• Nr - 06.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 08.jpg
logo2

Życiorys naukowy

Urodził się w Tarnopolu (Ukraina) w 1974 r. W latach 1992-1997 studia na Wydziale Filologicznym (język polski literatura powszechna) Tarnopolskiej Eksperymentalnej Wyższej Szkoły Edukacji Pedagogicznej. Od 1997 do 2000 roku praca jako nauczyciel literatury powszechnej w Szkole Ogólnokształcącej w Skomorochach, woj. Tarnopolskie. Od września 2000 roku praca w Katedrze Języków Słowiańskich i Literatury Powszechnej Tarnopolskiej Eksperymentalnej Wyższej Szkoły Edukacji Pedagogicznej w Tarnopolu, początkowo jako wykładowca, później jako starszy wykładowca, a od 2004 roku na stanowisk kierownika Katedry Nauk Społecznych. W roku 2000 obronił przed specjalistyczną Radą Przykarpackiego Uniwersytetu imienia Wasyla Stefanyka pracę doktorską z pedagogiki. W roku 2009 obronił rozprawę habilitacyjną pod tytułem: „Doktryna oświatowa Ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego i jego wdrożenie na Ukrainie (połowa ХІХ – ХХ wiek)”. Kolokwium habilitacyjne odbyło się przed specjalistyczną Radą Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia H. Skoworody w Charkowie. Od roku 2005 zatrudniony jako docent w Katedrze Dokumentoznawstwa, Działalności Informacyjnej i Ukrainoznawstwa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego zaś od 2010 roku jako profesor.

Autor wielu publikacji i kilku artykułów z zakresu pedagogiki. Ważniejsze prace to: System moralnego wychowania uczniów w szkołach Zachodniej Ukrainy (1900-1939 r.); Zasady konceptualne doktryny oświatowej Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w XX wieku; Teoretyczno-metodyczne podstawy pedagogiki chrześcijańskiej. Aspekt historyczno-pedagogiczny; Działalność kulturalno-oświatowa Kościoła ukraińskiego w Polsce (druga połowa XX w.); Praktyka działalności oświeceniowej klasztorów greckokatolickich w okresie destalinizacji (lata 1954-1964); Kształtowanie systemu edukacji religioznawczej w niepodległej Ukrainie (lata 1991-2000.); Działalność społeczno-pedagogiczna metropolitów Ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej w XX wieku; Pedagogika religii – od przeszlości do przyszlości, Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie Ukraińskiej: doświadczenie pedagogiczne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Autor 40 artykułów naukowych, 3 programów studiów, recenzent ponad 10 prac i artykułów, promotor 3 doktoratów, członek specjalistycznej Rady Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka w Tarnopolu, kierownik laboratorium monitoryngu jakości nauczania Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego.

Zainteresowania: pedagogika religii, pedagogika rodziny, pedagogika wychowania młodzieży oraz monitoringu oraz jakości nauczania studentów.

Prowadzi badania z zakresu pedagogiki wyższej szkoły, historii pedagogiki, kulturologii, współczesnych problemów socjologii.

 

A. Wykaz publikacji

a/. Publikacje książkowe – własne

1. System moralnego wychowania uczniów w szkołach Zachodniej Ukrainy (1900-1939 r.) – Tarnopol: Paradis, 1999. – 205 s.

2. Zasady konceptualne doktryny oświatowej Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej w XX wieku. – Tarnopol: Pidrucznyky i posibnyky, 2006. – 588 s.

b/. Publikacje książkowe - prace zbiorowe

1. Tchórzowska T.D., Myszczyszyn I.J., Szczerbiak J.A., Teoretyczno-metodyczne podstawy pedagogiki chrześcijańskiej. Aspekt historyczno-pedagogiczny: Monografia: Cz. I. – Tarnopol: Pidrucznyky i posibnyky, 2002. – 479 s. (Autorowi należy rozdział II, III, IV.).

2. Monitoryng efektywności jakości edukacji jako przesłanka przyjęcia optymalnych administracyjnych decyzji // Psychologiczna kultura osobowości: administracyjna działalność / Przy red. prof. A. Wychruszcza – Tarnopol: Krok, 2011. – S. 206 – 218.

 

c/. Artykuły naukowe

 1. Znaczenie działalności A. Szeptyckiego w odrodzeniu narodowo-kulturalnym Galicji // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2002. – № 3. – s. 149-153.
 2. Działalność spółki “Skała” w sprawie wychowania religijno-moralnego w Galicji ( lata 1900-1939) // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2002. – № 9. – s. 58-64.
 3. Znaczenie greckokatolickiego obrządku i kryteria religijności Ukraińców Galicji w życiu narodowo-kulturalnym kresów (pierwsza połowa XX w.) // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2002. – № 11. – s. 120-125.
 4. Wpływ idei ruchu abstyneńskiego na rozwiązanie problemów moralno-etycznych Ukraińców Galicji w pierwszej połowie XX w. // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2003. – № 3. – s. 91-98.
 5. Praktyka wychowania religijno-moralnego w bractwach kościelnych Galicji w I połowie XX w. // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2003. – № 4. – s. 51-56.
 6. Właściwości działalności duszpasterskiej duchowieństwa w sprawie wychowania religijno-moralnego Galicji (początek XX w.) // Naukowyj Wisnyk Uniwersytetu Czerniowieckiego. Zbiór prac naukowych. № 190. Pedagogika i psychologia. – 2003. – s. 200-205.
 7. Rola Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego w działalności oświatowo-wychowawczej Cerkwi // Zbiór prac naukowych Berdiańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego (Nauki pedagogiczne ). – Berdiańsk. – 2007. – № 1. – s. 27-33.
 8. Znaczenie ukraińskiej szkoły teologicznej w spuściźnie naukowo-pedagogicznej duchowieństwa Galicji (pierwsza połowa XX w.) // Zbiór prac naukowych. Nauki pedagogiczne. № 44. – Chersoń. – 2007. –– s. 54-59.
 9. Działalność kulturalno- oświatowa Kościoła ukraińskiego w Polsce (druga połowa XX w.) // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2007. – № 2. – s. 71-76.
 10. Działalność Wszechzwiązkowego Leninowskiego Komunistycznego Związku Młodzieży Ukrainy w systemie wychowania ateistycznego ludności w USRR // Zbiór prac naukowych Humańskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Pawła Tyczyny // K., Świat nauki. – 2007. – s. 170-177.
 11. Praktyka działalności oświeceniowej klasztorów greckokatolickich w okresie destalinizacji (lata 1954-1964) // Wisnyk Ługańskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Tarasa Szewczenki. Nauki pedagogiczne. – Ługańsk. – 2007. – № 12. – s. 124-132.
 12. Specyfika procesu edukacyjno-wychowawczego na lekcjach religii w szkołach Galicji (pierwsza połowa XX w.) // Wisnyk Czerkaskiego Uniwersytetu imienia Bogdana Chmielnickiego. Seria nauki pedagogiczne. – Czerkasy. – 2007. – № 104. – s. 140-147.
 13. Akcja Katolicka jako czynnik religijno-moralnego wychowania ukraińskiej młodzieży // Naukowe prace: Pismo naukowo-metodyczne. – T. 71. – № 58. – Nauki pedagogiczne. – Mikołajew: Wydawnictwo: MPUH im. P. Mohyły. – 2007. – s. 103-108.
 14. Ukraińska emigracja: przyczyny, problemy i perspektywy utrzymania narodowej identyczności // Wisnyk Kijowskiego Uniwersytetu Międzynarodowego. Seria: nauki pedagogiczne: Zbiór prac naukowych– K.: KUM, 2007. – №. 10. – s. 287-298.
 15. Kształtowanie systemu edukacji religioznawczej w niepodległej Ukrainie (lata 1991-2000.). // Zbiór prac naukowych Połtawskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W.H. Korołenki. – Seria “Pedagogiczne nauki”. – № 5 (57). – Połtawa, 2007. – s.131-138.
 16. Działalność kulturalno-oświatowa Instytutu Stauropigijnego w drugej połowie XIX – początku XX wieku // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2007. – № 9. – s. 139-142.
 17. Działalność naukowo-pedagogiczna Josyfa Slipego // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2008. – № 1. – s. 71–75.
 18. Działalność naukowo-wydawnicza Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej (koniec XIX - początek XX w.) // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2008. – № 3. – s. 90–95.
 19. Działalność społeczno-pedagogiczna metropolitów Ukraińskiej Cerkwi greckokatolickiej w XX wieku // Naukowyj Wisnyk Uniwersytetu Czerniowieckiego. Zbiór prac naukowych. № 406. Pedagogika i psychologia. – 2008. – s. 191–199.
 20. Działalność oświatowo-wychowawcza metropolity Andrzeja Szeptyckiego (pierwsza połowa XX w.) // Edukacja Donbasu: Czasopismo naukowo-metodyczne. – Ługańsk. – 2008. – № 5. – s. 109–133.
 21. Rozwój edukacji teologicznej i szkolnictwa w Galicji w okresie drugiej wojny światowej (lata 1939-1946). // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Seria pedagogika. – Tarnopol. – 2008. – № 4. – n. 77–83.
 22. Metodyka i praktyka procesu edukacyjno-wychowawczego młodzieży uczniowskiej w Drużynach Maryjnych na początku XX w. // Naukowe zapiski Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. W. Hnatiuka. Seria pedagogika – 2008. – № 5. – s. 105–113.
 23. Właściwości polikulturowej działalności Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi w Polsce w drugej połowie ХХ st. (historyczno-pedagogiczny aspekt) // Zbiór prac naukowych międzynarodowej naukowej konferencji (13-15 marca 2011r.) – Kiew–Chmielnicki. – 2011. – s. 308-316.
 24. Pedagogiczna działalność duchowieństwa Greckokatolickiej Cerkwi w okresie II Rzeczypospolitej (1918-1939 r.) // IV forum Ukraińsko-Polskie. Rozwój nauk pedagogicznych w Ukrainie i Polsce na początku XXI wieku (23-25 maja 2011 roku) Czerkasy – Kiew. – 2011. – s. 219-226.
 25. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie Ukraińskiej: doświadczenie pedagogiczne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego // Edukacja Donbasu: Czasopismo naukowo-metodyczne. – Ługańsk. – 2011. – № 5. – s. 24–32.
 26. Profilaktyka społeczno-pedagogiczna narkomanii wśród młodzieży // Naukowyj wisnyk Uniwersytetu Przyparkieckiego. Zbiór prac naukowych. Seria Pedagogika. Część 3. Iwano-Frankowsk. – 2011. – s. 184–187.
 27. Monitoryng jakości działalności edukacyjnej w wyższej szkole ekonomicznej // Naukowyj wisnyk Uniwersytetu Czerniowieckiego. Zbiór prac naukowych. Pedagogika i psychologia. – 2011. – s. 81–89.

 

B. Autorski program studiów

 1. Historia Ukrainy. Poradnik dydaktyczno-metodyczny. – Tarnopol, 2007. – 61s.
 2. Kulturologia. Metodyczne rekomendacje. – Tarnopol, 2007. – 94 s.
 3. Pedagogika szkoły wyższej. Dydaktyczno-metodyczny kompleks z dyscypliny. – Tarnopol, 2009. – 148 s.

 

C. Artykuły publikowane za granicą

 1. Pedagogika religii – od przeszłości do przyszłości // Edukacja wobec wyznań i zadań współczesności i przyszłości (19-21 kwietnia 2010 r.) – Kielce – Suchedniów. – 2010.
 2. Profilaktyka społeczno-pedagogiczna narkomanii wśród młodzieży // W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym – Opole. – 2011. – S. 361-370.

 

D. Skrypty do prowadzenia zajęć:

 1. Specjalizacja – Pedagogika szkoły wyższej. Program studiów. Krzemieniec: wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Krzemieńcu im. Tarasa Szewczenka, Krzemieniec, 2009.
 2. Program zajęć dydaktycznych – „Historia pedagogiki” dla studentów filologii Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Krzemieńcu im. Tarasa Szewczenka, Krzemieniec, 2010.
 3. Cykl wykładów: Kulturologia - dla studentów ekonomii Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu, 2011.

 

E. Konferencje naukowe:

a/. Czynny udział w konferencjach zagranicznych:

 1. Pedagogika religii – od przeszłości do przyszłości // Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Edukacja wobec wyznań i zadań współczesności i przyszłości” (19-21 kwietnia 2010 r.) – Kielce – Suchedniów. – 2010.
 2. Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie Ukraińskiej: doświadczenie pedagogiczne Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego // Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Rodzicielstwo w kontekście współczesnych przemian społecznych” (17-18 maja 2011 r.) – Kamień Śląski. – 2011 r. – s. 43-54.
 3. Profilaktyka społeczno-pedagogiczna narkomanii wśród młodzieży // Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Ewropa wobec kwestii przemocy domowej. Nowe teorie i rozwiązania praktyczne” (24 września 2011 r.) – Piotrków Trybunalski. – 2011 r. – s. 33-41.
 4. Podstawowe problemy współczesnej rodziny w analizie porównawczej // Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Rodzina współczesna w perspektywie kapitału społecznego i edukacyjnego” . Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (8 listopada 2011 roku) – Bydgoszcz – 2011 r.

 

b/. Czynny udział w konferencjach krajowych

 1. Особливості катехитичної діяльності духовенства у процесі релігійно-морального виховання галичан (поч. ХХ ст.) // Розвиток змісту освіти як історико-педагогічна проблема. – Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня). – Чернівці. – 2003. – С. 41-43.
 2. Моніторинг якості освітньої діяльності: педагогічний аналіз // Матеріали VI звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу за 2009 рік (5 лютого 2010 року) – Кременець. – 2010. – С. 57- 60.
 3. Греко-католицька періодика як чинник морально-релігійного виховання молоді // Наукові докази Розумного Задуму в генезі та бутті Всесвіту. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2010 р.) – Острог, Рівненська область. – 2010. – С. 143-154.
 4. Ідея патріархату Української Греко-Католицької Церкви у просвітительській діяльності Йосифа Сліпого: реалії та перспективи // “20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього”. Матеріали ХІ науково-практичної конференції (19 травня 2011 р.) – Київ. – 2011. – С. 117-119.
 5. Роль католицької періодики у просвітительській діяльності Української греко-католицької церкви в першій третині ХХ ст. // ІІ Українсько-польські історико-педагогічні читання. Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (ХІХ-ХХ ст.) (4-5 листопада 2011р.). – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів – 2011. – С. 27-36.

 

F. Recenzje:

a/ Prace habilitacyjne i doktorskie

 1. Recenzja rozprawy doktorskiej Oleksij Denyszczuk „Kształtowanie moralnej kultury przyszłych prawników”. Tarnopol, 2010, dla Wydziału Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka 2010.
 2. Recenzja rozprawy doktorskiej Oksany Kowal „Kształtowanie fachowo-moralnych wartości magisteriów ekonomicznego kierunku”. Tarnopol, 2011, dla Wydziału Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka 2011.
 3. Recenzja rozprawy doktorskiej Ireny Ostapiowskiej „Kształtowanie aktywnej społecznej pozycji nastolatków w wychowawczej działalności Płastu”. Tarnopol, 2011, dla Wydziału Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka 2011.
 4. Recenzja rozprawy doktorskiej Larisy Czumak „Polikulturowa edukacja uczniów średnich klas w warunkach rodzinno-szkolnego oświatowego obszaru”. Tarnopol, 2011, dla Wydziału Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka 2011.
 5. Recenzja rozprawy doktorskiej Wasylia Granowskiego „Kształtowanie zdrowego sposobu życia nastolatków w warunkach zdrowotnego biwaku”. Tarnopol, 2011, dla Wydziału Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka 2011.
 6. Recenzja rozprawy doktorskiej Sergiusza Kruka „Kształtowanie tolerancji u składu osobowego podrozdziałów z sytuacji nadzwyczajnych”. Tarnopol, 2011, dla Wydziału Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka 2011.
 7. Recenzja rozprawy doktorskiej Lidii Zabłockiej „Pedagogiczne poglądy i oświatowa działalność Oleksandra Pawłowicza (1819-1900 rr.)”. Riwne, 2011, dla Wydziału Riwneńskiego Narodowego Uniwersytetu Humanistycznego 2011.
 8. Recenzja rozprawy doktorskiej Nadii Dmytryszyn „Narodowa edukacja w oświatowo-wychowawczych zakładach ukraińskiego życia zakonnego Galicji (koniec ХІХ - 30-rr. ХХ w.)”. Riwne, 2011, dla Wydziału Riwneńskiego Narodowego Uniwersytetu Humanistycznego 2011.
 9. Recenzja rozprawy doktorskiej Nadii Maslij „Kształtowanie się i rozwój żeńskiej edukacji na zachodnioukraińskich ziemiach (koniec ХVІII – początek ХХ w.)”. Czernigiw, 2011, dla Wydziału Czernigiwskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Tarasa Szewczenka 2011.
 10. Recenzja rozprawy doktorskiej Galiny Nawolskiej „Pedagogiczna działalność jezuitów w Ukrainie (koniec ХVІI – I poł. ХVІII w.)”. Tarnopol, 2011, dla Wydziału Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka 2011.

 

b/ Recenzje publikacji książkowych i artykułów

 1. «Semper in altum. Zawsze wzwyż» // Recenzja publikacji pod red. ks. prof. J. Zimny, prof. N. Nyczkało wydanej w 90. rocznicę urodzin Sług Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II Stalowa Wola 2010, ss. 862, ISBN 978-83-926302-7-2 // Сzasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie w Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli
 2. Poradnik dydaktyczno-metodyczny Larisy Sływki «Teoretyczno-metodyczne aspekty wykładania waleologii i podstaw bezpieczeństwa energiczności w powszechniej szkole» - Iwano-Frankowsk, 2011.

 

G. Promotor prac doktorskich:

 1. Wiktor Dydyk, Kształtowanie zdrowego sposobu życia uczniowskiej młodzieży w szkołach Zachodniej Ukrainy (1900-1939 rr.)
 2. Oksana Jaczmieniowa, System przygotowania do pedagogicznej działalności na zachodnioukraińskich ziemiach (koniec ХIX – pierwsza połowa ХХ w.).
 3. Sergiusz Muzyka „Pedagogiczne poglądy i oświatowa działalność Josyfa Slipego (1892-1984).

 

H. Członkostwo w Radach Naukowych:

Członek Specjalistycznej Rady Naukowej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia W. Hnatiuka D 58.053.01

 

I. Wybrane odznaczenia i nagrody:

Odznaczenie z okazji dnia urodzenia metropolity A. Szeptyckiego nadany przez metropolity Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej W. Semeniuka w 2010 roku.