• Nr - 06.jpg
 • Nr - 07.jpg
 • Nr - 05.jpg
 • Nr - 03.jpg
 • Nr - 08.jpg
 • Nr - 02.jpg
 • Nr - 01.jpg
 • Nr - 04.jpg
logo2

 Pedagogika Katolicka nr 5
ISSN 1898-3685

ARTYKUŁY / ARTICLES

 1. Abp Alojzy Tkáč – Rodzina – Małżeństwo – Dekalog
 2. Dr hab. Alicja Grześkowiak, prof. KUL – Sprzeciw sumienia w odniesieniu do różnych kategorii zawodów
 3. Prof. dr hab. Nella Nyczkało – Człowiek, Rodzina, Ojczyzna, Ludzkość
 4. Ks. dr hab. Stanisław Sojka, prof. PAT – Pedagogia Bożej miłości w centrum troski Kościoła.
 5.  Ks. dr hab. Jan Zimny, prof. KUL – Zjawisko uniwersalizmu a oczekiwania Jana Pawła II.
 6. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch – Kształtowanie postaw ekologicznych
 7. Ks. prof. dr hab. Gabriel Witaszek CSR – Pedagogika solidarnej sprawiedliwości dla pokoju
 8. Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz – Wychowawczy aspekt posłuszeństwa Duchowi Świętemu.
 9. Ks. prof. dr hab. Marian Wolicki – Wychowanie do poszanowania życia w nauczaniu Jana Pawła II
 10. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do wolności od zazdrości
 11. Dr Rafał Czupryk – Człowiek w drodze do samego siebie
 12. Mgr Bożena Cioch –  Status prawny Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 13. Mgr Adam Jarubas – Społeczna działalność woj. świętokrzyskiego w zakresie wychowania dzieci i młodzieży
 14. Mgr Wacław Kędzior – Istotne zagrożenia dzieci i młodzieży wyzwaniem dla pedagogiki katolickiej
 15. Dr Rafał Czupryk – Kultura jaśniejącą pochodnią cywilizacji...          
 16. Ks. dr Józef M. Młyński – W kierunku wartości młodych trzeciego tysiąclecia.
 17. Dr Anna Różyło – O głównych cechach znaczenia wiary w Katechiźmie Kościoła Katolickiego
 18. Dr Ewa Sęk  – Wychowanie katolickie wobec współczesnych wyzwań. Zamyślenia
 19. Ks. dr hab. Henryk Szmulewicz – Zbawcza miłość Jezusa w centrum teologii chrztu świętego
 20. Ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński – Wychowanie do wolności od lenistwa
 21. Ks. dr Gogolik Mirosław – Przygotowanie pedagogiczno-dydaktyczne osób konsekrowanych...
 22. Mgr Ewa Jędrzejowska – Dziecko chore w rówieśniczej grupie przedszkolnej
 23. Mgr Józef Kustra – Wychowanie patriotyczne w Izraelu w świetle Starego Testamentu
 24. Prof. dr hab. Aleksander Mereżko – Europejski Trybunał Praw Człowieka a dechrześcijanizacja Europy
 25. Dr inż. Zbigniew Nagórny – Rola stowarzyszeń zawodowych w edukacji informatycznej.
 26. Mgr Małgorzata Tomczyk – Autorytet wzorów osobowych według Jana Pawła II