• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg


Dla dobra rozwoju pedagogiki katolickiej, od kilku lat Zespół Pedagogów integruje środowisko pracowników naukowych, pedagogów i osób, których bliska jest ta idea. Punktem wyjścia było powołanie Katedry Pedagogiki Katolickiej ramach Wydziału zamiejscowego KUL w Stalowej Woli. Z czasem do grupy tej dołączyły kolejne osoby z różnych środowisk Polski, deklarując pełną gotowość włączenia się do Zespołu pracującego nad rozwojem i promocją idei pedagogiki katolickiej. Wspólnie podjęto zorganizowanie kilku konferencji naukowych, sesji dyskusyjnych a także wydanie publikacji książkowych.

Kolejnym cennym etapem i formą rozwoju tej idei było wypromowanie grupy doktorów z pedagogiki katolickiej, która część z nich włączyła się w pracę dydaktyczną, organizacyjną badawczą. Każda z tych osób w ramach własnego obszaru badań podejmuje konkretne działania zmierzające do wykreowania pedagogiki katolickiej jako nauki.

Istotnym elementem kolejnego etapu jest ujęcie w ramy organizacyjnego owej działalności tworząc struktury Zespołu, które objęłyby chętne środowiska naukowe, akademickie, szkolne, instytucji pozarządowych – a to wszystko w celu zintegrowania i zintensyfikowania działalności na rzecz pedagogiki katolickiej.

W chwili obecnej Zespół, o którym wyżej mowa, liczy już poważną liczbowo grupę osób zaangażowaną w określone działania. Na najbliższy – bieżący rok, wyznaczono szereg inicjatyw mających służących rozwojowi tej idei także w wymiarze międzynarodowym.