, ss. 449. ISBN 978-83-925000-2-5.

641.    Zimny J. (red.)., Węgry – Polska, 1000-lat chrześcijaństwa. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2003, ss.231. ISBN 83-7300-256-1.

642.    Zimny J., (red.)., Wiara a kultura. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2004, ss. 215. ISBN 83-7300-381-9.

643.    Zimny J. (red.)., Widzieć – oceniać – działać. Wieloaspektowość badań naukowych. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Ružomberok 2006, ss.411. ISBN 83-917225-9-7.

644.    Zimny J. (red.)., Wokół pedagogiki katolickiej. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Stalowa Wola – Sandomierz 2007, ss.198. ISBN 978-83-925000-3-2.

645.    Zimny J. (red.)., Współczesne trendy w badaniach naukowych. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.284. ISBN 83-917225-6-2.

646.    Zimny J. (red.)., Współczesne zagrożenia rodziny. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss. 323. ISBN 83-917225-1-1.

647.    Zimny J. (red.)., Wychowanie ku wartościom. wyd. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz 2006, ss.252. ISBN 83-917225-4-6.

648.    Zimny J. (red.).,

649.    Ziółek W., Ci którzy myślą o szkole. Homilie, przemówienia, odezwy (1986-1994). Łódź 1995.

650.    Zwoliński A., Uwolnienie od zazdrości. [w:] PK. 2008, nr 3, s. 40-53.

651.    Zwoliński A., Wobec chciwości. [w:] PK. 2007 nr 1 a s. 112-127.

652.    Zwoliński A., Wychowanie do umiaru. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 57-70.

653.    Zwoliński A., Wychowanie do wolności od lenistwa. [w:] PK. 2008, nr 2, s. 106‑118.

654.    Zwoliński A., Wychowanie do wolności od pychy. [w:] PK. 2007, nr 1, a s. 58-69.

655.    Żmuda R., Działalność dydaktyczna i pisarska profesorów i wychowawców Warszawskiej Akademii Duchownej 1837-1867. Warszawa 1979, ss.262.

656.    Żulińska B., System wychowawczy Bogdana Jańskiego. Warszawa 1936.

657.    Żulińska B.: Metody wychowania Chrystusa Pana w świetle nauk ks. Arcybiskupa J. Teodorowicza. [w:] „Głos Karmelu” 1947, nr 7-8, s. 10-16.

658.    Żychiewicz T., Żywoty. Kalwaria Zebrzydowska 1989, t. 2, s. 208- 237.

659.    Życie Św. Anieli Merici i dzieje przez nią założonego zakonu urszulanek. Kraków 1901.

660.    Życie Św. Medici i dzieje przez nią założonego zakonu Urszulanek. Kraków 1901, ss.672.

661.    Żywot i pisma świętego Bazylego Wielkiego. oprac. J. Misiejuk. Hajnówka 1999, ss.143.