• Nr - 06.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 04.jpg
logo2

Dr Rafał Czupryk – żonaty, ojciec trójki dzieci. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie (1992), absolwent Wydziału Socjologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (1998). Ukończył: Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie, wiedza o życiu seksualnym człowieka – Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie (2000); Studium Edukacji Narodowej w Lublinie – Fundacja Servire Veritati (2000); Studium Filozofii Klasycznej im. Św. Tomasza z Akwinu w Rzeszowie (2000); Studia Podyplomowe Wychowania prorodzinnego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2001). Nauczyciel dyplomowany katolickiego Liceum i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (praca dydaktyczno-wychowawcza od 1999). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (2006). Adiunkt w Instytucie Historii na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego (nauczyciel akademicki od 1998). Zainteresowania badawcze: relacje międzyobrządkowe na pograniczu polsko-ruskim, historia szkolnictwa katolickiego, personalizm chrześcijański, pedagogika katolicka, filozofia realistyczna, myśl społeczna Jana Pawła II i Benedykta XVI, technologie informatyczne i multimedialne w humanistyce.

Dorobek dydaktyczny:

- autorski program zajęć dla studentów: Informatyka i technologia informacyjna (historia, kulturoznawstwo);

- autorski program zajęć dla studentów: Demografia i statystyka dla historyków i archeologów (historia, archeologia)

- autorski program zajęć dla studentów: Dydaktyka technologii informacyjnej (specjalność nauczycielska)

- autorski program zajęć dla studentów: Technologie informatyczne i multimedialne w badaniach humanistycznych (specjalność nauczycielska)

- autorski program zajęć dla studentów: Historia regionalna i jej zaplecze archiwalne (specjalność archiwiści)

- autorski program zajęć dla studentów: Regionalistyka dla nauczycieli (specjalność nauczycielska)

- autorski program zajęć dla studentów: Demografia społeczna (socjologia)

- autorski program zajęć dla studentów: Wiedza o społeczeństwie, rodzinie i kulturze (kierunek: pedagogika, wiedza o społeczeństwie)

- autorski program zajęć dla uczniów Gimnazjum: Wiedza o kulturze + podręcznik gimnazjalny Wiedza o kulturze Wydania I-III) + zestaw multimedialnych pomocy dydaktycznych (Rzeszów 2003, 2005, 2008)

- elektroniczny podręcznik dla uczniów Gimnazjum: Wiedza o kulturze i życiu społecznym człowieka (e-book), Rzeszów 2012

- autorski cykl wykładów: Małżeństwo i rodzina; Wychowanie w duchu personalistycznym

- autorski cykl wykładów: Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe regionu  autorski cykl wykładów: Dziecko w świecie mediów

- wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Rzeszowskim

- nauczyciel dyplomowany (specjalność: historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie).

Czynna aktywność naukowa:

- praca magisterska: Recepcja unii brzeskiej przez społeczeństwo ziemi przemyskiej w XVII wieku, Rzeszów 1998

- rozprawa doktorska: Funkcjonowanie Kościoła w warunkach pogranicza kulturowego na przykładzie diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego i greckokatolickiego w XVIII wieku, Rzeszów 2006

- uczestnik w pracach nad projektem badawczym Komitetu Badań Naukowych pt.: Atlas podziałów administracyjnych Polski południowo-wschodniej (XVI w.-1939)

- sympozjum naukowe zorganizowane przez Komisję Dziejów Ukrainy i Stosunków Polsko-Ukraińskich Komitetu Nauk Historycznych PAN, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego: „Dwa pogranicza: Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia-Problemy-Odniesienia”. Referat: Eparchia przemyska na pograniczu polsko-ruskim (Rzeszów, 10 XII 2001)

- sympozjum kartografów historycznych Ptolemeusz w wirtualnym świecie (konferencja dotycząca metod komputerowych w kartografii historycznej). Organizatorzy: Pracownia Kartografii Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Geografii Historycznej Kościoła KUL, Instytut Historii PWSZ w Przemyślu, TPN w Przemyślu. Referat: Mapy wyznaniowe pogranicza polsko-ruskiego w XVIII w. (Przemyśl, 21 XII 2004)

- Konferencja naukowa: Miejsce Polski w Europie w świetle myśli papieża Jana Pawła II oraz Benedykta XVI (Warszawa, Sejm RP, 8.10.2007)

- Konferencja historyków pogranicza polsko-ukraińskiego Pogranicze polsko-ruskie pograniczem kultur. Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. Referat: Eparchia przemyska na pograniczu polsko-ruskim w czasach nowożytnych /granice, dekanaty, parochie/ (Przemyśl, 12.01.2007)

- Konferencja naukowa: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL (Stalowa Wola): Homo Online – Szansa czy zagrożenie? (24.02.211). Referat: Homo viator – cyberpedagogia.

- Konferencja naukowa: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL (Stalowa Wola): Pedagogia Ojcostwa (6.04.2011). Referat: Zagubiony etos ojcostwa…

- Katolícka Univerzita v Ružomberku: Konferencja naukowa z cyklu: Konferencia na aktuálne spoločensko – teologické témy VII (Ružomberk, 5 grudnia 2011 r.); referat: Szkoła katolicka integralnym środowiskiem edukacji (Katolícka škola ako integrálne prostredie vzdelávania)

- Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu / Wydział Nauk Humanistycznych: Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Pedagogika świata wirtualnego wobec nowych wyzwań (Radom, 17 marca 2012 r.); referat: Potrzeba humanizmu w wirtualnym świecie – pedagogiczne dylematy

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Wydział Nauk Społecznych / Instytut Pedagogiki / Katedra Dydaktyki i Edukacji szkolnej: Konferencja naukowo-oświatowa z cyklu: Inspiracje pedagogiczne – szkoła publiczna, społeczna, katolicka – promocja dobrych praktyk nt.: Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej – Historia – Teraźniejszość – Przyszłość (Lublin, 24-25 kwietnia 2012 r.); referat: Szkoła katolicka depozytariuszem integralnej wizji człowieka

- Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka: Sympozjum dla nauczycieli, wychowawców i środowisk oświatowych nt.: Edukacja seksualna, ale jaka? (Kraków, 12 maja 2012 r.); głos w dyskusji

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / wydział zamiejscowy w Stalowej Woli / Katedra Pedagogiki Katolickiej: Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Ojcostwo: wczoraj – dziś – jutro (Stalowa Wola, 11 grudnia 2012 r.); referat: Ojcostwo, dar i wyzwanie

- Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / wydział zamiejscowy w Stalowej Woli / Katedra Pedagogiki Katolickiej: Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Świat wirtualny a świat realny (Stalowa Wola, 27 luty 2013 r.); referat: Aksjologiczne wyzwania cywilizacji medialnej

Współorganizator i prowadzący konferencje, sesje naukowe:

- Odpowiedzialne rodzicielstwo (adresat: studenci rzeszowskich uczelni) – cykl spotkań w l. 2002-2005

- Pedagogika personalistyczna – założenia teoretyczne i aplikacje praktyczne (Rzeszów, 24.10.2008)

- IV Diecezjalny Kongres Nauczycieli w Rzeszowie: Nauczyciel obrońcą bezbronnych (Rzeszów, 5.04.2008)

- V Diecezjalny Kongres Nauczycieli w Rzeszowie: Gdy rodzina zwycięża (Rzeszów, 21.03.2009)

- Kongres z okazji 25-lecia działalności obrońców życia na Rzeszowszczyźnie (14.11.2009)

- VII Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców O młodość z charakterem (Lublin, 1.03.2008)

- Sesja naukowa: X-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność (Rzeszów, 27.08.2011); referat: Historia i działalność Katolickiego Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność w latach 2001-2011.

- Sympozjum naukowe: Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie nt.: Śladem Bohaterów… (Rzeszów, czerwiec 2012 r.)

Zaangażowanie społeczne:

- członek kolegium elektorów Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004-2008, 2008-2012)

  -członek Rady Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004-2008, 2008-2012)

- członek senackiej komisji odwoławczej dla studentów przy Uniwersytecie Rzeszowskim (2004-2008)

- Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady „Losy Polaków na Wschodzie po 17 IX 1939” (1999-2010)

- członek komisji egzaminacyjnej Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej (od 2012)

- opiekun roku studiów niestacjonarnych (2006/2009); opiekun roku studiów stacjonarnych 2009/2011

- członek Polskiego Towarzystwa Historycznego w Rzeszowie (od 15.02.2000)

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Historycznego w Rzeszowie (od 25.11.2009)

- członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu im. Kazimierza Marii Osińskiego (od 2.06.2000)

- członek Katolickiego Stowarzyszenia Miłość i Odpowiedzialność (od 2001) – działalność naukowo-dydaktyczna (współorganizator sesji akademickich dla studentów rzeszowskich uczelni – promocja naturalnych metod planowania rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa)

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (2006/2010, 1010/2014)

- przewodniczący Komisji Rewizyjnej Katolickiego Stowarzyszenia Akademickiego ”ROTUNDA” (od 2009)

- przewodniczący Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Sióstr Pijarek im. Pauli Montal w Rzeszowie (kadencja 2008/2013)

- Współorganizator i prowadzący Koncerty muzyczne w Filharmonii Rzeszowskiej w ramach diecezjalnych i wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Życia:

- Bądźcie solidarni z życiem – macierzyństwo największą karierą (2.04.2008)

- Otoczmy troską życie (23.03.2009)

- Bądźmy świadkami miłości (24.03.2010)

- W komunii z Bogiem (21.03.2011)

- Kościół naszym domem (26.03.2012)

- Bądźmy solą ziemi (25.03.2013)

- Współpraca z katolickim radio VIA, radio Rzeszów

- Współpraca z telewizją TRWAM

- Członek wspólnoty Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło–Życie Diecezji Rzeszowskiej.

Artykuły naukowe:

1. Communio Ecclesiae - Anno Domini 1596. Uwagi na temat historiografii poświęconej unii brzeskiej, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. IX, Rzeszów 2000, s. 213-218.

2. Eparchia przemyska na pograniczu polsko-ruskim (XIV-XVIII w.). Rys historyczny, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XI, Rzeszów 2002, s. 85-104.

3. Eparchia przemyska na pograniczu polsko-ruskim, [w:] Dwa pogranicza: Galicja Wschodni Dwa pogranicza: Galicja Wschodnia i Górny Śląsk. Historia – Problemy – Odniesienia, red. Z. Budzyński, J. Kamińska-Kwak, Rzeszów 2003, s. 137-147.

4. Historyk ery internetowej, „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XIV, Rzeszów 2004, s. 227-230.

5. Poziom kształcenia i formacji duchowej w obrębie diecezji przemyskich obrządku unickiego i łacińskiego w XVIII wieku, "Prace Historyczno-Archiwalne", t. XIX, Rzeszów 2007, s. 55-67.

6. Recepcja uchwał trydenckich w świetle wizytacji dekanalnych łacińskiej diecezji przemyskiej w XVIII wieku, "Rocznik Przemyski", t. 44: 2008, s. 3-18.

7. Relacje unicko-łacińskie w świetle kanonicznych wizytacji dekanalnych (na przykładzie diecezji przemyskich obrządku unickiego i łacińskiego w XVIII w.), "Prace Historyczno-Archiwalne", t. XX, Rzeszów 2008, s. 39-52.

8. Rozwój wspólnot zakonnych w obrębie łacińskiej diecezji przemyskiej do roku 1772, "Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w. Studia z dziejów społecznych", Przemyśl 2007/2008 R. 5/6, s. 101-108.

9. Etapy realizacji dekretu trydenckiego Cum adolescentium aetas w diecezji przemyskiej okresu nowożytnego, "Prace Historyczno-Archiwalne", t. XXI, Rzeszów 2009, s. 39-49.

10. Człowiek w kulturze, "Kwartalnik Edukacyjny" 1 (56), Rzeszów 2009, s. 46-57.

11. Wartość dialogu w wychowaniu, "Kwartalnik Edukacyjny" 2 (57), Rzeszów 2009, s. 20-26.

12. Człowiek w drodze do samego siebie, "Pedagogika Katolicka", nr 5, Stalowa Wola 2009, s. 156-167.

13. Kultura jaśniejącą pochodnią cywilizacji, "Pedagogika Katolicka", nr 5, Stalowa Wola 2009, s. 188-201.

14. Szkolnictwo katolickie, "Resovia Sacra", nr 16, Rzeszów 2009, s. 273-286.

15. Jaka edukacja, takie wychowanie człowieka, "Pedagogika Katolicka", Stalowa Wola 2010, nr 6, s.120-130.

16. Nauczyciel świadkiem prawdy we współczesnym świecie, [w:] Semper in altum. Zawsze wzwyż, red. J. Zimny, N. Nyczkało, Stalowa Wola 2010, s. 711-722.

17. Wartość edukacji, "Pedagogika Katolicka", nr 7, Stalowa Wola 2010, s. 102-110.

18. Biskupi przemyskich diecezji obrządku wschodniego i łacińskiego do roku 1772. Retrospekcja komparatystyczna, "Kresy południowo-wschodnie w drugiej połowie XVIII w., Studia z dziejów społecznych", Przemyśl 2010 R. 7, s. 307-320.

19. Wizytacje dekanalne przemyskiej eparchii jako przykład „latynizmu prawnego” kościoła unickiego w XVIII wieku, "Prace Historyczno-Archiwalne", t. XXII, Rzeszów 2010, s. 17-24.

20. Wybrane instytucje przemyskich diecezji obrządku wschodniego i łacińskiego w XVIII wieku, [w:] Wierny swemu dziedzictwu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Półćwiartkowi, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2010, s. 116-127.

21. Zjazdy duchowieństwa przemyskich diecezji obrządku wschodniego i łacińskiego w XVIII wieku, "Rocznik Przemyski", t. 46: 2010, s. 21-38.

22. Wartości uniwersalne w myśli społecznej Jana Pawła II, "Resovia Sacra", nr 17, Rzeszów 2010.

23. Edukacja poprzez dialog, Kijów 2011, s. 263-270.

24. Amilyen a tanítás, olyan a nevelés, "Katolikus Pedagógia", nr 1, Stalowa Wola 2010/2011 s. 296-307.

25. Edukacja wychowująca w służbie prawdy, "Cywilizacja" nr 38, Lublin 2011, s. 49-57.

26. Szkoła katolicka miejscem krytycznej asymilacji kultury, "Pedagogika Katolicka" nr 8, Stalowa Wola 2011, s. 44-52.

27. Źródła relacyjnej natury człowieka: rodzina, szkoła, naród, "Społeczeństwo i Rodzina" nr 28 (3/2011).

28. Zagubiony etos ojcostwa…, "Pedagogia Ojcostwa" nr 2, Stalowa Wola 2011, s. 108-115.

29. Homo-Viator – Cyberpedagogia, "Pedagogia Ojcostwa" nr 3, Stalowa Wola 2011, s. 194-204.

30. Szkoła katolicka integralnym środowiskiem edukacji (Katolícka škola ako integrálne prostredie vzdelávania), "Zbornik prednasok z vedeckej konferencje", Ružomberk 2011, s. 57-72.

31. Szkoła Sióstr Prezentek w Rzeszowie, "Resovia Sacra", nr 18, Rzeszów 2011 (w druku)

32. Szkoła katolicka kuźnią cnót społecznych, "Pedagogika Katolicka" Stalowa Wola 2011, nr 9, s. 81-92.

33. Działalność charytatywna Kościoła na obszarze obu diecezji przemyskich (do roku 1772), [w:] Od Lwówka Śląskiego do Lwowa. Studia i materiały z dziejów południowej Polski, red. Z. Budzyński, Rzeszów 2012, s. 82-90.

34. Potrzeba humanizmu w wirtualnym świecie – pedagogiczne dylematy [w:] Patologie w cyberświecie, red. S. Bębas, J. Plis, J. Bednarek, Radom 2012, s. 91-96.

35. Humanizm w świecie cyfrowych mediów, "Pedagogika Katolicka" Stalowa Wola 2012, nr 10, s. 77-86.

36. Humanizm – semper in altum…, [w:] Wartości drogą ku wzrastaniu, red. J. Zimny, R. Król, Stalowa Wola –Kijów – Rużomberok 2012, s. 270-286.

37. Ojciec, pierwszym wychowawcą i nauczycielem…, "Pedagogia Ojcostwa" nr 4/2012, s. 68-74.

38. Eparchie: lwowska, łucka, przemyska w unii z Kościołem łacińskim w XVIII w. Szkic historyczny, "Prace Historyczno-Archiwalne", t. XXIV, Rzeszów 2012, s. 5-12.

39. Ojcostwo, dar i wyzwanie "Pedagogia Ojcostwa" nr 5/2012 (w druku)

40. Szkoła katolicka depozytariuszem integralnej wizji człowieka, [w:] Kreowanie tożsamości szkoły katolickiej – Historia – Teraźniejszość – Przyszłość, red. A. Maj, Lublin 2012 (w druku)

41. Urzędy dziekańskie i dekanaty diecezji przemyskich obrządku wschodniego i łacińskiego w XVIII wieku. Szkic komparatystyczny, "Limes", Rzeszów 2012 (w druku)

42. Bractwa cerkiewne i łacińskie przemyskich diecezji w XVIII wieku. Szkic komparatystyczny, "Prace Historyczno-Archiwalne", Rzeszów 2013 (w druku)

Książki:

R. Czupryk, Informatyka dla humanistów, Przemyśl 2003.

R. Czupryk, Wiedza o kulturze, wyd. I, Rzeszów 2003; wyd. II Rzeszów 2005; wyd. III Rzeszów 2007/2008 (podręcznik dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie; dodatkowo zestaw lekcji multimedialnych jako pomoc dydaktyczna)

R. Czupryk, Wiedza o kulturze i życiu społecznym człowieka, wyd. I, (e-book), Rzeszów 2012 (e-podręcznik dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie; dodatkowo zestaw lekcji multimedialnych jako pomoc dydaktyczna)

R. Czupryk, Organizacja terytorialna przemyskich diecezji obrządku wschodniego i łacińskiego na pograniczu polsko-ruskim w XVIII wieku. Retrospekcja historyczno-kartograficzna, Rzeszów (monografia, do druku)

R. Czupryk, Dziedzictwo kulturowe i tożsamość europejskiego humanizmu /aspekty pedagogiczne/, Rzeszów (monografia, do druku)

R. Czupryk, Szkoła katolicka. Kuźnia integralnego człowieczeństwa, Rzeszów (monografia, w opracowaniu)

Recenzje, omówienia, itp.:

1. Rec. Jan K. Ostrowski, Kresy bliskie i dalekie, Kraków 1998, ss. 150, nlb 2. „Rocznik Przemyski”, t. 34: 1998, s.103-104.

2. Rec. Losy cerkwi w Polsce po 1944 roku, red. A. Marek, B. Tondos, J. Tur, K. Tur-Marciszuk, Rzeszów 1997, ss. 367 [376], „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. VII, Rzeszów 1999, s. 131-134; toż. „Rocznik Przemyski”, t. 35: 1999, s. 148-150.

3. Rec. Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce, „Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej”, t. V, red. Andrzej A. Zięba, Kraków 1997, ss. 337, nlb.3, „Rocznik Przemyski”, t. 35: 1999, s. 150-153.

4. Rec. F. Rzemieniuk, Unici Polscy 1596-1946, Siedlce 1998, ss. 292, nlb. 7, „Rocznik Przemyski”, t. 36: 2000, s. 105-107.

5. Rec. R. Gąsior, T. Matuła, Szkoła Sióstr Prezentek w Krakowie w latach 1627-1918, Lublin 1998, ss. 450, nlb. 6, ilustr., „Zeszyty Naukowe WSP w Rzeszowie”, z. 9, Rzeszów 2001, s. 290-292.

6. Rec. E. Przybył, Prawosławie, Kraków 2000, ss. 190, nlb. 6, ilustr., „Prace Historyczno-Archiwalne”, t. XIII, Rzeszów 2003, s. 233-235.

7. Rec. I. M. Rusecki, Dzieje Ojców Bernardynów w Leżajsku 1608-1961, Kalwaria Zebrzydowska 2000, ss. 285, nlb. 3, „Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej”, t. I, red. Z. Budzyński, Rzeszów 2003, s. 329-330.

8. Rec. Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie, red. T. Chynczewska-Hennel, N. Jakowenko, Lublin 2000, ss. 184, „Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej”, t. I, red. Z. Budzyński, Rzeszów 2003, s. 331-333.

9. 16 Haseł [w:] Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004: Duszpasterstwo akademickie „Betania”, s. 96; Duszpasterstwo akad. „Grota”, s. 96; Duszpasterstwo akad. „Przystań”, s. 96; Duszpasterstwo akad. „Rotunda”, s. 96-97; Duszpasterstwo akad. „Szopka”, s. 97; Duszpasterstwo akad. „Wieczernik”, s. 97; Instytut Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja, s. 183-184; Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II ss. Prezentek, s. 217; Kózkówna Karolina, s. 254; Matka Boska Saletyńska, s. 304-305; Mniszki Bose Zakonu NMP z Góry Karmel, s. 329; Pelczar Józef Sebastian, s. 434-435; Rodzina Radia Maryja, s. 535-536; Stowarzyszenie „Rodzina Polska”, s. 638; Zakon Braci Kaznodziejów, s. 774-775; Zgromadzenie Panien Ofiarowania NMP, s. 785-786.