• foto_nr_01.jpg
  • foto_nr_02.jpg
  • foto_nr_03.jpg
  • foto_nr_04.jpg
  • foto_nr_05.jpg
  • foto_nr_06.jpg
  • foto_nr_07.jpg
  • foto_nr_08.jpg

Budujmy wspólnotę EuropyWspółczesna sytuacja zmusza nas do głębokiej refleksji na temat podstaw życia międzynarodowego i tych wartości, które sprzyjają budowaniu wspólnoty międzynarodowej, pomimo tak wielu różnic politycznych, kulturowych, czy też religijnych. Kościół katolicki w swoim nauczaniu społecznym przypomina, że jedność wspólnoty międzynarodowej jest zdobyczą moralnej i kulturowej siły wolności osób zatroskanych o dobro wspólne i mających świadomość jedności rodziny ludzkiej. Jedną z form budowania wspólnoty ducha jestpedagogia pokoju, która można realizować wieloma sposobami. Jednym z takich sposób wskazali uczestnicy dzisiejszej Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej: „Sport - życie, pasja, miłość”, która się odbyła 07 maja br. Wielu z prelegentów mocno i wyraźnie podkreślało, że sport jest tą formą łagodną poprzez która W kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Rozwadowiemożna realizować pedagogię pokoju. Wyjątkowo duża grupa uczestników konferencji pracująca w czterech panelach wydobywał bądź wskazywał na potrzebę rozwijania takich form jak Europejskie Dni Kultury Młodzieży. To jest forma dziedzictwa naszych przodków, którzy na miarę możliwości również budowali wspólnoty ludzkie i chrześcijańskie. Dodatkowym elementem nadającym charakteru wspólnoty był występ Gloria ze Słowacji. W godzinach popołudniowych uczestniczyliśmy we Mszy świętej i nabożeństwie majowym w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadowie. Foto galeria poniżej tekstu.

Pokój jest wielkim dobrem w życiu człowieka na ziemi, sprawą pierwszej wagi, powszechnym dążeniem, koniecznością dla zachowania osiągniętych przez ludzkość zdobyczy i dla osiągania nowych. Niewątpliwie w proces wychowania do pokoju w dobie globalizmu powinna zaangażować się edukacja międzykulturowa. Coraz częściej ukazuje się wielokulturowość jako swoistą wartość społeczną podkreślając zarazem, że sytuacja wielokulturowości jest szczególnym wyzwaniem do budowania tożsamości i poszukiwania wartości wspólnych i uniwersalnych. Do głównych celów edukacji międzykulturowej zalicza się przezwyciężanie konfliktów kulturowych oraz kształtowanie tożsamości wielokulturowej. Budowaniu wspólnoty międzynarodowej w klimacie pokoju i wzajemnego zaufania, służyć ma rozwijanie wrażliwości międzykulturowej, kształtowanie umiejętności dialogu z „innymi”, uczenie i poprawianie komunikacji międzykulturowej i kształtowanie świadomości kulturowej.

Nie jest to ostatni akcent jaki przyświeca EDKM odbywający się w tych dniach. W dniu jutrzejszym wyruszymy na szlak pielgrzymowania na Jasną Górę. Tam chcemy naładować akumulatory, które będą prowadzić nas drogami światła Boga. Po minionych dniach wszyscy dochodzimy do wniosku, że EDKM to błogosławiona forma, która już przyniosła wiele wspaniałych owoców w wielu dziedzinach życia tychże narodów. Należy sobie życzyć, by to światło Bożej mądrości realizowane poprzez tę formę stało się trwałym elementem Europy Środkowo-Wschodniej.

Fotogaleria z 07.05.2019

Amicus