• Nr - 01.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 05.jpg
logo2

PEDAGOGIA OJCOSTWA

Półrocznik

Szanowni Państwo,

Czasopismo „Pedagogia Ojcostwa”, podejmuje szeroką tematykę dotyczącą ojcostwa, jego treści oparte są  głównie na wartościach katolickich. W poszczególnych działach prezentujemy treści, które są bezpośrednio związane z pedagogią ojcostwa. Prosimy zatem przy wysyłaniu tekstów o tym pamiętać.

Termin nadsyłania materiałów:

- do pierwszego numeru w danym roku – do 20 czerwca - lub po wpłynięciu do Redakcji czasopisma 18 tekstów

- do drugiego numeru w danym roku – do 20 grudnia - lub po wpłynięciu do Redakcji czasopisma 18 tekstów

Jeśli liczba wymaganych tekstów/artykułów (18 art.) wpłynie do Redakcji przed tym wyznaczonym terminem, wówczas dany numer czasopisma jest drukowany bez względu na upłynięcie terminu przesyłania artykułów.


Publikujemy tylko te artykuły, które:

-  nie były dotychczas nigdzie publikowane;

-  napisane zostały przez jednego autora i mają charakter naukowy;

-  posiadają przynajmniej 21 tys. znaków (oprócz streszczeń, bibliografii, CV autora);

-  posiadają streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim (po ok.1000 znaków);

-  są napisane w języku polskim lub w języku kongresowym, lub w języku z grupy języków słowackich;

-  zawierają podtytuły – dla przejrzystości;

-  odsyłacze mają tuż przy wyrazie i na dole danej strony;

-  mają dołączony tytuł artykułu w języku angielskim;

-  zostały napisane: czcionką: Times New Roman, wielkości 12 pkt., odstęp 1,5 pkt.;

-  nie posiadają tekstu tzw. „rozstrzelonego”;

-  mają odpowiednio wykonane tabele – o ile takie w tekście występują;

-  zawierają dodatkowo notę o autorze – krótkie CV;

-  zawierają wykaz bibliograficzny (z podziałem na źródła, opracowania);

-  posiadają przypisy sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami bibliograficznymi;

-  w przypadku książek podajemy nazwę wydawcy;

-  mają dołączone foto kolorowe formatu legitymacyjnego w wersji elektronicznej i dobrej rozdzielczości;

-  przesłane zostały wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a)  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

a)  relacje podległości zawodowej,

b) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.