• Nr - 01.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 04.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 06.jpg
  • Nr - 03.jpg
logo2

Rada2

WAŻNA INFORMACJA
Drodzy Czytelnicy, Drodzy Współpracownicy, Szanowni Państwo,

Rzeczy dobre, szlachetne, piękne, wartościowe, a szczególnie katolickie zawsze muszą być okupione pewną ceną. Dowodem tego jest szaleństwo lewaków w ostatnich dniach z racji na fakt, iż czasopismo „Pedagogika Katolicka” wydawane od 16 lat uzyskało w ocenie Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie wysoką ocenę w postaci 200 punktów. Warto nadmienić, że przez wiele lat ekipy rządzące (lewackie) odrzucały periodyk do oceny z racji na promowanie na jego łamach wartości katolickich na jego łamach. Ponieważ w przestrzeni publicznej – szczególnie w mediach lewackich w ostatnim czasie – pojawia się wiele kłamstw, pomówień, przekłamań i niedopowiedzeń na temat czasopisma „Pedagogika Katolicka”, dlatego postanowiliśmy przedstawić w tym miejscu kilka ważnych informacji. Osoby zainteresowane prawdą o czasopiśmie bardzo proszę o wnikliwe zapoznanie się z poniższą treścią.

1. Pierwszy numer czasopisma „Pedagogika Katolicka” ukazał we wrześniu 2007 roku, decyzją Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Dzięgi – ówczesnego biskupa sandomierskiego, na wniosek kierownika Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli ks. Jana Zimnego z dnia 02 lipca 2007 roku. Już po ukazaniu się pierwszego numeru we wrześniu 2007 roku do Redakcji Czasopisma napłynęło wiele pism z gratulacjami i podziękowaniami za myśl wydawania tego periodyku. Pisma m.in. przesłali kard. Stanisław Nagry, kard. Peter Erdö – Prymas Węgier, kard. Marian Jaworski ze Lwowa, bp Henryk Hoser, bp Alojzy Tkacz ze Słowacji.

2. Po ukazaniu się drugiego numeru czasopisma kolejne gratulacje i słowa uznania wobec Redakcji przesłali m.in.: kard. Zenon Grocholewski – Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, kard. Józef Glemp – Prymas Polski, kard. Stanisław Dziwisz, abp Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce, bp Jan Babjak ze Słowacji,

3. Czasopismo od początku wydawania ma szerokie poparcie i uznanie Stolicy Apostolskiej, w imieniu której wielokrotnie słowa podziękowania, życzliwości i życzenia dalszego rozwoju czasopisma przesyłali przedstawiciele kilku Kongregacji na czele z Ojcem Świętym

4. Po wydaniu kolejnych numerów czasopisma napływało jeszcze więcej podziękowań pod adresem Redakcji i gratulacji z racji na jego profesjonalizm.

5. 28 października 2008 roku w Sandomierzu została powołana Międzynarodowa Rada Naukowa Pedagogów Katolickich i formalnie zainagurowana przez naukowców Europy pod patronatem pasterzy Kościoła Katolickiego z Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy i Polski. Rada ta prowadzi nadzór merytoryczny nad wydawaniem czasopisma "Pedagogika Katolicka".

6. Ponadto w dniu 19 marca 2012 roku powołano jako odrębny byt, Międzynarodową Radę Pedagogiki Katolickiej, na czele której jako przewodniczący stanął Jego Eminencja Péter kard. Erdő – Prymas Węgier, który w tamtym czasie był Przewodniczącym Konferencji Episkopatów Europy. Ze strony Czech Radę reprezentował Abp Jan Graubner, ze strony Polski – Abp prof. Andrzej Dzięga, ze strony Ukrainy – Bp Marcjan Trofimiak, zaś ze strony Słowacji – Bp prof. Stanisław Stolarik. Międzynarodowa Rada Pedagogiki Katolickiej, która skupia pedagogów z tychże krajów, prowadzi nadzór merytoryczny nad czasopismem „Pedagogika Katolicka”, pracuje też nad koncepcją pedagogiki katolickiej jako kierunku studiów, a także jako modelu wychowania na wszystkich poziomach kształcenia młodego pokolenia. Radę ze strony pedagogów katolickich reprezentuje ks. prof. Jan Zimny, którego zadaniem jest koordynacja działań zespołu pedagogów w zakresie badań naukowych i opracowań koncepcyjnych pedagogiki. Rada jest także organem opiniodawczym i doradczym dla środowisk uniwersyteckich w dziedzinie pedagogiki katolickiej. Ponadto celem Rady jest prowadzenie działalności szeroko rozumianych inicjatyw społecznych, kulturalnych i religijnych na terytorium Słowacji, Polski, Ukrainy, Czech, Węgier oraz w innych krajach.

7. Już w 2007 roku za ofiarną pracę na rzecz "Pedagogiki Katolickiej:, za promowanie pedagogiki i myśli katolickiej, wieloletnią współpracę naukową i kulturalną z Węgrami, a także promowanie wartości katolickich w życiu społecznym - Prezydent Węgier odznaczył ks. Jana Zimnego - Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej Z kolei w dniu 01 grudnia 2016 roku również Prezydent Węgier odznaczył ks. Jana Zimnego Kawalerskim Krzyżem Orderu Węgierskiego za nieustanne zbliżanie i promowanie historii obu Narodów, rozwój katolickiej myśli społecznej i troskę o myśl katolicką w życiu społecznym poprzez wydawanie periodyków w wersji polskiej i węgierskiej „Pedagogika Katolicka”, „Katolikus Pedagogia”.

8. Warto podkreślić, że na prośbę Prymasa Węgier Peter Erdő, redakcja Pedagogiki Katolickiej w ślad za wersją polską wydała również 3 numery wersji węgierskiej tegoż czasopisma. Obecnie wersja węgierska czasopisma pt. :Katolikus Pedagógia" wydawana jest na Węgrzech, a zastępcą redaktora naczelnego wersji węgierskiej jest ks. prof. dr hab. Jan Zimny.

9. W dniu 15 maja 2012 roku ks. prof. Jan Zimny został odznaczony przez Akademię Nauk Pedagogicznych Ministerstwa Oświaty Ukrainy - Złotym Krzyżem Zasługi im. K. D. Uszyńskiego za zasługi na rzecz rozwoju pedagogiki katolickiej, w tym na Ukrainie.

10. W dniu 15 czerwca 2016 roku w siedzibie sekretariatu Komisji Episkopatu Polski w Warszawie nastąpiło powołanie Międzynarodowej Rady Naukowej Pedagogów Katolickich – Oddział Polska, która to Rada zajmuje się m.in. nadzorem nad wydawaniem czasopisma „Pedagogika Katolicka”.

11. Za promowanie naukowego wymiaru pedagogiki katolickiej w Europie w dniu 15 kwietnia 2018 roku ks. prof. Janowi Zimnemu - Narodowy Tarnopolski Uniwersytet Ekonomiczny w Tarnopolu nadał Doktorat Honoris Causa. Był to akt wdzięczności na jego ręce także dla Redakcji "Pedagogiki Katolickiej", której redaktorem naczelnym jest ks. J. Zimny do chwili obecnej..

12. W chwili obecnej, w ślad za wzorem wydawania periodyku „Pedagogika Katolicka” w Polsce, trwają intensywne przygotowania do wydawania „Pedagogiki Katolickiej” w językach ojczystych na Ukrainie, na Słowacji i w Czechach. W tym celu zostały powołane specjalne zespoły.

13. W związku z wydawaniem czasopisma "Pedagogika Katolicka" redakcja tegoż zorganizowała do chwili obecnej ponad 120 konferencji naukowych, wydała kilkanaście publikacji książkowych związanych z pedagogiką katolicką.

14. Redakcja "Pedagogiki Katolickiej" wraz z wydawcą Fundacją Campus w Stalowej Woli zorganizowała kilka edycji Europejskich Dni Kultury Młodzieży, których celem było promowanie wartości katolickich lansowanych na łamach tegoż czasopisma.

15. W ostatnim czasie wiele bibliotek w Polsce i zza granicy wystąpiło do Redakcji z prośbą o możliwość systematycznego nabywania czasopisma w wersji drukowanej.

16. Ważnym elementem jest skład Międzynarodowej Rady Naukowej Czasopisma, która bardzo wysoko ocenia jakość merytoryczną i estetyczną czasopisma.

17. Czasopismo zostało już zarejestrowane w bazach międzynarodowych, a obecnie trwają dalsze prace związane z zarejestrowaniem go w kolejnych bazach międzynarodowych.

18. Liczba odwiedzin strony internetowej, na której zamieszczone są teksty czasopisma "Pedagogika Katolicka" w wersji elektronicznej osiągnęły niewyobrażalną liczbę. Dla przykładu w ostatnich dniach liczba ta przekroczyła milion odwiedzin strony.

19. Każdego tygodnia otrzymujemy wiele listów, podziękowań, gratulacji, słów uznania za profesjonalne wydawanie czasopisma i aktualność tematów podejmowanych na jego łamach.

20. W chwili obecnej czasopismo jest wydawane przez Fundację Campus w Stalowej Woli. Wszystkich Współpracownikom, Czytelnikom dziękujemy na wszelkie wsparcie, słowa uznania i życzymy, aby Lewactwo nie zaraziło Waszych umysłów. Natomiast Lewakom życzymy aktu nawrócenia na drogę Prawdy, Nadziei i Miłości.

W dniu wczorajszym otrzymaliśmy drogą mailową list o następującej treści:

„Niżej podpisany zaświadczam, że Ks. Prof. dr hab. Jan Zimny od kilku dziesięcioleci (od zmiany systemu) ściśle współpracuje z węgierskimi ośrodkami naukowymi. Wynikiem tej kooperacji Ks. Prof. Zimny tworzył na Węgrzech w 2010 roku czasopismo „Katolikus Pedagógia”, aby zajmować się teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami wychowania w ujęciu katolickim. Czasopismo od tego czasu jest specyficznym i jedynym w swoim rodzaju na Węgrzech. Za swoją ofiarną pracę Prezydent Węgier W dniu 6 marca 2007 roku odznaczył ks. J. Zimnego Krzyżem Zasługi Republiki Węgierskiej za promowanie pedagogiki i myśli katolickiej, wieloletnią współpracę naukową i kulturalną z Węgrami, a także promowanie wartości katolickich w życiu społecznym. Z kolei w dniu 01 grudnia 2016 roku również Prezydent Węgier odznaczył ks. J. Zimnego Kawalerskim Krzyżem Orderu Węgierskiego za nieustanne zbliżanie i promowanie historii obu Narodów, rozwój katolickiej myśli społecznej i troskę o myśl katolicką w życiu społecznym, odznaczył Ks. Prof. Jana Zimnego państwowym odznaczeniem węgierskim".

Pál Attila Illés - Konsul Generalny Węgier/Consul General of Hungary

Amicus