• Nr - 02.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 03.jpg
logo2

Badania z zakresu pedagogiki katolickiej skupione są w pięciu obszarach tematycznych, które w znacznym stopniu decydują o swoistości pedagogiki katolickiej.


1. Gromadzenie i krytyczne opracowanie wiedzy o metodach i szczegółowych celach wychowawczych znaczących osób i instytucji (szkół, uczelni, instytucji społecznych, instytucji kościelnych i in.) zasłużonych dla katolickiej tradycji pedagogicznej.

2. Przyswojenie treści pedagogicznych zawartych w dokumentach Kościoła, poddanie ich analizie i refleksji w kontekście współczesnych systemów pedagogicznych.

3. Rozwijanie badań nad zakresem i sposobami recepcji pojęć religijnych zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci oraz wpływem treści katolickich na ich postawy i światopogląd.

4. Badania nad obecnością treści religijnych w języku i innych sferach szeroko rozumianej kultury i ich wpływem na różne grupy społeczne.

5. Rozwijanie metodologii badań pedagogicznych (zwłaszcza badań nad rozwojem kompetencji poznawczych i moralnych) poprzez szersze otwarcie nie tylko na metody psycholingwistyczne i etnolingwistyczne, ale też aplikację do badań pedagogicznych metodologii wypracowanej do opisu językowego obrazu świata (jos), tj. zawartego w strukturach języka, zwykle nie w pełni uświadamianego przez mówiących, ale tym silniej oddziałującego na nich systemu przekonań i wartościowań dotyczących rzeczywistości, wspólnych dla wszystkich użytkowników języka.

6. Badania (także diagnostyczne) nad współczesnym szkolnictwem katolickim, w tym: dotyczące autorytetu nauczyciela, recepcji wartości moralnych wśród absolwentów
szkół katolickich, rola ojcostwa w życiu społecznym, rolą edukacji szkolnej w przygotowaniu do życia w społeczeństwie informacyjnym i miejscem jednostki i rodziny w takim społeczeństwie (systemy zarządzania treścią jako wyzwanie współczesnej pedagogiki). Badania z zakresu socjologii wychowania.

7. Wpływem patologii na wychowanie współczesnego młodego pokolenia oraz poszukiwanie rozwiązań w zakresie resocjalizacji opartej na wartościach katolickich.

8. Badania nad różnymi aspektami ojcostwa ze szczególnym zwróceniem uwagi na ojcostwo duchowe, ojcostwo rodzinne katolickie, zagrożenia ojcostwa, przygotowanie młodych do roli ojcostwa.

9. Rozwijanie narzędzi badawczych i refleksji teoretycznej dotyczącej specyficznych zadań i metod pedagogiki katolickiej.

10. Badania w kierunku powstania nowego kierunku kształceniowego i formacyjnego opartego  na wartościach katolickich i wynikających z nauczania Kościoła.