• Nr - 08.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 02.jpg
logo2

 

PEDAGOGIKA KATOLICKA

Półrocznik

 

Szanowni Państwo,

Czasopismo „Pedagogika Katolicka”, podejmuje szeroką tematykę (społeczną, humanistyczną, teologiczną), opartą głównie na wartościach katolickich. Na jego łamach w poszczególnych działach prezentujemy treści, które są wprost lub pośrednio związane z pedagogiką katolicką. Prosimy zatem przy wysyłaniu tekstów o tym pamiętać. Jest to jeden z warunków przyjęcia tekstu do druku. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny.

Termin nadsyłania materiałów:

-    do pierwszego numeru w danym roku – do 20 czerwca - lub po wpłynięciu 21 tekstów

-    do drugiego numeru w danym roku – do 20 grudnia - lub po wpłynięciu 21 tekstów

Jeśli liczba wymaganych tekstów/artykułów (21 art.) wpłynie do Redakcji przed wyznaczonym terminem, wówczas dany numer czasopisma jest drukowany bez względu na termin przesyłania artykułów zamieszczony tutaj. Koszt opublikowania artykułu od nr 2/2023 wynosi 750 zł. *recenzenci, korekta, druk, koszty, administracyjne, skład itp.)

Publikujemy tylko te artykuły, które:

-    nie były dotychczas nigdzie publikowane;

     -     artykuł może mieć jedynie jednego autora - nie przyjujemy artykułów wieloautorskich;

-    mają charakter naukowy; nie są kopiniowane wyniki badań czy inne teksty,

-    posiadają przynajmniej 21 tys. znaków (oprócz streszczeń, bibliografii, CV autora);

-    posiadają streszczenie zarówno w języku polskim i angielskim (po ok.1000 znaków);

-    są napisane w języku polskim lub w języku kongresowym, lub w języku z grupy języków słowiańskich;

-    zawierają podtytuły – dla przejrzystości;

-    odsyłacze mają tuż przy wyrazie i na dole danej strony;

-    mają dołączony tytuł artykułu w języku angielskim;

-    zostały napisane: czcionką: Times New Roman, wielkości 12 pkt., odstęp 1,5 pkt.;

-    nie posiadają tekstu tzw. „rozstrzelonego”;

-    mają odpowiednio przygotowane tabele – o ile takie w tekście występują (w jpg);

-    zawierają dodatkowo notę o autorze – krótkie CV;

-    zawierają wykaz bibliograficzny (z podziałem na źródła, opracowania, literaturę, netografię);

-    posiadają przypisy sporządzone zgodnie z przyjętymi zasadami bibliograficznymi naszej Redakcji;

-    w przypadku książek podajemy nazwę wydawcy;

-    mają dołączone foto kolorowe formatu legitymacyjnego w wersji elektronicznej i dobrej rozdzielczości;

-    przesłane zostały wyłącznie w wersji elektronicznej.

     -    artykuł winien być przygotowany na bazie przeprowadzonych własnych badań.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopismach:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Rekomendowanym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

4. W innych rozwiązaniach recenzent musi podpisać deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

a)  bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

a)  relacje podległości zawodowej,

b) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

5. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

6. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma i w każdym numerze czasopisma.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących a permanetnie lista jest zamieszczona na stronie internetowej.