• Nr - 01.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 05.jpg
logo2

W ostatnich latach jesteśmy świadkami wielu przemian, jakie dokonały się w Polsce i Europie. Złożyło się na to wiele wydarzeń, nie tylko tych związanych bezpośrednio z wydarzeniami politycznymi, ale i społecznymi, gospodarczymi. W wielu obszarach życia rodzi się nowa refleksja nad rozwiązaniem wielu dotychczas zaniedbanych spraw, kwestii. Zaniedbania te wynikały bardzo często z istniejącej sytuacji zewnętrznej. Współczesne pokolenie chce dokonać wielu zmian dla dobra Ojczyzny i Narodu. Z tego też względu rodzi się wiele szlachetnych a często spontanicznych inicjatyw i to na różnych płaszczyznach życia zarówno społecznego, gospodarczego, kulturalnego, pedagogicznego i edukacyjnego. Jedną z tych inicjatyw jest pochylenie się nad kwestią pedagogii i pedagogiki. Obszar ten po latach panowania systemu komunistycznego wymaga racjonalizacji, rehabilitacji, obiektywnej i sprawiedliwej oceny oraz pewnej modyfikacji.

W dotychczasowym kształceniu przyszłych pedagogów służą pedagogika ogólna i pedagogika specjalna. Wiemy, że początkowo funkcjonowała tylko pedagogika ogólna, lecz z czasem, kiedy zauważono potrzebę przygotowania kadr z zakresu pedagogiki specjalnej, utworzono ten kierunek z myślą o pracy absolwentów pedagogiki wśród osób wymagających specjalistycznego przygotowania. Fakt tworzenia nowego kierunku „pedagogika katolicka” to wyzwanie dla wielu, których sprawa wychowania katolickiego leży na sercu.

Na przełomie XX i XXI wieku w polskiej rzeczywistości powstało wiele szkół katolickich (przedszkoli, szkół podstawowych, zawodowych, liceów, techników), jednostek kulturalno-oświatowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, charytatywnych, świetlic, poradni  prowadzonych w duchu katolickim. Ten fakt napawa wielką radością każdego, komu bliskie są sprawy należytego i katolickiego wychowania młodego pokolenia, komu bliskie są sprawy przyszłości Ojczyzny i Narodu. Szacuje się, że w Polsce działalność w duchu katolickim prowadzi ponad 2000 różnego rodzaju jednostek edukacyjno-opiekuńczo-wychowawczych. Podobną tendencję powstawania placówek katolickich zauważa się także w innych krajach Europy i świata. Słusznie podkreśla Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego, że tak jak „nie wystarczy, szkoła prowadzona była przez katolików lub szkoła, w której pracują katolicy. Dziś to ma być szkoła, która jest uformowana według mentalności katolickiej i chce przekazywać wartości katolickie, wychowywać całościowo człowieka w duchu tych wartości. Chodzi o to, by młodzieży przekazać nie tylko wiedzę, ale także pewną postawę". Jednak by sprostać temu zadaniu potrzeba dziś nowego spojrzenia na sprawy pedagogiki, przygotowania przyszłych pedagogów, formacji ich zarówno intelektualnej jak i duchowej. Potrzeba nowego spojrzenia obiektywnego z myślą tworzenia – także, gdy chodzi o kształcenie nauczycieli - pedagogiki katolickiej. Zarówno kadra, programy, cele wychowania jak i metody realizowane w szkole czy innych jednostkach katolickich, winny być odpowiednio przygotowane. Dziś jest potrzeba pedagogiki opartej na wartościach katolickich. Nie należy bać się takiego myślenia, działania. Choć spotykamy wielu katolików, którzy myślą nieco inaczej i traktują te kwestie w sposób często nie zrozumiały.

Mając na uwadze powyższe potrzeby, grupa pedagogów w Polsce, na Ukrainie, na Węgrzech, w Słowacji i w Czechach podjęła dyskusję wokół tego tematu. W tym celu podjęto szereg cennych inicjatyw, które swym zasięgiem objęły wiele środowisk polskich i zagranicznych. Jak dotychczas zorganizowano szereg międzynarodowych i krajowych konferencji, sesji naukowych, spotkań, dyskusji. W tym też celu powołano Międzynarodową radę Pedagogów Katolickich w Stalowej Woli, opublikowano o tej tematyce kilka pozycji książkowych, przygotowano projekt specjalizacji kształcenia z zakresu pedagogiki katolickiej. W chwili obecnej wydawane są trzy czasopisma: „Pedagogika Katolicka”, „Pedagogia Ojcostwa” i „Katolikus Pedagogia” w wersji węgierskiej. W przygotowaniu do wydania jest pedagogika katolicka w wersji słowackiej, ukraińskiej i czeskiej. Czasopismo „Pedagogika Katolicka” wydawana jest już od ponad czterech lat i cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce, ale w wielu środowiskach zagranicznych. Kolejne numery trafiają do bibliotek i uczelni na Słowacji, Węgrzech, Ukrainy, Czech. Kolejnym etapem działań wokół rozwoju pedagogiki katolickiej będzie podjęcie dalszych działań zarówno w obszarze wydawniczym jak i organizacyjnym.

Nie możemy trwać w bezczynności. Nie możemy się zniechęcać zarówno wobec tych, których życie, myślenie i działanie dalekie jest od katolickiego, jak również i wobec tych, którzy uważają się za katolików, lecz sercem, rozumem, działaniem także są daleko od prawdziwie katolickiego wymiaru.

Strona internetowa „Pedagogika Katolicka” została założona z myślą dalszego rozwoju badań nad pedagogiką katolicką jak i podejmowania szerokiej dyskusji na ten temat. Na tej stronie znajdziecie Państwo wiele cennych materiałów, odzwierciedlających zarówno potrzebę pedagogiki katolickiej jak i prowadzenia już szeroko zakrojonych działań w tym obszarze.

Czekamy na Państwa opinie. Możecie mieć znaczący wpływ na rozwój pedagogiki katolickiej w Polsce i poza jej granicami. Niech ta strona stanie się żywym forum wymiany poglądów, myśli, idei, dyskusji, pomysłów i wspaniałych rozwiązań. Nie bójmy się tego typu wyzwań. W końcu Mistrz, Wychowawca, nauczyciel – Jezus Chrystus powiedział: „Nie lękajcie się!".