• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Autorytet składnikiTrudno sobie wyobrazić życia bez autorytetu i to nie tylko w rodzinie. Mając bowiem na uwadze autorytet przywołujemy nie tylko samą rzeczywistość relacji dziecko – rodzic, ale także inne relacje ludzkie i jego wymiary czy aspekty. Na zagadnienie autorytetu można i należy patrzeć wieloaspektowo. Autorytet to relacja i wymiar duchowy człowieka, to wymiar pozaludzki, wymiar społeczny, kulturowy, to również odniesie do Stwórcy jako Boga Wielkiego Autorytetu. I tak można by przedstawiać wiele innych rodzajów autorytetu biorąc pod uwagę zarówno wymiar ludzki jak i podmiot prawny, społeczny i wszystko co jest z nim związane, i co przez niego się dokonuje. Obraz autorytetu ma więc wiele twarzy, a każdy z nich jest niepowtarzalny. Bogactwo każdego autorytetu jest tak wielkie, że ilekroć podejmujemy na jego temat dyskusję, zauważamy wiele znaczeń i za każdym razem na nowo go odkrywamy. Zapewne tak będzie również podczas Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Katolickiej KUL w dniu 20 lutego 2018 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11A na temat "Autorytet w życiu człowieka, społeczeństwa, Kościoła i Narodu". Zgłoszone tematy wystąpień przez liczną grupę prelegentów potwierdzają, że będzie to wielka panorama zagadnień ukazujących czym jest autorytet w dobie XXI wieku. Już dziś zainteresowanych tą tematyką serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Konferencja rozpocznie się już od godz. 9:30 poprzez zarejestrowanie swego udziału. Punktualnie o godz. 10:00 rozpocznie się Sesja Plenarna w czasie której zostaną zaprezentowanie trzy referaty wprowadzające uczestników w tematykę konferencji. Po przerwie kawowej nastąpi praca w sekcjach tematycznych do których zostaną przydzieleni prelegenci według klucza zgłoszonego tematu. Wystąpienia czasowo maksymalnie mogą liczyć 15 minut. Prelegent zarysowuje główne tezy wystąpienia zaś pełny tekst zostanie wydrukowany w monografii do której teksty należy przesyłać do dnia 20 marca 2018 roku do godz. 24:00. Po ukazaniu się monografii osoby, które złożyły zamówienie na publikację otrzymują odpłatnie odpowiednio ilość egzemplarzy – zgodnie z zamówieniem.

Po zakończeniu prac w sekcjach nastąpi podsumowanie wyników prac wraz z zaprezentowaniem końcowych opinii prze prowadzących prace w poszczególnych sekcjach. Zwieńczeniem naukowego spotkania będzie wspólny obiad jako integracyjny element wspólnej debaty nad autorytetem. Należy podkreślić, że konferencja ta jest już kolejną z cyklu konferencji poświęconych autorytetowi. Należy mieć nadzieję, że ten ważny przyczynek dyskusji i badań wpisze się w dorobek prac wielu osób i ośrodków naukowych podejmujących również działania nad kwestiami autorytetu.

Amicus