• Foto-01.jpg
  • Foto-02.jpg
  • Foto-03.jpg
  • Foto-04.jpg
  • Foto-05.jpg
  • Foto-06.jpg
  • Foto-07.jpg
logo2

Na przestrzeni ostatniego tysiąclecia stosunki między Węgrami i Polską układały się bardzo dobrze, a wręcz można by je określić mianem wzorowych. Po zmianach politycznych z dekady lat 90-tych nadal łączą nas serdeczne stosunki. W 1991 roku Polska dodatkowo podpisała z Węgrami Układ o Dobrosąsiedzkiej i Przyjaznej Współpracy i był to jedyny przypadek, gdy taki pakt zawarto z krajem, z którym nasze państwo nie posiada bezpośredniej granicy. Obszary współpracy obejmują niemal wszystkie dziedziny życia. Wielu z nas dobrze pamięta intensywną współpracę na szczeblu kościelnym, gdy na stolicy biskupiej w Sandomierzu w latach 2002-2009 był Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Dzięga, obecnie Metropolita Szczecińsko-Kamieński. Powstało wówczas wiele cennych inicjatyw, które zaangażowały różne środowiska tych krajów, głównie na polu duszpasterskim, naukowym, kulturalnym.   

Od trzech lat w Stalowej Woli wydawane były w ramach Katedry Pedagogiki Katolickiej czasopisma naukowe: „Pedagogia Ojcostwa” w wersji polskiej i „Katolikus Pedagogia” w wersji węgierskiej. Czasopisma te podejmowały problematykę wychowania, kształcenia, refleksji zarówno nad ojcostwem szeroko pojętym jak i pedagogiką katolicką jako modelem wychowania a w przyszłości kierunkiem kształcenia. W oparciu o zaplanowaną strategię ale też i z przyczyn obiektywnych – niezależnych od Zespołu Redakcyjnego – od lutego 2012 roku czasopisma te będą nadal wydawane przez Zespół w nieco zmienionym składzie. Czasopismo „Katolikus Pedagogia” wydawane będzie w Budapeszcie w niezmienionej formie, strukturze, szacie graficznej. Odpowiedzialnym ze strony polskiej będzie dotychczasowy redaktor naczelny ks. Prof. Jan Zimny, który obecnie pełnił będzie w Zespole Redakcyjnym funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego.

Do cyklicznych konferencji organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Wydziału zamiejscowego nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, należy konferencja „Rodzina Bogiem silna…”. Corocznie w grudniu kolejna konferencja poświęcona jest tematyce rodzinnej w różnym jej aspekcie. W dniu 15 grudnia 2011 roku w Stalowej Woli, odbyła się kolejna na temat „Wyzwania i oczekiwania wobec współczesnej rodziny”, z udziałem studentów prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Wprowadzenia w tematykę konferencji dokonał ks. Prof. Jan Zimny – Kierownik Katedry, który jednocześnie jako pierwszy przedstawił swój referat na temat: „Autorytet rodziców warunkiem pedagogii”. Tradycyjnie pojmowany autorytet rodziców ulega zmianie. Kiedyś zachowywały znaczną trwałość przekazywane dzieciom przez rodziców tradycje, wiedza pokoleń, obyczaje, przyzwyczajenia, różne stereotypowe zachowania. Obecne zmiany cywilizacyjne i technologiczne burzą tę trwałość w stopniu zagrażającym ciągłości doświadczeń. Przekaz międzypokoleniowy traci swe dawne znaczenie.