• Nr - 02.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 04.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 06.jpg
logo2

Urodziła się 26 września 1939 roku we wsi Starognatiwka, pow. Wołnowaski, woj. doniecki. Ukończyła szkołę pedagogiczną w Łysyciańsku, woj. ługańskie oraz Państwowy Uniwersytet Lwowski im I. Franki we Lwowie (w 1965 r.). Profesor, doktor habilitowany w dziedzinie nauk pedagogicznych. Obecnie jest rzeczywistym członkiem (akademik) Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy (została wybrana 20 grudnia 1995 r.). Zasłużony działacz nauki i techniki Ukrainy, zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii oświaty, rzeczywisty członek Międzynarodowej Akademii Nauk Pedagogicznych, Międzynarodowej Akademii Nauk Akmeologicznych, Międzynarodowej Słowiańskiej Akademii Oświaty im. J. A. Komeńskiego, laureat międzynarodowej premii im. O.G. Nebolsina. Honorowy doktor Narodowego Uniwersytetu Chmielnickiego oraz Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia we Lwowie, honorowy profesor Uniwersytetu Menażerstwa Oświaty NAPP Ukrainy. Akademik-sekretarz Oddziału Oświaty Zawodowej i Oświaty Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy.

Jest czołowym uczonym w zakresie pedagogiki zawodowej. Pod jej kierownictwom została opracowana koncepcja rozwoju oświaty zawodowej w Ukrainie, Państwowego standardu oświaty zawodowo-technicznej. Brała udział w opracowaniu Państwowego programu narodowego „Oświata” („Ukraina XXI wiek”), Doktryny narodowej rozwoju oświaty, Ustawy Ukrainy o kształceniu zawodowo-technicznym.

Jest autorką ponad 500 prac naukowych z zakresu historii pedagogiki, wychowania i dydaktyki oświaty zawodowo-technicznej. Znaczną uwagę obecnie udziela badaniom spuścizny Świętego Ojca Jana Pawła II. Jest główną redaktorką oraz autorką rozdziałów wydania encyklopedycznego „Kształcenie zawodowo-techniczne Ukrainy: XX stulecie", redaktorką główną i autorka artykułów słownika "Kształcenie zawodowe”. Jest redaktorką główną magazynów „Kształcenie zawodowo-techniczne”, "Pedagogika i psychologia oświaty zawodowej”. Członek kolegium redakcyjnego wielu wydań naukowo-metodycznych w tym m.in.: „Pedagogika i psychologia”, „Szkoła ojczysta” i in.), członek rad naukowych: „Pedagogika Pracy”, „Pedagogia Ojcostwa”, „Pedagogia Katolicka”, „Katolikus Pedagogia”, „Społeczeństwo i rodzina”, „Nauczyciel i szkoła”. Współredaktorka rocznika polsko-ukraińskiego/ukraińsko-polskiego „Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia” – „Професійна освіта: педагогіка і психологія”. Przygotowała 27 doktorów habilitowanych i 76 doktorów w dziedzinie nauk pedagogicznych.

Została nagrodzona orderami: „Znak Szacunku”, „Księżnej Olgi” II, III stopnia, Listem Honorowym Gabinetu Ministrów Ukrainy, odznaką Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy „Prymus oświaty Ukrainy”, medalami: „A.S. Makarenko”, „K.D. Muszyński”, „Grzegorz Skoworoda”, „W.О. Suchomłyński”, złotym znakiem Polskiego stowarzyszenia nauczycieli „Księżnej Aleksandry Ogińskiej” - RP.

Adres służbowy: Kijów, 04053, ul. Artema, 52-а, Prezydium NANP Ukrainy, tel.: (044) 481–37–86; 482– 37–41.

Dorobek naukowy:

 1. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія / [Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, М. П. Лещенко, Т. В. Іванова, М. М. Солдатенко, В. В. Пилипчук, О. А. Грищенко]. – К. ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с. 

      Із змісту: Українська наукова школа педагогічної майстерності: нова творча сходинка. – С. 6–9 ;     Післямова: ретроспектива і погляд у майбутнє. – С. 232–233.

 1. Аналізуючи здобутки, визначити реальні перспективи // Проф.-техн. освіта. – 2005. – № 3. – С. 31–32.
 2. Відділення педагогіки і психології професійно–технічної освіти: гостра дискусія // Проф.-техн. освіта. – 2005. – № 2. – С. 8–10.
 3. Крізь минуле – у майбутнє (з нагоди виходу у світ енциклопедичного видання „Профтехосвіта України: ХХ століття”) // Проф.-техн. освіта. – 2005. – № 1. – С. 2–5.
 4. Національна школа : з порога вічності – у майбутнє (замість післямови) // Ступарик Б. Школі – національне виховання молоді : вибрані статті / Богдан Ступарик. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – С. 266-287.
 5. Неперервній професійній освіті – педагогічні кадри нової генерації // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. академія. – Х., 2005. – Вип. 10. – С. 15–19.
 6. Основоположник педагогіки праці Тадеуш Вацлав Новацький і Україна // Тадеуш Вацлав Новацький. Доктор Honoris Causa Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / [за ред. В. П. Андрущенка, Н. Г. Ничкало]. – К., 2005. – С. 33–38.
 7. Педагогічні дослідження в Польщі та Україні: особливості, результати і перспективи // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр., укр-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2005. – [Вип.] 7. – С. 203–216.
 8. Перспективні напрями досліджень з проблеми професійного становлення особистості фахівця // Дидактика професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол.: С. У. Гончаренко (голова), В. О. Радкевич, І. Є. Каньковський (заст. голови) та ін.]. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 12–19.
 9. Польська академія запросила наших академіків-педагогів // Освіта України. – 2005. – 11 листоп. (№ 84). – С. 1, 2, 3. – (Міжнародна співпраця).
 10. Презентація АПН України в Польській академії наук // Пед. газета. – 2005. – Листоп. (№ 11). – С. 8.
 11. Про наукову діяльність АПН України. Професійно-технічна освіта у перспективних вимірах // Пед. газета. – 2005. – Берез. (№ 3.) – С. 4 : фотогр.
 12. Профтехосвіта і ринок праці: старі й нові проблеми // Пед. газазета. – 2005. – Груд. (№ 12). – С. 8 : фотогр. [Н. Ничкало і О. Щербак на засіданні Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти].
 13. Оксана Петрівна Рудницька – видатний український вчений - педагог // Рудницька О. П. Педагогіка: загальна та мистецька : [навч. посіб.] / О. П. Рудницька. – Т., 2005. – С. 302–310.
 14. Становлення і розвиток наукових шкіл як міжнародна історико-педагогічна проблема // Розвиток особистості в полікультурному освітньому просторі: зб. матеріалів Міжнар. конгресу „ІV Слов’янські педагогічні читання” / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – С. 10–14.
 15. Этапы научного восхождения Чеслава Куписевича // Чеслав Куписевич Некоторые проблемы педагогической теории и практики на пороге ХХІ века / пер. с пол. Н. Голка. – Винница, 2005. – С. 5–16.
 16. Kształcenie pedagogiczne jako problem badań w Polsce i na Ukrainie // Pedagogika pracy. – 2005. – № 47. – S. 16–20.
 17. Ред.: Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (1993–2003 рр.) : наук. видання / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; уклад. Л. Н. Штома, Ін‑т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 224 с.
 18. Ред.: Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн. – 2001, січ. – . – К., 2005. – № 1–4. – Член редкол.
 19. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес. – . – К., 2005. – № 1–4. – Член редкол.
 20. Ред.: Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – 1997, січ. – . – Л., 2005. – № 1–6. – Голов. ред.
 21. Ред.: Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – К. : Екмо, 2005. – Вип. 1–4. – Член редкол.
 22. Ред.: Поліщук, Ю.Й. Соціально-педагогічна діяльність сучасних громадських молодіжних обєднань в Україні : монографія / Ю. Й. Поліщук. – Т.: ТНПУ, 2005. – 431, [1] с. – Ред.
 23. Ред.: Професійна освіта: наук.-метод. вісник. – 1993. – . – Сімферополь, 2005. – № 1–2 (24–25) – Член редкол.
 24. Ред.: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 жовт. 2005 року / [редкол.: С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич та ін.]. – Хмельницький : Авіст, 2005. – 163, [1] с.
 25. Ред.: Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журн. – 1997, черв. – . – К., 2005. – № 1–4. – Голов. ред.
 26. Ред.: Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 1922, трав. – . – К., 2005. – № 1–12. – Член редкол.
 27. Ред.: Тадеуш Вацлав Новацький. Доктор Honoris Causa Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / [за ред. В. П. Андрущенка, Н. Г. Ничкало]. – К., 2005. – 40, [1] с.
 28. Ред.: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; [редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич та ін.]. – К. ; Вінниця: ДОВ Вінниця, 2005. – Вип. 7–8. – Член редкол.
 29. Ред.: Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр., укр.-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2005. – Ред. [Вип.] 7. – 312 с.
 30. Мистецтво у розвитку особистості : [монографія / Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюн, О. М. Отич, С. О. Соломаха, Г. І. Сотська, М. П. Вовк, О. І. Попик, Н. О. Філіпчук, М. І. Чембержі, П. В. Харченко, Г. Ю. Ніколаї]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 224 с. Із змісту : Мистецтво педагогіки – проблема науки і життя. – С. 4–13 ; Післямова. – С. 217–218.
 31. Висока духовність і професіоналізм в історії УНДІПУ / Н. Г. Ничкало, Н. О. Талалуєва // Інститут педагогіки 80 / АПН України, Інститут педагогіки. – К., 2006. – С. 339–342.
 32. Вчитель в Україні як загальнодержавна і наукова проблема // Widzieć – oceniać – działać: Wieloaspektowоść badań naukowych / [pod red. Ks. d-ra hab. Jana Zimnego]. – Stalowa Wola ; Ružomberok, 2006. – S. 121–127.
 33. Дослідженню проблем неперервної професійної освіти – загальнодержавну увагу // Післядипломна освіта педпрацівників ПТНЗ у системі неперервної освіти: теорія, досвід, перспективи : матеріали міжнар. наук. практ. конф., 23–24 трав. 2006 р. / Донец. ін‑т післядип. освіти пед. працівників. – Донецьк, 2006. – С. 12–19.
 34. Ідеї Першого Українського педагогічного конгресу в історико-педагогічних дослідженнях // Другий Український педагогічний конгрес : зб. матеріалів конгресу. – Л., 2006. – С. 36–52.
 35. Ключові напрями педагогічних досліджень з проблем використання інформаційно-телекомунікаційних технологій // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності ; [редкол.: Козяр М. М., Зязюн І. А., Сисоєва С. О. та ін.]. – Л., 2006. – Вип. 1. – С. 21–29.
 36. Методика Шаталова запрацювала і в профтехосвіті // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2006. – № 6. – С. 43–44.
 37. Міський голова – педагог : [про міського голову м. Ромни Сумської обл.] / Іван Зязюн, Нелля Ничкало, Валентина Радкевич // Освіта України. – 2006. – 6 черв. (№ 41/42). – С. 11.
 38. Наукові дослідження з проблем профтехосвіти в Інституті педагогіки // Інститут педагогіки 80 / АПН України, Ін-т педагогіки. – К., 2006. – С. 343–352.
 39. Наукові результати року України в Польщі // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр., укр-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова; К., 2006. – [Вип.] 8. – С. 325–330.
 40. Наукові школи з професійної педагогіки: європейський контекст // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; [редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.]. – К. ; Вінниця, 2006. – Вип. 9. – С. 14–20.
 41. Науково-методичне забезпечення – ключова умова розвитку системи // Проф.-техн. освіта. – 2006. – № 2. – С. 12–13 : фотогр.
 42. Основні напрями розвитку професійно-технічної освіти // Пед. газета. – 2006. – Берез. (№ 3). – С. 3 : фотогр.
 43. Підносити науковий потенціал педагогів професійної школи // Проф.-техн. освіта. – 2006. – № 1. – С. 11–12.
 44. Проблеми підготовки сучасного виробничого персоналу: педагогічні аспекти // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / Благод. фонд ім. А. С. Макаренка ; [голов. ред. С. О. Сисоєва]. – К., 2006. – Вип. 4. – С. 15–32.
 45. Професійні знання – запорука прогресу // Коханко О. М. Підготовка робітничих кадрів з середньою освітою (1969–2000 рр.) : монографія / О. М. Коханко ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький, 2006. – С. 6-12.
 46. Професійне навчання на виробництві як складова системи неперервної освіти // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Навч. центр ВАТ „Укр. Дунайське пароплавство” ; [редкол.: Н. Г. Ничкало (голова) та ін.]. – К., 2006. – Вип. 2. – С. 3-22.
 47. Цей досвід має велике значення для підготовки вчителя : [виступ на виїздному засіданні Президії АПН України в м. Южному Одеської обл., присвячений компетентністному підходу до навчання, зокрема моделям, які втілюються в авторській школі Миколи Гузика] // Освіта України. – 2006. – 27 жовт. (№ 81). – С. 9. – (В авторській школі Миколи Гузика розвивають індивідуальні здібності кожної дитини).
 48. Kształcenie pedagogów nowej generacji sprawą państwową // Wspόlczesne problemy nauk pedagogicznych w wybranych krajach Europy środkowowschodniej / Pod red. Ewy Filipiak, Ryszarda Yerlacha, Krzystofa Jakubiaka – Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2006. – S. 292–304.
 49. Упоряд. : Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Проф.-пед. коледж ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. Г. Ничкало (голова), І. А. Зязюн, О. І. Щербак ; упоряд. : Н. Г. Ничкало, О. І. Щербак]. – К. : Наук. світ, 2006. – Вип. 6–7.
 50. Ред.: Коханко, О. М. Підготовка робітничих кадрів з середньою освітою (1969–2000 рр.) : монографія / О. М. Коханко ; за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 254 с.
 51. Ред.: Мистецтво у розвитку особистості : [монографія] / за ред., передмова та післямова Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – 223, [1] с.
 52. Ред.: Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки (зб. наук. праць) / Миколаївський держ. ун-т імені В.О.Сухомлинського. – Миколаїв, 2006. – Вип. 12, т. 1–4 ; Вип. 13, т. 1–4. – Член редкол.
 53. Ред.: Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн. – 2001, січ. – . – К., 2006. – № 1–4. – Член редкол.
 54. Ред.: Педагог професійної школи : зб. наук. пр. – Див. № 837. – Голова редкол.
 55. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес. – . – К., 2006. – № 1–4. – Член редкол.
 56. Ред.: Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн. – 1997, січ. – . – Л., 2006. – № 1–6. – Голов. ред.
 57. Ред.: Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – К. : Екмо, 2006. – Вип. 1–4. – Член редкол.
 58. Ред.: Професійна освіта : наук.-метод. вісник. – 1993 р. – . – Сімферополь, 2006. – № 1–2 (26–27). – Член редкол.
 59. Ред.: Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / Ін‑т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Навч. центр ВАТ „Укр. Дунайське пароплавство” ; [редкол.: Н. В. Абашкіна, Г. О. Балл, С. У. Гончаренко, Н. Г. Ничкало, Н. А. Побірченко, Л. П. Пуховська, В. О. Радкевич, В. В. Рибалка]. – К. : Наук. світ, 2006. – Член редкол. Вип. 2. – 2006. – 236 с.
 60. Ред.: Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журн. – 1997, черв. – . – К., 2006. – № 1–4. – Голов. ред.
 61. Ред.: Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 1922, трав. – . – К., 2006. – № 1–12. – Член редкол.
 62. Ред.: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун‑т ім. М. Коцюбинського ; [редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2006. – Вип. 9–11.
 63. Ред.: Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр. ; укр.-пол. [щорічник]. / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2006. – Ред. [Вип.] 8. – 334 с.
 64. Формування широкої кваліфікації робітників (вклад ПТО у розвиток трудового потенціалу ХХІ століття) : зб. матеріалів підгот. у рамках реалізації укр.-німец. проекту „Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Україні” / [Ю. Вайс, Н. Ничкало, А. Сімак та ін.]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 168 с.
 65. Відданість Вітчизні і педагогічній науці – життєве кредо професора Станіслава Качора // Станіслав Качор. Доктор Honoris Causa Академії педагогічних наук України / за ред. Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюна. – К., 2007. – С. 27–44.
 66. Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти: виклики – випробування – перспективи // Пед. газета. – 2007. – Жовт. – листоп. (№10/11). – С. 6 : фотогр.
 67. Відкритість особистості – самодостатнє джерело людського духу / Ничкало Н. Г., Говорун Т. В. // Наука і сучасність : зб. наук. пр. / НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2007. – Т. 59. – С. 100–104.
 68. Десятиліття становлення і розвитку : [Відділенню педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН України 10 років] // Пед. газета. – 2007. – Берез. (№ 3). – С.4.
 69. Ідеї канадського досвіду професійної освіти в українській перспективі // Проф.-техн. освіта. – 2007. – Спецвип. – С. 8–11.
 70. Крізь минуле у майбутнє : [до ювілею ж. „Рідна школа”] // Рідна шк. – 2007. – № 5. – С. 40–43.
 71. Літописець польської педагогіки та Україна // Новацький Т. В. Рука, що творить / Тадеуш В. Новацький ; пер. з пол. Юлії Родик, Юлії Салати. – Л., 2007. – С. 97–103.
 72. Міграція як соціально-педагогічна проблема // Społeczno-pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej: zarys problematyki / Red. Naukowa Krzystof K. Przybycień. – Stalowa Wola, 2007. – S. 37–53.
 73. Наукові пошуки: їх результати і перспективи / Нелля Ничкало, Наталія Талалуєва // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 1. – С.9–24.
 74. Науково-методичне забезпечення мистецької освіти в Україні: від концепції до системи // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.-методол. семінару : [світлій пам’яті О. П. Рудницької присвячено]. – Чернівці, 2007. – С. 12–14.
 75. Педагогічна інноватика у профтехосвіті // Проф.-техн. освіта. – 2007. – № 3. – С. 69–71 ; Директор шк., ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 36–40.
 76. Педагогічне щастя // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 58–59 : фотогр.
 77. Перший український педагогічний конгрес з історії педагогіки // Славянская педагогическая культура. – 2007. – № 6. – С. 14–22.
 78. Почесні доктори Академії педагогічних наук України // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 3. – С. 211–213.
 79. Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології : зб. наук. пр. / АПН України, Комітет пед. наук Польської АН [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Х., 2007. – С. 80–89.
 80. Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2007. – Вип. 16. – С. 6–20.
 81. Професійна освіта і навчання: проблеми взаємозв’язку з ринком праці // Формування широкої кваліфікації робітників. Вклад ПТО у розвиток трудового потенціалу ХХІ століття : зб. матеріалів, підготовл. у рамках реалізації укр.-нім. проекту „Підтримка реформи професійно-технічної освіти в Україні”. – Ніжин, 2007. – Розд. 2, ч. 3. – С. 134–148.
 82. Професійна педагогіка в інформаційно-технологічному суспільстві // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали IV міжнар. наук. практ конф. (24–26 жовт. 2007 року, м. Хмельницький) / Хмельниц. нац. ун‑т. – Хмельницький, 2007. – С. 88–94.
 83. Професійна педагогіка у спадщині академіка Сергія Батишева // ІІ междунар. Батышевские научные чтения, посвящ. 70-летию Николаевской обл. и празднованию Дня города, г. Николаев, 7–9 сентяб. 2007 г. – Николаев, 2007. – С. 28–40.
 84. Професійна педагогіка як субдисципліна педагогіки: теоретико–методологічні засади // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologiа = Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр., укр-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2007. – [Вип.] 9. – С.71–82.
 85. ПТО : роль сьогоднішня, а що завтра? : інтерв’ю з акад. Н. Ничкало жур. “Директор школи, ліцею, гімназії” // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2007. – № 6. – С. 41.
 86. Синтез українсько-польського досвіду // Пед. газета. – 2007. – Трав. (№ 5). – С. 1, 8 : фотогр.: [Нелля Ничкало знайомить гостей із укр. досвідом].
 87. Становлення і перспективи розвитку Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти / Ничкало Н. Г., Талалуєва Н. О. // Відділення педагогіки і психології професійно–технічної освіти: становлення і розвиток (1997–2007) / АПН України ; [за ред. Н. Г. Ничкало]. – К., 2007. – С. 5–31.
 88. Створення інноваційної системи в профтехосвіті // Освіта України. – 2007. – 22 серп. (№ 63). – С. 3.
 89. Сучасні проблеми порівняльної педагогіки у контексті глобалізаційних процесів // Pedagogika katolicka. – 2007. – № 1-а. – S. 97–103. – Укр. та пол.
 90. Три ювілеї : [15-річчя АПН України, 10-річчя Відділення педагогіки і психології проф.-техн. освіти АПН України, 10-річчя наук.-метод. журн. „Професійно-технічна світа”] // Проф.-техн. освіта. – 2007. – № 1. – С. 6–9.
 91. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. пр.] : до 15-річчя АПН України : [у 5 т.]. – К., 2007. – Т. 5 : Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – С. 27–50.
 92. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту. Пед. науки : зб. наук. пр. / [за ред. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти]. – Миколаїв, 2007. – Вип. 20. – С. 8–20.
 93. Філософія освіти і педагогіка праці в науковій діяльності професора Зигмунта Вятровського // Зигмунт Вятровський. Доктор Honoris Causa Академії педагогічних наук України / за ред. Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюна. – К., 2007. – С. 33–46.
 94. Duchowe dziedziсtwo Jana Pawła ІІ fundamentem rozwoju pedagogiki katolickiej // Pedagogika katolicka. – 2007. – № 1. – S. 46–51.
 95. Duchowe dziedzictwo profesora Iwana Ogijenka // Szkolnictwo katolickie w myśli kościoła / [pod red. Ks. d-ra hab. Jana Zimnego]. – Stalowa Wola, 2007. – S. 81–87.
 96. Ks. Jan Zinmy. Wspólczesny model autorytetu nauczyciela // Оświatowiec. – 2007. – № 1. – S. 15–21.
 97. Kształcenie nauczycieli – jako problem badań w Polsce i na Ukrainie // Ewolucja kwalifikacji nauczycieli w kontekście przemian edukacyjnych : forum Polsko-Ukraińskie / рod red. F. Szloska. – Warszawa ; Siedlce ; Radom, 2007. – S. 121–127.
 98. Migracja jako problem społeczno-pedagogiczny. Tlumaczenie: Dr. Krzystof K. Przybycień // Społeczno-pedagogiczne skutki wielkiej emigracji zarobkowej: zarys problematyki / Red. naukowa Krzystof K. Przybycień. – Stalowa Wola, 2007. – S. 55-70.
 99. Naukowe osiągnięcia w pedagogice początku ХХІ wieku // Pedagogia. Zeszyty naukowe. – 2007. – № 7. – S. 58–61.
 100. Rozwój systemów nauczania zawodowego: retrospektywna analiza i dzisiejsze problemy // Edukacja ustawiczna dorosłych. – 2007. – № 3. – S. 28–30.
 101. Szkoły naukowe kształcenia nauczycieli // Edukacja ustawiczna dorosłych. – 2007. – № 4. – S. 53–61.
 102. Ukraiński rynek pracy a problemy kształcenia młodzieży i dorosłych // Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w ХХІ wieku.– Włocławek, 2007. – T. 1. – S. 91–98.
 103. Współczesne koncepcje kształcenia przyszłych pracowników w konteście zawodowej edukacji ustawicznej // Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna : materiały z VІ Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PWP / [pod red. : J. Rutkowiak, D. Kubinowskiego i M. Nowaka]. – Lublin : Verba, 2007. – S. 590–595.
 104. Wspόłczesne problemy pedagogiki porόwnawczej w kontekście procesόw globalizacji (tlumaczenie) // Pedagogika Katolicka. – 2007. – Nr. 1a. – S. 104–111.
 105. Упоряд. : Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол. : Н. Г. Ничкало (голова), І. А. Зязюн, О. І. Щербак ; упоряд. : Н. Г. Ничкало, О. І. Щербак]. – К. : Наук. світ, 2007. – Вип. 8. – 2007. – 292 с.
 106. Ред. : Бойчук В. М. Словник майстра з художньої обробки деревини: галузі, спеціалізації, художні стилі, породи дерев, способи обробки, інструмент, обладнання і пристосування, об’єкти праці : навч. посіб. / Віталій Бойчук ; [за ред. Н. Г. Ничкало]. – Вінниця : Ландо Лтд, 2007. – 320, [1] c.
 107. Ред.: Відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти: становлення і розвиток (1997–2007): [про діяльність Відділення, наук.-пед. доробок його членів / АПН України ; [за ред. Н. Г. Ничкало]. – К. : Київ. нац. ун-т технологій і дизайну, 2007. – 220 с.
 108. Ред.: Вятровський Зигмунд. Доктор HONORIS CAUSA Академії педагогічних наук України / [за ред. Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюна]. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – 48 с.
 109. Ред.: Качор Станіслав. Доктор HONORIS CAUSA Академії педагогічних наук України / АПН України ; [за ред. Н. Г. Ничкало, І. А. Зязюна]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2007. – 46 с.
 110. Ред.: Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки (зб. наук. пр.) / Миколаївський держ. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв. 2007. – Вип. 15/18. – Член редкол.
 111. Ред.: Неперервна професійна освіта : теорія і практика : наук.-метод. журн. – 2001, січ. – . – К., 2007. – № 1–4. – Член редкол.
 112. Ред.: Новацький Т. В. Рука, що творить / Тадеуш В. Новацький ; пер. з пол. Юлії Родик, Юлії Салати; [наук. ред. Нелля Ничкало]. – Л., 2007. – 104 с. – Ред.
 113. Ред.: Педагог професійної школи : зб. наук. пр. / [редкол. : Н. Г. Ничкало (голова), І.А. Зязюн, О.І. Щербак ; упоряд. : Н. Г. Ничкало, О. І. Щербак]. – К. : Наук. світ, 2007. – Вип. 8. – 2007. – 292 с.
 114. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес. – . – К., 2007. – № 1–4. – Член редкол.
 115. Ред.: Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. – 1997, січ. – . – Л., 2007. – № 1–6.
 116. Ред.: Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – К. : Екмо, 2007. – Вип. 1–4. – Член редкол.
 117. Ред.: Професійна освіта : наук.-метод. вісник. – 1993 р. – . – Сімферополь, 2007. – № 1–2 (28–29). – Член редкол.
 118. Ред.: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали ІV Міжнар. наук.–практ. конф. 24–26 жовт. 2007 року / [редкол.: С. У. Гончаренко, Н. А. Побірченко, Н. Г. Ничкало та ін. ; за ред. Н. Г. Ничкало]. – Хмельницький : Авіст, 2007. – 423, [1] с. – Голов. ред.
 119. Ред.: Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журн. – 1997, січ. – . – К., 2007. – № 1–4. – Голов. ред.
 120. Ред.: Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 1922, трав. – . – К., 2007. – № 1–12. – Член редкол.
 121. Ред.: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун‑т ім. М. Коцюбинського ; [редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2007. – Член редкол. Вип. 15. – 2007. – 422 с.
 122. Ред.: Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології : зб. наук. пр. / АПН України, Комітет пед. наук Польської АН [та ін.]. – Х. : НТУ „ХПІ”, 2007. – 644 с. – Ред.
 123. Ред.: Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр.; укр..-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2007. – Ред. [Вип.] 9. – 2007. – 403 с.
 124. Трансформація професійно-технічної освіти в Україні : [монографія]. – К. : Пед. думка, 2008. – 199, [1] с.
 125. Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainiena tle przemian : [monografia] / Nella G. Nyczkało, Franciszek Szlosek. – Warszawa ; Radom, 2008. – 233 s. Рец.: Дубасенюк О. Рецензія на книгу Н.Г. Ничкало і Ф. Шльосека “Kształcenie zawodowe w Polsce i Ukrainiena tle przemian: [monografia] / Nella G. Nyczkało, Franciszek Szlosek. – Warszawa ; Radom, 2008. – 233 s. ( Професійна освіта в Польщі та Україні – на тлі перемін), Варшава, 2008 / Олександра Дубасенюк // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 1. – С. 44.
 126. Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku: teoria i praktyka : [monografia] / pod red. prof. zw. dr hab Nelli Nyczkało ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. – Stalowa Wola, 2008. – 459 s.

      Iz Spis treści :

      Filozofia pedagogiki Jana Pawła II: twórca nowej pedagogiki i pedagogii. – S. 13–28.

      Przyszłość pedagogiki Jana Pawła II (zakończenie). – S. 397-398.

      Rez.: Stolarik S. Recenzja / Stanislav Stolarik // Pedagogika Katolicka. – 2009. – № 4. – S. 308–309.

 1. Адаптація професійна // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред.: О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 12–13.
 2. Базова професійна підготовка // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред.: О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 39–40.
 3. Батишев Сергій Якович // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред.: О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 43–44.
 4. Взаємозв’язок професійної освіти і навчання з ринком праці в інформаційно-технологічному суспільстві // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т. імені Михайла Коцюбинського ; [редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін.]. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 16. – С. 17–28.
 5. Вчений – педагог – митець Оксана Петрівна Рудницька // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.-методол. семінару / АПН України, Ін‑т пед. освіти і освіти дорослих. – Чернівці, 2008. – С. 28–32.
 6. Енциклопедизм спадщини професора Івана Огієнка // Академік із Сахнівки / [під ред. Кузьмінського А. І. ] ; Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – С. 305–320.
 7. Закон України „Про професійно-технічну освіту” // Енциклопедія освіти / АПН України; голов. ред. В.Г. Кремень; [заст. голов. ред.: О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 299–300.
 8. Здійснити відповідальні й рішучі кроки // Проф.-техн. освіта. – 2008. – № 1. – С. 11–13 : фотогр.
 9. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти України // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред.: О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 422–424.
 10. Міграційні процеси у контексті неперервної освіти // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2008. – № 2. – С. 99–108.
 11. Наукова критика і розвиток наукових шкіл // Pedagogika katolicka. – 2008. – № 3. – S. 54–68 : фотогр. – Укр. і пол.
 12. Неперервна професійна освіта: філософсько-педагогічний аспект // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 1–3 жовт. 2008 р., Мала Білозерка Запоріз. обл. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Відділ пед. естетики та етики. – Чернівці, 2008. – С. 13–22.
 13. Нестор польської педагогіки : [про проф. Тадеуша Вацлава Новацького] // Пед. газета. – 2008. – Січ. (№ 1). – С. 6.
 14. Педагогіка і психологія праці в контексті розвитку людського капіталу // Педагогічна освіта і освіта дорослих : європейський вимір : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К. ; Хмельницький, 2008. – С. 30–40.
 15. Педагогіка праці. Видатний польський вчений в галузі педагогіки праці : [про професора, Почесного доктора АПН України Зигмунта Вятровського] // Освіта. – 2008. – 19–26 берез. (№ 13/14). – С. 14–15.
 16. Педагогічна майстерність – крила в майбутнє // Педагогічна майстерність : підручник / [І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – К., 2008. – С. 5–8.
 17. Перспективні напрями досліджень з проблем професійної освіти // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (1–3 жовт. 2008, смт Мала Білозерка Запоріз. обл.) / Ін‑т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, О. М. Отич та ін.]. – Чернівці, 2008. – С. 13–22.
 18. Микола Іванович Пирогов – видатний вчений – лікар і педагог // W kierunku pedagogiki katolickiej / [pod red. ks. dr hab. Jana Zimnego, prof. KUL ; Katedra Pedagodiki Katolickiej, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. – Stalowa Wola, 2008. – S. 267–281.
 19. Підручник – справа державна // Проф.-техн. освіта. – 2008. – № 2. – С. 24–26.
 20. Польська педагогіка праці як науковий феномен: ретроспектива і майбутнє у міжнародному контексті // Jubileusz 95 lat życia Tadeusza Nowackiego / [red. naukowa Barbara Baraniak]; Instytut Badań Pedagogicznych, Instytut Technologii Eksploatacji. – Warszawa ; Radom, 2008. – S. 33–45.
 21. Порівняльна професійна педагогіка у контексті європейської інтеграції // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр., укр-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2008. – [Вип.] 10. – С. 291–301.
 22. Проблеми майстерності в діяльності наукових шкіл: історико–педагогічний аспект і перспективи // Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Ін–т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [редкол. : Н. Г. Ничкало, В. О. Радкевич, Р. С. Гуревич та ін.]. – К. ; Вінниця, 2008. – С. 25–35.
 23. Професійна педагогіка // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред.: О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 727–728.
 24. Професійна педагогіка у спадщині академіка Сергія Батишева // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій. – К., 2008. – № 51 (спецвип.). – С. 3–9.
 25. Професійно-технічна освіта // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В.Г. Кремень; [заст. голов. ред.: О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 735–737.
 26. Розвиток людського капіталу : нові виклики ХХІ століття (передмова) // Десятов Т. Національні рамки кваліфікацій у країнах ЄС: порівняльний аналіз : наук.-метод. посіб. / Тимофій Десятов ; [за ред. Н. Г. Ничкало]. – К., 2008. – С. 6–16.
 27. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 57–69.
 28. Соціологія праці // Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред. : О. Я. Савченко, В. П. Андрущенко ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – К., 2008. – С. 859–860.
 29. Стандартизація професійної освіти і навчання у контексті інтеграційних процесів // Сучасні стандарти професійно-технічної освіти : зб. матеріалів конф. / Ін-т проф.-техн. освіти АПН України ; за ред. В. О. Радкевич. – К., 2008. – С. 3–8.
 30. Старі й нові проблеми для нового навчального року // Освіта України. – 2008. – 22 серп. (№ 63/64). – С. 3.
 31. Сучасні проблеми взаємозв’язку професійної освіти і навчання з ринком праці // Edukacja i praca. Konteksty – wyzwania – antonomie / red. Ryszard Gerlach. – Bydgoszcz, 2008. – S. 236–246.
 32. Українські концепції професійної освіти: тенденції і перспективи // Наук. вісник Миколаїв. держ. ун‑ту. Пед. науки : зб. наук. пр. – Миколаїв, 2008. – Вип. 20, т. 1. – С. 8–19.
 33. Філософсько-педагогічні крила І. А. Зязюна // На крилах педагогіки Добра : [присвячується 70-річчю від дня народж. акад. Івана Зязюна] / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Ничкало Нелля Григорівна]. – К., 2008. – С. 115–116.
 34. Філософсько-педагогічні крила Івана Андрійовича // Освіта України. – 2008. – 29 лют. (№ 16). – С. 4.
 35. Innowacje pedagogiczne w dziedzinie szkoleń zawodowych pracowników wykwalifikowanych na Ukrainie // Kształcenie zawodove w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji / red. naukowa : H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A.M. Charraud ; Instytut Technologii Eksploatacji [et al.]. – Radom, 2008. – S. 156–162.
 36. Krytyka naukowa a rozwój naukowych szkół // Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) : dyskurs i krytyka w rozwoju naukowym / pod red. Franciszka Szloska ; Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. – Warszawa ; Radom, 2008. – S. 59-68.
 37. Kronikarz polskiej pedagogiki a Ukraina // Nowacki T. W. Tworząca ręka / Tadeusz W. Nowacki. – Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. – Panstwowy Instytut Badawczy, 2008. – S. 65–70.
 38. Oświata zawodowa w niepodległej Ukrainie // Kształcenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie – na tle przemian: [monografia] / Nella G. Nyczkało, Franciszek Szlosek ; Instytut Technologii Eksploatacji. – Warszawa ; Radom, 2008. – S. 133–226.
 39. Pedagogical innovations in vocational training of qualified workers in Ukraine // Vocational education in the context of the European Qualifications Framework / edited by: H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A. M. Charraud; Institute for Sustainable Technologies [et al.]. – Radom, 2008. – 2.7. – P. 131–137.
 40. Problemy zdrowotnego stylu życia młodzieży w badaniach naukowych // Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych / [T. B. Kulik, B. Wolny, A. Pacian (red.)]. – Stalowa Wola, 2008. – Cz. 1. – S. 43–55.
 41. Profesor Tadeusz Wacław Nowacki jako uczony współczesnej i przyszłej pedagogiki // Badanie – dojrzewanie – rozwój (na drodze do doktoratu) : 95-lecie urodzin Profesora Tadeusza Nowackiego / pod red. Franciszka Szloska ; Instytut Pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. – Warszawa ; Radom, 2008. – S. 39–44.
 42. Sytuacja na ukraińskim rynku pracy a kształcenie zawodowe // Praca człowieka w XXI wieku: konteksty – wyzwania – antonomie / red. Ryszard Gerlach. – Bydgoszcz, 2008. – S. 94–113.
 43. Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym : [recenzja książki pod. red. ks. dr. hab. Jana Zimnego. – Stalowa Wola. – Ružomberok, 2008. – 374 s.] // Pedagogika katolicka. – 2008. – № 2. – S. 289–290. – fotogr.

     Rec.: W kierunku pedagogiki katolickiej // Pedagogika katolicka. – 2008. – Nr. 3 – S. 310–311. – Рец. на кн.: W kierunku pedagogiki katolickiej / pod red. Jana Zimnego. – Stalowa Wola, 2008. – 293 s. – фотогр.

 1. Wstęp // Kształcenie zawodowe w Polsce i na Ukrainie – na tle przemian: [monografia] / Nella G. Nyczkało, Franciszek Szlosek; Instytut Technologii Eksploatacji. – Warszawa; Radom, 2008. – S. 7–9.
 2. Уклад.: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (1993-2008): інформ. вид. до 15-ї річ. з дня створення / за заг. ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; уклад.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік. – К. : Богданова А. М., 2008. – 32 с.
 3. Упоряд. : На крилах педагогіки Добра : [присвячується 70-річчю від дня народж. акад. Івана Зязюна] / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Ничкало Нелля Григорівна]. – К., 2008. – 118 с. : фотогр.
 4. Керівник проекту: Педагогіка добра Івна Зязюна: телевіз. докум. фільм : [відеозапис] / Коледж преси та телебачення. – Миколаїв, 2008. – 1 диск (DVD).
 5. Ред.: Аніщенко, О. В. Проблема наукової організації праці в історії і розвитку педагогічної науки і практики в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття) : монографія / Олена Аніщенко. – Ніжин : Лисенко М. М., 2008. – 355 с. – Ред.
 6. Ред.: Бібліографічний покажчик праць науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (1993–2008 рр.) : наук. видання / за ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; [уклад. Л. Н. Штома] ; Ін‑т педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 308 с.
 7. Ред.: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих (1993–2008) : інформ. вид. до 15-ї річниці з дня створення / за заг. ред. І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало ; уклад.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік. – К. : Богданова А. М., 2008. – 32 с.
 8. Ред.: Кутова, Н. А. Вища освіта жінок у США в 70-х роках ХХ – на початку ХХІ ст.: гендерний підхід : [монографія] / Н. А. Кутова. – К. : Пульсари, 2008. – 310, [2 ] с. – Ред.
 9. Ред.: Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки (зб. наук. праць) / Миколаївський держ. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2008. – Вип. 19/23. – Член редкол.
 10. Ред.: Неперервна професійна освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн. – 2001, січ. – . – К., 2008. – № 1. – Член редкол.
 11. Ред.: Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інновац. технологій. – К., 2008. – № 51 (спецвип.). – Член редкол.
 12. Ред.: Огієнко, О. І. Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія / за ред. Н. Г.Ничкало; О. І. Огієнко. – Суми : Еллада-S, 2008. – 444 с. – Ред.
 13. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес. – . – К., 2008. – № 1–4. – Член редкол.
 14. Ред.: Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. – 1997, січ. – . – Л., 2008. – № 1–6. – Голов. ред.
 15. Ред.: Педагогічна освіта і освіта дорослих: європейський вимір : зб. наук. пр. : [до 15–річчя Ін-ту пед. освіти і освіти дорослих АПН України] / за ред. І.А. Зязюна, Н.Г. Ничкало. – К. ; Хмельницький : А. Цюпак, 2008. – 531, [1] с. – Ред.
 16. Ред.: Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – К. : Екмо, 2008. – Вип. 1–4. – Член редкол.
 17. Ред.: Професійна освіта : наук.-метод. вісник. – 1993 р. – Сімферополь, 2008. – № 1–2 (30–31). – Член редкол.
 18. Ред.: Професійно-мистецька школа у системі національної освіти : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (1–3 жовт. 2008., смт Мала Білозерка Запоріз. обл.) / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; [редкол.: І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, О. М. Отич та ін.]. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 383 с. – Член редкол.
 19. Ред.: Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журн. – 1997, черв. – . – К., 2008. – № 1–4. – Голов. ред.
 20. Ред.: Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 1922, трав. – . – К., 2008. – № 1–12. – Член редкол.
 21. Ред.: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; [редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2008. – Член редкол. Вип. 16. – 2008.– 496, [1] с. Вип 17. – 2008. – 493, [1] c. Вип. 18. – 2008. – 523, [1] c. Вип. 19. – 2008. – 523, [1] с. Вип. 20. – 2008. – 490, [1] с.
 22. Ред.: Сучасні стандарти професійно-технічної освіти : зб. матеріалів конф. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України ; за ред. В. О. Радкевич. – К., 2008. – 185, [1] с. – Член наук. ради.
 23. Ред.: Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти : зб. матеріалів наук.-методол. семінару / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Чернівці, 2008. – 288 с. – Член редкол.
 24. Ред.: Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського ; [редкол.: Н. Г. Ничкало (голова), В. О. Радкевич, С. О. Сисоєва та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ „Вінниця”, 2008. – 380 с.
 25. Ред.: Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія: пол.-укр., укр.-пол. [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2008. – Ред. [Вип.] 10. – 2008. – 416 с.
 26. Ред.:Pedagogia. – 2008. – № 8 : Zeszyty naukowe. – 124 s. – Член наук. ради.
 27. Ред.: Pedagogia Jana Pawła II w XXI wieku: Teoria i praktyka / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Stalowa Wola, 2008. – 459 s. – Ред.[Вип.] 10. – 416 с.
 28. Kształcenie zawodowe i pedagogiczne na Ukrainie : myśli, koncepcje Nelli G. Nyczkało / Instytut Technologii Eksploatacji [et al.]. – Radom : ITE, [2009]. – 179, [1] s.

      Zgodnie treści: Część II : Nelli G. Nyczkało: Oświata zawodowa w niepodległej Ukrainie. – S. 41–132 ; Część III : Nelli G. Nyczkało: Kształcenie nauczycieli. – S. 133–178.

 1. Андрагогіка в системі педагогічних наук // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [наук. рада: Кремень В. Г., Луговий В. І., Зязюн І. А. та ін.] ; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2009. – Вип. 1. – С. 7–20.
 2. Високопрофесійний колектив має багато перспективних планів // Освіта України. – 2009. – 23 черв. (№ 46). – С. 5 : фотогр.
 3. Від конфуціанства до суспільства знань ХХІ століття // Пазюра Н. В. Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття) : [монографія] / за ред. Н. Г.Ничкало; Наталія Валентинівна Пазюра. – К., 2009. – С. 5–9.
 4. Децентралізація професійної освіти : чеський досвід // Пед. газета. – 2009. – Трав. (№ 5). – С. 6.
 5. З думками про майбутнє: [діяльність Відділення проф. освіти і освіти дорослих] // Пед. газета. – 2009. – Берез. (№ 3). – С. 6 : фотогр.
 6. Идеи непрерывного профессионального образования в педагогическм наследии академика С. Я. Батышева // Третьи международые Батышевские научные чтения, посвященные 220-летию города Николаева, Николаев, 9–11 сент. 2009 г. : сб. науч. тр. / АПН Украины [и др.]. – Николаев, 2009. – С. 20–25.
 7. Інформаційна культура: проблеми і перспективи педагогічних досліджень // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / АПН України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т проф.-техн. освіти АПН України [та ін.]. – Л., 2009. – Вип. 2, ч. 1. – С. 23–29. – Бібліогр.: 16 назв.
 8. Наукове зростання Вчителя : [до 60-ти річчя професора, д-ра пед. наук Петра Івановича Сікорського] // Погляд у майбутнє: штрихи до педагогічного портрета П. І. Сікорського / АПН України, Львівський НПЦ проф.-техн. освіти. – Л., 2009. – С. 7–22.
 9. Науковець з європейським мисленням і слов’янською душею // Пані Професор : [про творчий доробок д-ра пед. наук., професора, завідувача каф. освітніх технологій, директора Ін-ту пед. освіти Миколаївського держ. ун-ту імені В. О. Сухомлинського Олени Миколаївни Пєхоти] / [уклад. : І. В. Середа, І. В. Манькусь]. – Миколаїв, 2009. – С. 6–8 : фотогр.
 10. Ян Павло ІІ: людину треба вимірювати мірою серця // Освіта України. – 2009. – 19 трав. (№ 37). – С. 5.
 11. Професійна освіта і навчання в країнах Європейського Союзу та України у перспективних вимірах // Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., [22–24 квіт. 2009 р., Київ –Житомир] / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України [та ін.] ; за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. – К. ; Житомир, 2009. – С. 122–134.
 12. Професійне навчання на виробництві – проблема державної ваги : (передмова) // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-техн. освіти, Навч. центр ВАТ „Укр. Дунайське пароплавство” ; [редкол. : Н. Г. Ничкало (голова) та ін.]. – К., 2009. – Вип. 3. – С. 3–4.
 13. Профтехосвіта у Білій книзі національної освіти // Проф.-техн. освіта. – 2009. – №. 4. – С. 3–4.
 14. Психологія для всіх і кожного / Нелля Ничкало, Тамара Говорун // Педагогіка і психологія професійної освіти.– 2009. – № 6. – С. 197-203.
 15. Ринок праці і сучасні проблеми підготовки виробничого персоналу // Професійне навчання на виробництві : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих, Ін-т професійно-технічної освіти, Навч. центр ВАТ „Укр. Дунайське пароплавство” ; [редкол.: Н. Г. Ничкало (голова) та ін.]. – К., 2009. – Вип. 3. – С. 5–13.
 16. Рука, що творить // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 3. – С. 3.
 17. Стратегічний напрям, або у полоні суперечностей // Освіта України. – 2009. – 21 серп. (№ 61/62). – С. 6 : фотогр.
 18. Теорія неперервної професійної освіти в педагогічній спадщині професора С.Я.Батишева // Kształcenie zawodowe: pedagogika i psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія: пол.-укр. журнал [щорічник]. – Ченстохова; К., 2009. – [Вип.] 11. – С. 105–111.
 19. Філософія освіти і педагогіка праці в науковій діяльності професора Зигмунта Вятровського // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – № 1. – С. 253–260.
 20. Чи потрібен державі молодий робітник // Проф.-техн. освіта. – 2009. – № 2. – С. 3–4 : фотогр.
 21. Człowiek, Rodzina, Ojczyzna, Ludskość / Pedagogika Katolicka. – Lipiec-grudzień, 2009. – Nr 5. – S. 40–50.
 22. Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej // Edukacja ustawiсzna dorosłych. – 2009. – № 3. – S. 72–78.
 23. Edukacja międzykulturowa w kontekście badań pedagogiki porównawczej // Ksztalcenie ustawiczne do wielokulturowosci / pod red. T. Lewowickiego, F. Szloska. – Warszawa ; Radom, 2009. – S. 51–58.
 24. Metodologiczne dociekania badacza procesem ustawicznym // Badanie. Dojrzewanie. Rozwój (na drodze do doktoratu) 10-lecie Ogόlnopolskiego Seminarium Badawczego / pod red. Franciszka Szloska. – Warszawa-Radom, 2009. – S. 62–72.
 25. O pedagogice i pedagogii Jana Pawła ІІ // Edukacja ustawiсzna dorosłych. – 2009. – № 3. – S. 45–56.
 26. Sytuacja na ukraińskim rynku pracy a kształcenie zawodowe // Edukacja ustawiсzna dorosłych. – 2009. – № 3. – S. 57–71.
 27. Ред.: Бідюк Н.М. Професійне навчання безробітних у США: теорія і практика : [монографія / за ред. Н. Г.Ничкало]. – Хмельницький : ХмЦНТЕІ, 2009. – 542 с. – Ред.
 28. Ред.: Глосарій основних термінів професійної освіти і навчання / [упоряд. Т. М. Десятов ; за заг. ред. Н .Г. Ничкало]. – К.: АртЕк, 2009. – 192 с. – Ред.
 29. Ред.: Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. / АПН України, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т проф.-техн. освіти АПН України [та ін.; редкол. : Козяр М. М. (голова), Зязюн І. А. (співголова), Ничкало Н. Г. (заст. голови) та ін. ; за ред. М. М. Козяра та Н. Г. Ничкало]. – Л. : ЛДУ БЖД, 2009. – Вип. 2, ч. 1. – 2009. – 269 с.
 30. Ред.: Каплун, А. Розвиток систем підготовки кваліфікованих робітників у Болгарії і Польщі (кінець ХІХ – ХХ ст.) : монографія / за ред. Н.Г.Ничкало. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 472 с. – Ред.
 31. Ред.: Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки (зб. наук. пр.) / Миколаївський держ. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2009. – Вип. 24/25. – Член редкол.
 32. Ред.: Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [наук. рада: Кремень В. Г., Луговий В. І., Зязюн І. А. та ін.]; АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – К., 2009. – 232 с. – Член наук. ради. Вип. 1. – 2009. – 232 с
 33. Ред.: Пазюра, Н. В. Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть ХХ століття) : [монографія за ред. Н.Г.Ничкало] / Наталія Валентинівна Пазюра. – К. : Альфа-ПІК, 2009. – 260 с. – Ред.
 34. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес. – . – К., 2009. – № 1–4. – Член редкол.
 35. Ред.: Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. – 1997, січ. – . – Л., 2009. – № 1–6. – Голов. ред.
 36. Ред.: Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Благод. фонд ім. А. Макаренка. – К. : Екмо, 2009. – Вип. 1–4. – Член редкол.
 37. Ред.: Професійна освіта : наук.-метод. вісник. – 1993 р. – Сімферополь, 2009. – № 1–2 (32–33). – Член редкол.
 38. Ред.: Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журн. – 1997, черв. – . – К., 2009. – № 1–4. – Голов. ред.
 39. Ред.: Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 1922, трав. – . – К., 2009. – № 1–12. – Член редкол.
 40. Ред.: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського ; [редкол.: І. А. Зязюн (голова), Н. Г. Ничкало, Р. С. Гуревич та ін.]. – К. ; Вінниця : ДОВ Вінниця, 2009. – Член редкол. Вип 21. – 2009. – 574, [1] с. Вип. 22. – 2009. – 563, [1] с.
 41. Ред.: Kształcenie zawodowe : pedagogika i psychologia = Професійна освіта : педагогіка і психологія : пол.-укр. журнал [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2009. – Член редкол. [Вип.] 11. – 389 с.
 42. Біла книга національної освіти України / [Т.Ф. Алексєєнко, В.М. Аніщенко, Г.О. Балл та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Кременя ; НАПН України. – К.: Інформ. системи, 2010. – 340, [1] с.                          

      Із змісту : Розділ 2.4: Професійна освіта і освіта дорослих. – С. 188–228.

 1. Маркетинг: формування професійної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів: навч. посіб. для учнів проф.-техн. училищ / М.В. Вачевський, В.М. Мадзігон, Н.Л.Вачевська, Н.Г. Ничкало, Я.Г. Камінецький. – К. : КОНДОР, 2010. – 372 с.
 2. Semper in Altum. Zawsze wzwyż / red.: ks. Prof. Dr hab Jan Zimny, Prof. Dr hab Nella Nyczkało ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Stalowa Wola, 2010. – 862 s.

      Iz Spis treści : Jan Paweł II Welki wychowawca i nauczyciel narodόw. – S. 357–378.

    Рец. : Paczkowski J. Recenzja kziązki “Semper in Altum. Zawsze wzwyż” / pod red. ks. prof. Jana Zimnego, prof. Nelli Nyczkało / Jurij Paczkowski // Pedagogia Ojcostwa : Katolicki Przegląd Spoteczno-Pedagogiczny. – 2010. – № 1. – S. 102–110.

    Рец. : Sijko N. Recenzja kziązki “Semper in Altum. Zawsze wzwyż” / pod red. ks. prof. Jana Zimnego, prof. Nelli Nyczkało / Natalia Sejko // Pedagogia Ojcostwa: Katolicki Przegląd Spoteczno-Pedagogiczny. – 2010. – № 7. – S. 399–405.

     Рец. : Szczerbiak J. Recenzja kziązki “Semper in Altum. Zawsze wzwyż” / pod red. ks. prof. Jana Zimnego, prof. Nelli Nyczkało / Jerzy Szczerbiak // Pedagogia Ojcostwa: Katolicki Przegląd Spoteczno-Pedagogiczny. – 2010. – № 7. – S. 396–398.

 1. Відкрити серце для добра // Соціальна робота : підруч. для студ. вищих навч. закл. / за ред. Н.Г. Ничкало ; Тернопільський національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Т., 2010. – С. 5–9.
 2. Вчитель у порівняльній педагогіці: польсько-український контекст // Paradygmaty oświatowe i edukacja nauczycieli / pod red. Wasyla Kriemienia, Tadeusza Lewowickiego, Swietłany Sysojewej. – Krakόw, 2010. – S. 153–168.
 3. Глобалізаційні процеси та міграційна педагогіка // Третій Український педагогічний конгрес: зб. наук. пр. – Л.: Спoлом, 2010. – С. 18–30.
 4. Десятилітні цикли науково-педагогічної діяльності // Добром зігріте серце : Володимир Жук / [упоряд. : Т. Жук, І. Козловська, Л. Сліпчишин]. – Львів : Сполом, 2010. – С. 49-61.
 5. Загальні збори НАПН України. Національна рамка кваліфікації – проблема загальнодержавна // Проф.-техн. освіта. – 2010. – № 2. – С. 3-4.
 6. Идеи академика С. Я.Батышевa живут и работают в ХХІ столетии // Особенности профессионального обучения в условиях мирового экономического кризиса: труды четвертых Международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батышева, Россия, г. Москва, 18–20 октября 2010 г. / под ред. А. М.Новикова. – М., 2010. – С. 9–14.
 7. Идеи непрерывного профессионального образования в педагогическом наследии академика С.Я. Батышева // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / МОН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2010. – Вип. 64. – С. 3-7.
 8. Ідеї і концепції педагога-науковця в міжнародному контексті // Освіта України. – 2010. – 13 серп. (№ 59). – С. 5.
 9. Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр.: у 3-х ч. / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х., 2010. – Вип. 27., ч. 1. – С. 48-55.
 10. Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках // Теорія і практика управління соціальними системами. – 2010. – № 3. – С. 22–28.
 11. Людська праця – категорія вічна (передмова) / Тадеуш В. Новацький. Людська праця : аналіз поняття / пер. з пол. Юлії Родик ; [наук. ред. Н. Ничкало]. – Львів, 2010. – С. 9–16.
 12. Масажами профтехосвіту не вилікувати // Голос України. – 2010. – 19 листоп. (№ 218). – С. 13.
 13. Методологія педагогіки: традиція і нові пошуки на початку ХХІ століття // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів VІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О. П. Рудницької / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ пед. естетики та етики. – Чернівці, 2010. – С. 25–34.
 14. Наука – профтехосвіті, профтехосвіта – державі // Освіта України. – 2010. – 25 серп. (№ 61/62). – С. 7 : фотогр.
 15. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: прогностичний аспект // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: тези доп. звіт. наук-практ. конф., м. Київ, 29 – 31 березня 2010 р. / Ін-т професійно-технічної освіти НАПН України ; за заг. ред. В.О. Радкевич. – К., 2010. – С. 3–7.
 16. Новаторство і майстерність: педевтологічні пошуки // Розвиток психологічної готовності педагогів до творчої професійної діяльності: наук.-метод. посіб. / [за наук. ред. Е. О.Помиткіна]. – Миколаїв, 2010. – С. 15–24.
 17. Педагогічне проектування: наукові пошуки і творчість // Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – К.; Хмельницький, 2010. – С. 3–11.
 18. Педевтологічні пошуки – актуальний науковий напрям // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей : матеріали звіт. наук. конф. Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за 2009 рік. – Вінниця, 2010. – С. 14–17.
 19. Проблеми педагогічної освіти у діяльності наукових шкіл // Наук. вісник Миколаївського держ. ун-ту імені В.О.Сухомлинського. Сер. Пед. науки. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1.(28) : Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін. – С. 27–36.
 20. Прогностичні ідеї і концепції професора Єжи Нємца у міжнародному контексті // Єжи Нємец. Почесний доктор Національної академії педагогічних наук України / за ред. І. А.Зязюна, Н. Г.Ничкало. – К., 2010. – С. 23–31.
 21. Проектування в системах професійної освіти і навчання в умовах ринкової економіки // Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – К.; Хмельницький, 2010. – 115–154.
 22. Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми взаємозв’язку в умовах ринкової економіки // Педагогіка і психологія. – 2010. – № 2. – С. 33–45.
 23. Професійна педагогіка і педагогіка праці: проблеми взаємозв’язку в умовах ринкової економіки // Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції: теорія, досвід, прогноз : [зб. наук. ст. методологічного семінару, 17 березня 2010 р. : у 2 ч. / за ред. В.І. Лугового, Н.Г. Ничкало]. – К.: Пед. думка, 2010. – Ч. 1. – С. 96–106.
 24. Професійна педагогіка у контексті розвитку людського капіталу // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол. : І. А.Зязюн (голова), Р. С.Гуревич, Н. Г.Ничкало та ін.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України; Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 2010. – Вип. 23. – С. 27–33.
 25. Психологія для всіх і кожного / Нелля Ничкало, Тамара Говорун // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 7. – С. 78–80.
 26. Радісне добротворення: [до ювілею організатора освіти в Україні Петра Юрійовича Сауха з нагоди 60-річчя від дня народження] // Життєві імперативи та наукова школа професора Петра Сауха : ювілею Петра Юрійовича Сауха присвячується / Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2010. – С. 35–38.
 27. Розвиваючись інноваційно, не втратити здобуте // Проф.-техн. освіта. – 2010. – №1. – С. 3–4.
 28. Теоретичні засади становлення і розвитку субдисциплін у сучасній педагогіці // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VII пед. мистецьких читань пам’яті професора О. П.Рудницької / [за ред. О. М.Отич]. – Чернівці, 2010. – С. 23–31.
 29. У нас немає часу на поразку… // Пед. газета. – 2010. – Берез. (№ 3). – С. 7. – (Відділення професійної освіти і освіти дорослих).
 30. Усвідомленя мети: Людина, Родина, Батьківщина, Людство // Концептосфера педагогічної аксіології: матеріали філософсько-методол. семінару «Аксіологічна концептосфера педагогічної освіти» / автор ідеї і упоряд. Т.П. Усатенко; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, відділ виховних систем у педагогічній освіті. – К.; Ніжин, 2010. – С. 13–23.
 31. Щоб «золоті руки» мали державну підтримку // Проф.-техн. освіта. – 2010. - №3. – С. 3–4.
 32. A katolikus pedagógia irányában // Katolikus Рedagógia. – 2010.jùlius-december (№ 1). – S. 385–386 : fotogr.
 33. A világ kimagasló embere // Katolikus Рedagógia. – 2010.jùlius-december (№ 1). – S. 235–239 : fotogr.
 34. Duchowy ojciec młodzieży // Pedagogia Ojcostwa: Кatolicki Przegląd Społeczno – Pedagogicznу. – 2010. – № 1. – S. 102–110 : fotogr.
 35. Ідея суспільства знань і праці в педагогічних науках України (Idea społeczeństwa wiedzy i pracy w naukach pedagogicznych Ukrainy) // Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy / pod red. Zуgmunta Wiatrowskiego i Ireneusza Pyrzyka : [w 2 t.]. – Włocławek, 2010. – T. 1. – S. 109–122.
 36. Mistrzostwo pedagogiczne dzisiaj i w przyszłości (Przedmowa) // Filozofia mistrzostwa pedagogicznego / Redakcja wydania polskiego: Maria Kopsztejn, Danuta Szeligiewicz-Urban, Franciszek Szlosek. – Radom, 2010. – S. 13–20.
 37. Problemy mistrzostwa w działalności szkόł naukowych: aspekt historyczno-pedagogiczny i perspektywy // Filozofia mistrzostwa pedagogicznego / Redakcja wydania polskiego: Maria Kopsztejn, Danuta Szeligiewicz-Urban, Franciszek Szlosek. – Radom, 2010. – S. 39–49.
 38. Wychowanie do cierpienia w ujęciu Jana Pawła II // Pedagogika Katolicka. – 2010. – lipiec-grudzień (№ 7). – S. 45-53. – fotogr.
 39. Рец. : “Pedagogika Katolickanr 6: Recenzja nr 6, półrocznika wydawanego przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej WZNoS KUL w Stalowej Woli (2/2010), styczeń-czerwiec // Pedagogia Katolicka. – 2010. – Lipiec-grudzień (№ 7). – S. 394-395.
 40. Ред.: Безперервна професійна освіта в контексті європейської інтеграції : теорія, досвід, прогноз : [зб. наук. ст. методол. семінару, 17 березня 2010 р.: у 2 ч. / за ред. В.І. Лугового, Н.Г. Ничкало]. – К.: Пед. думка, 2010. – Ред. Ч.1. – 2010. – 205 с. Ч.2. – 2010. – 164 с.
 41. Ред.: Біла книга національної освіти України / [Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл та ін.]; за заг. ред. В.Г. Кременя ; НАПН України. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 340, [1] с. – Член. pедкол.
 42. Ред.: Єжи Нємец. Почесний доктор Національної академії педагогічних наук України / за ред. І. А.Зязюна, Н. Г.Ничкало. – К. : Богданова А.М., 2010. – 32 с. – Ред.
 43. Ред.: Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського. Сер. Пед. науки. – Миколаїв, 2010. – Вип. 1.28 – 1.30: Розвиток педагогічної освіти в контексті цивілізаційних змін. – 234 с. – Член. редкол.
 44. Ред.: Новацький, В. Тадеуш. Людська праця: аналіз поняття / пер. з пол. Юлії Родик ; [наук. ред. Н. Ничкало]. – Л. : Літопис, 2010. – 182 с. – Наук. ред.
 45. Ред.: Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2010. – Член редкол. Вип. 64. – 2010. – 156 с.
 46. Ред.: Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. АПН України. – 1993, верес. – . – К., 2010. – № 1–4. – Член редкол.
 47. Ред.: Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. – 1997, січ. – . – Л., 2010. – № 1–6. – Голов. ред.
 48. Ред.: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VI мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П.Рудницької / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, відділ педагогічної естетики та етики. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 348 с. – Член редкол.
 49. Ред.: Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей : зб. матеріалів VIІ мистецько-педагогічних читань пам’яті професора О.П.Рудницької / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, відділ педагогічної естетики та етики. – Чернівці: Зелена Буковина, 2010. – 410 с. – Член редкол.
 50. Ред.: Педагогічний процес : теорія і практика : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Благод. фонд ім. А. С. Макаренка. – К.: Екмо, 2010. – Вип. 1–4. – Член редкол.
 51. Ред.: Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / за ред. Л. Л.Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х., 2010. – Член редкол. Вип. 25. – 2010. – 329 с. Вип. 26. – 2010. – 331 с. Вип. 27, ч. 1. – 2010. – 340 с.
 52. Ред.: Проектування процесу професійного навчання у закладах профтехосвіти : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – К. ; Хмельницький : ХНУ, 2010. – 335 с. – Ред.
 53. Ред.: Професійна освіта : наук.-метод. вісник. – 1993 р. –– Сімферополь, 2010. – № 1–2 (32–33). – Член редкол.
 54. Ред.: Професійно-технічна освіта : наук.-метод. журн. – 1997, черв. – . – К., 2010 – № 1–4. – Голов. ред.
 55. Ред.: Радкевич, В. О. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / Валентина Олександрівна Радкевич ; за заг. ред. Н. Г. Ничкало. – К. : Укр.ІнтеІ, 2010. – 424 с. – Ред.
 56. Ред.: Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. – 1922, трав. – . – К., 2010. – № 1–12. – Член редкол.
 57. Ред.: Соціальна робота : підруч. для студ. вищих навч. закл. / за ред. Н. Г. Ничкало; Терноп. національний пед. ун-т імені Володимира Гнатюка. – Т.: Збруч, 2010. – 330 с. – Ред.
 58. Ред.: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / [редкол.: І. А. Зязюн (голова), Р. С. Гуревич, Н. Г. Ничкало та ін.] ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Вінницький держ. пед. ун-т імені Михайла Коцюбинського. – К.; Вінниця: Планер, 2010. – Член редкол. Вип. 23. – 2010. – 549 с. Вип. 24. – 2010. – 567 с. Вип. 25. – 2010. – 575 с. Вип. 26. – 2010. – 591 с.
 59. Ред.: Теорія і практика управління соціальними системами. – 2000. – Х., 2010. – № 1-4. – Член редкол.
 60. Ред.: Третій Український педагогічний конгрес: зб. наук. пр. / НАПН України. Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Л. : Сполом, 2010. –522, [2] с. – Заст. голов. редкол.
 61. Ред.: Щербак, О.І. Професійно-педагогічна освіта: теорія і практика: монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – К.: Наук. світ, 2010. – 279 с. – Ред.
 62. Ред.: Katolikus Рedagógiai. – 2010.Jùlius-december (№ 1). – 400 s. – Член наук. ради.
 63. Ред.: Kształcenie zawodowe : pedagogika i psychologia = Професійна освіта: педагогіка і психологія : пол.-укр. журнал [щорічник] / за ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; К., 2010. – 389 с. – Член редкол. [Вип.] 12. – 389 с.
 64. Ред.: Pedagogika Кatolicka. – 2010. – lipiec-grudzień (№ 7). – 415 s. – Член наук. ради.
 65. Ред.: Pedagogia Ojcostwa: Кatolicki Przegląd SpołecznoPedagogiczny. – 2010. – № 1. – 303 s. – Член наук. ради.
 66. Ред.: Semper in Altum. Zawsze wzwyż / red.: ks. Prof. Dr hab Jan Zimny, Prof. Dr hab Nella Nyczkało ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Stalowa Wola, 2010. – 862 с. – Ред.
 67. Ничкало Н.Г. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України; за заг. ред. В.Г. Кременя. – К.: Пед. думка, 2011. – С. 75-83; С. 97-104; С. 105-116 (у співавторстві: І.А. Зязюн, Л.Б. Лук’янова, В.О. Радкевич).
 68. Ничкало Н.Г. Підготовка виробничого персоналу в умовах сучасного ринку праці // Теорія і практика професійного навчання дорослих у ПТНЗ і на виробництві: монографія / Н.Г.Ничкало, Л.Б. Лук’янова, В.О. Радкевич, В.М. Аніщенко, О.В. Аніщенко, Н.І. Дорошенко, С.В. Зінченко, І.М. Носаченко, В.Є. Скульська, О.І. Щербак. – К., 2011. – С. 5-22.
 69. Ничкало Н.Г. Професійна педагогіка і педагогіка праці: методологічні пошуки і перспективи // П’яті міжнародні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Сергія Яковича Батишева: матеріали V між нар.наук.конф., м. Київ, 7-8 вересня; Миколаїв, 9-10 вересня 2011 р.: у 2-х т. – Миколаїв: МНУ ім.. В.О. Сухомлиського, 2011. – Т. 1.: Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформ. суспільства. – С. 64-74.
 70. Ничкало Н.Г. Педагогіка праці і професійна педагогіка: проблеми взаємозв’язку і розвитку // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 жовтня 2011 р., м. Хмельницький / Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – С. 18-23.
 71. Ничкало Н.Г. Патріарх професійної педагогіки: до V Міжнар.читань, присвячених пам’яті академіка Сергія Батишева // Пед.газета. – 2011. – серп. (№8). – С. 4-5: фотогр.
 72. Ничкало Н.Г. Педагогіка праці і професійна підготовка в системі педагогічних наук // Розвиток педагогічних наук в Україні і Польщі на початку ХХІ століття: зб. наук. пр. / НАПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Комітет педагогічних наук Польської академії наук. – Черкаси-Київ, 2011. – С. 142-152.
 73. Ничкало Н.Г. Творче поєднання теорії і практики у розвитку особистості засобами мистецтва (передмова) // Творчий розвиток особистості засобами мистецтва: навч.-метод. посіб. / [за ред., передмова Н.Г. Ничкало]. – Чернівці, 2011. – С. 4-10.
 74. Ничкало Н.Г. Єднання теорії і практики – міцні крила (післямова) // Творчий розвиток особистості засобами мистецтва: навч.-метод. посіб. / [за ред., передмова Н.Г. Ничкало]. – Чернівці, 2011. – 277-278.
 75. Якісна освіта в умовах полікультурності: український досвід і світові тенденції // Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ІХ пед.-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПАН України, відділ пед. естетики та етики. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – Вип. 3. – С. 29–34.
 76. Nyczkało N. Twórcze poszukiwania, umiejętności pedagogiczne oraz rozwój innowacyjny Profesora Franciszka Szloska // Nauka–Edukacja–Wychowanie. Red. naukowa prof. dr hab. Tamara Zacharuk, prof. zw. dr hab Nelli Nyczkało, prof. zw. dr hab. Jerży Kunikowski. – Siedlce, 2011. – S. 23–38.
 77. Nella Nyczkało. Wiktor M. Synion: pedagog nomocy–pedagog serca // Pedagogika specjalna na pogzaniczu: wyzwania i dylematy / Redakcja naukowa Danula Szeligiewicz Urban. – Semianowice Śląskie, 2011. – S. 13–19.
 78. Nella Nyczkało. Wielki wychowawca i wielki nauczyciel narodow // Wybzane zagadnienia nauczania papieskiego BL. Jana Pawła ІІ inspiracją dla śląskich rozważań / Redakciya Maria Kopsztejn, Jolanta Kubik, Danuła Szeligiewicz–Urban. – Wodzisław Śląski, 2011. – S. 11–29.
 79. Творча особистість: педагог профтехосвіти, вчений поет: [про канд. екон. наук, члена-кореспондента НАПН України, акад. Академії наук Вищої освіти України Ярослава Григоровича Камінецького з нагоди його 70-річчя] // Життєві паралелі Ярослава Камінецького: біобібліограф. покажчик / [упоряд.: Л.В. Сліпчишин, Л.І. Кубська]. – Л.: ЛНПЦ ПТО НАПН України, 2011. – С. 19–26.
 80. Ничкало Н.Г. Філософсько-педагогічні роздуми великого романтика // Рідна школа. – 2011. – № 10. – С. 78–80.
 81. Ничкало Н.Г. Символ праці на ліпше майбутнє для людства: рец. на книгу: Вайгель Дж. Свідок надії. Життєпис Папи Івана-Павла ІІ / Джордж Вайгель; пер. з англ. Романа Скакуна. – Львів: Україн. католиц. ун-т, 2011. – 1008 с.
 82. Ничкало Н.Г. Розвиток творчої індивідуальності студентів професійно-педагогічних навчальних закладів засобами мистецтва: монографія / Олена Отич. – Чернівці: Зелена Буковина, 2011. – 247, [1] с. – Рец.
 83. Ничкало Н.Г. Філософсько-педагогічні роздуми великого романтика. – Рідна школа. 2011. – № 10 (жовтень). – С. 78–80. (рецензія на монографію Чембержі М. „Ранкові роздуми про вічне”. – К.: Автограф, 2010. – 160 с.).
 84. Ничкало Н.Г. Ретороспектива і майбутнє української профтехосвіти // Професійно-технічна освіта. – 2011. – №1. – С. 3-4.
 85. Ничкало Н.Г. Підготовка молодого покоління до праці – свята справа // Професійно-технічна освіта. – 2011. – №2. – С. 3-5.
 86. Ничкало Н.Г. «Ми що не виборем, то втратим, і в цьому вся наша біда» // Професійно-технічна освіта. – 2011. – №4. – С. 3-5.
 87. Ничкало Н.Г. Інновації у розвитку професійної освіти в умовах ринку праці: досвід, суперечності, перспективи / Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. Професійна освіта: педагогіка і психологія: польсько-український журнал, українсько-польський щорічник. – 2011. Випуск ХІІІ. – С.
 88. Ничкало Н.Г. Талант вченого-педагога – від Бога // Księga pamiatkowa wydana okazji 60 – lecia pracy nauczycielskiej i 40 – lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. Zygmunta Wiatrowskiego. Pod.red. prof. WSHE dr hab. Stanisława Kunikowskiego. – Wtoctawek, 2011. – S. 99-106.