• Nr - 06.jpg
  • Nr - 08.jpg
  • Nr - 02.jpg
  • Nr - 07.jpg
  • Nr - 05.jpg
  • Nr - 03.jpg
  • Nr - 01.jpg
  • Nr - 04.jpg
logo2

uuuTroska o rodzinę, wyrażana w dokumentach Jana Pawła II wiązała się przede wszystkim z uznaniem jej za początek i podstawę życia indywidualnego i społecznego każdego człowieka. Jan Paweł II dokonał precyzyjnego zdefiniowania natury i struktury rodziny. Niezastąpioną rolę w strukturze rodziny pełni małżeństwo. Jest ono jej koniecznym początkiem. Za pierwszy i naturalny związek społeczności ludzkiej należy uważać tylko rodzinę, opartą na związku małżeńskim zawartym dobrowolnie, jedynym i nierozerwalnym. Rodzina powstaje wówczas, gdy urzeczywistnia się przymierze małżeńskie, które otwiera małżonków na dozgonną wspólnotę miłości i życia, dopełniając się w sposób specyficzny przez zrodzenie potomstwa. Respektując pragnienie posiadania dziecka przez małżonków, Ojciec Święty zaznaczał, że nigdy nie może stać się ono przyczyną zamachu na godność dziecka, czego przejawem jest stosowanie niedopuszczalnych metod prokreacji uznających tzw. prawo do dziecka, zamiast prawa dziecka do narodzenia i wzrastania w sposób w pełni ludzki. Tematyka rodziny stanie się przedmiotem refleksji podczas zaplanowanej na 24 października 2023 roku (wtorek) Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: Rodzina siłą człowieka i całego Narodu, organizowanej przez Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundację Campus w Stalowej Woli. Konferencja mająca charakter interdyscyplinarny odbywać się będzie zdalnie. Ostateczny termin zgłoszeń mija 22.10.2023 roku o godz. 24:00. Zgłoszenia należy przesyłać droga internetową poprzez stronę www.pedkat.pl zakładka KONFERENCJE.

Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia każdego człowieka, wywierającym zasadniczy wpływ na jego rozwój; jest grupą uniwersalną, pierwszą formą życia społecznego, która tworzy się i kształtuje spontanicznie; jest najważniejszą instytucją we wszystkich społeczeństwach, wszystkich czasów. Naturalność i uniwersalność tej grupy wynika z podziału rodzaju ludzkiego na dwie płci i biopsychicznej konieczności ich zespolenia dla utrzymania ciągłości biologicznej ludzkości. Rodzina uznawana jest za jedyną grupę rozrodczą, która przyjmuje nowych członków nie przez nabór z zewnątrz, ale przez zrodzenie dzieci. Wobec powyższego ważne poznawczo wydaje się spojrzenie na polską rodzinę i wychowanie w świetle pedagogii Jana Pawła II. Takie spojrzenie obejmuje zarówno ocenę aktualnej wychowawczej kondycji rodziny polskiej, jak i obraz stanu pożądanego, pozwalającego w pełni realizować jej zadania wychowawcze. Wychowanie w rodzinie, mimo iż najczęściej wyraża się w działaniach niezamierzonych i aktualnie niereflektowanych, nie może być dziełem przypadku. Musi stawać się zabiegiem świadomie kierowanym. Oznacza to, że potrzebna jest rodzicom, jako wychowawcom, odpowiednia znajomość istoty i celów procesu wychowawczego oraz odpowiedni dobór motywacji.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rodziny serdecznie zapraszamy do czynnego w niej udziału. Jeśli zgromadzona zostanie odpowiednia ilość tekstów wówczas zostanie opublikowana drukiem monografia na ten temat. Oczywiście uczestnik konferencji nie ma obowiązku przygotowania tekstu do druku, ale jest mile widziane, aby złożyć tekst do zaplanowanej książki. Nie wykluczamy także przyjęcia od uczestników konferencji tekstów opracowanych zgodnie z kryteriami zawartymi na stronie www.pedkat.pl do wydawanego przez nas czasopisma „Pedagogika Katolicka”. Ta kwestia pozostaje do indywidulanych uzgodnień pomiędzy autorem tekstu a Redakcją.

Amicus