• Nr - 07.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 05.jpg
logo2

 

Szanowni Państwo,

Działalność wielu podmiotów w tym Zespołu Pedagogiki Katolickiej wymaga niekiedy skorzystania z pomocy nie tylko osobowej, ale także i organizacyjnej, prawnej, statutowej Fundacji czy innych podmiotów prawnych. Temu celowi, jaki ma nakreślony Zespół Pedagogiki Katolickiej, ma służyć i wspierać go istniejąca już od kilku lat Fundacja „Signum Temporis” w Stalowej Woli. Dla większej orientacji, co do możliwości form podjęcia z nią współpracy, poniżej prezentujemy fragmenty jej Statutu. Fundacja jest otwarta na współpracę także z innymi jednostkami, osobami, organizacjami w ramach jej celów określonych Statutem. Dla lepszego zorientowania się prezentujemy jego fragmenty.

 

Statut Fundacji

„SIGNUM TEMPORIS”

z siedzibą w Stalowej Woli

 

§ 1.

Fundacja nosi nazwę „SIGNUM TEMPORIS”.

 

§ 2

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 3

Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym w dniu 2 czerwca 2005 roku przez notariusza H. Chojnacką – Repertorium A 3415/2005, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 (tekst jednolity) oraz niniejszego Statutu.

 

(…)

 

§ 5

Fundacja jest osobą prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego działającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

(…)

 

§ 8

Fundacja prowadzi działalność w szczególności polegającą na:

a)  działalności edukacyjnej na poziomie wyższym,

b)  organizacji konferencji, sympozjów naukowych,

c)  współpracy z zagranicznymi jednostkami szkolnictwa wyższego,

d)  niesieniu pomocy dzieciom i młodzieży,

e)  organizacji imprez rekreacyjno-sportowych,

f)   nauce języków obcych,

g)  działalności wydawniczej,

h)  organizacji i realizacji innych form kształcenia młodzieży i dorosłych.

 

§ 9

Fundacji zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach.

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

§ 10

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie, a w zakresie jej działalności jako organizacji pożytku publicznego jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 11

Cele określone w § 6 Fundacja realizuje w szczególności poprzez:

1) budowę bazy lokalowej, wyposażania technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, prowadzenia edukacji, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą;

2) organizację działań oraz udzielania pomocy finansowej w złotych polskich i w walutach obcych na konkretne przedsięwzięcia oraz przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych, udzielania stypendiów, pośrednictwo w pomocy stypendialnej, fundowania nagród, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji;

3) działalność swą Fundacja kieruje w pierwszej kolejności na rzecz Europejskiego Centrum Kształcenia i Wymiany Myśli Europejskiej w Stalowej Woli (studentów, pracowników, absolwentów i osób ubiegających się o przyjęcie na studia) oraz społeczności regionu i innych podmiotów w tym regionie funkcjonujących.

 

§ 12

Fundacja może przyjmować dotacje, darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, może również nabywać odpłatnie bądź nie odpłatnie nieruchomości i rzeczy ruchome.

 

§ 13

Dochody uzyskiwane przez Fundację są przeznaczane w całości na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji.

 

§ 14

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd Fundacji i Komisja Rewizyjna Fundacji.

 

(…)

 

§ 16

Radzie przewodniczy wybrany Przewodniczący Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Rady Fundacji spośród jej członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

(…)

 

§ 30

Fundacja co roku sporządza i ogłasza sprawozdanie ze swojej działalności i przesyła je właściwym organom pełniącym funkcje nadzorcze nad jej działalnością.

 

§ 31

Fundacja może ulec likwidacji z mocy uchwały Rady Fundacji, powziętej w głosowaniu jawnym, większością dwóch trzecich głosów przy obecności dwóch trzecich członków Rady, bądź z powodu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych do realizacji celów, dla których była powołana. O przeznaczeniu majątku Fundacji rozstrzyga Rada Fundacji.

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016