• 01-Uhorna.jpg
  • 02-Procesja - Resko - 02.07.2019.jpg
  • 03-Nalepkovo - 28.07.2019.jpg
  • 04-Nalepkovo-28.07.2019.jpg
  • 05-Poswiecenie Krzyza  - daru ze Słowacji.jpg
  • 06-Nalepkovo - 28.07.2019.jpg
  • 07-Resko - procesja parafialna.jpg
  • 08-Wizyta rodzinna w Garczegorzu.jpg

Do cyklicznych konferencji organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej Wydziału zamiejscowego nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, należy konferencja „Rodzina Bogiem silna…”. Corocznie w grudniu kolejna konferencja poświęcona jest tematyce rodzinnej w różnym jej aspekcie. W dniu 15 grudnia 2011 roku w Stalowej Woli, odbyła się kolejna na temat „Wyzwania i oczekiwania wobec współczesnej rodziny”, z udziałem studentów prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Wprowadzenia w tematykę konferencji dokonał ks. Prof. Jan Zimny – Kierownik Katedry, który jednocześnie jako pierwszy przedstawił swój referat na temat: „Autorytet rodziców warunkiem pedagogii”. Tradycyjnie pojmowany autorytet rodziców ulega zmianie. Kiedyś zachowywały znaczną trwałość przekazywane dzieciom przez rodziców tradycje, wiedza pokoleń, obyczaje, przyzwyczajenia, różne stereotypowe zachowania. Obecne zmiany cywilizacyjne i technologiczne burzą tę trwałość w stopniu zagrażającym ciągłości doświadczeń. Przekaz międzypokoleniowy traci swe dawne znaczenie.

Drugi referat na temat: „Postępowanie i skutki prawne wyroku ustalającego bezskuteczność uznania ojcostwa” przedstawiła absolwentka prawa w Stalowej Woli mgr Agata Jakieła, obecnie doktorantka studiów doktorskich z prawa rodzinnego. Temat aktualny i dość sporadycznie podejmowany podczas sesji czy spotkań naukowych. Kolejnym mówcą był student prawa Piotr Tyrawa, który przedstawił temat: „Obowiązek alimentacyjny w relacjach dziadkowie -  wnuki”. Jest to temat coraz częściej podejmowany w dyskusji na tematy rodzinne, zwłaszcza w kontekście wielkiej emigracji zarobkowej rodziców. Kontynuacją rozważań nawiązujących do wystąpienia swego poprzednika był referat studenta prawa Radosława Piestraka, który swoje przemyślenia zatytuował: „Testament - rozporządzenie na wypadek śmierci”. Ukazane w nim zostały różne formy sporządzania testamentu i ich skuteczności. Zwieńczeniem konferencji było wystąpienie dra Wacława Kędziora – pracownika Katedry Pedagogiki Katolickiej - dotyczące „Wychowawczej roli dziadków jako istotnego elementu życia rodzinnego”. Autor w oparciu o własne badania i osobiste doświadczenie jako ojca rodziny, szeroko nakreślił rolę i znaczenie obecności dziadka w rodzinie. Na zakończenie odbyła się dyskusja podsumowująca konferencję. W konferencji udział wzięli głównie studenci pedagogiki i prawa wydziałów Zamiejscowych KUL w Stalowej Woli.