• 20180306_114307.jpg
  • 20180506_202237.jpg
  • 20180507_184304.jpg
  • 20180508_113817.jpg
  • 20180508_140322.jpg
  • 20180509_151605.jpg
  • 20180510_092047.jpg
  • img_1167.jpg

Stop zagrożeniaJan Paweł II powiedział, że w nowe tysiąclecie weszliśmy z dziedzictwem dobra, ale i zła. Przed ludzkością jawią się nowe perspektywy rozwoju, a równocześnie nowe zagrożenia. W swej książce „Przekroczyć próg nadziei” Ojciec Święty ukazuje różnego rodzaju niebezpieczne zjawiska we współczesnym świecie, które zagrażają człowiekowi i jego powołaniu do życia w prawdzie, miłości i świętości. Pierwszym źródłem zagrożeń jest ŚWIAT, w którym żyjemy. Drugie źródło zagrożenia stanowi sam CZŁOWIEK. Obserwujemy wiele portali społecznościowych, mediów, działań podmiotów, które starają się wskazać na współczesne zagrożenia. Dziś nie sposób przemilczeć kultury śmierci, czyli całokształtu postaw, działań i struktur, opartych przede wszystkim na ideologii nihilizmu, które zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym, są wymierzone przeciwko życiu człowieka. Na tymi i nie tylko zagadnieniami pochylać się będą uczestnicy planowanej interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Zagrożenia obnażaniem prawdy” mającej się odbyć w dniu 12 marca 2019 roku (wtorek) w Stalowej Woli ul. Energetyków 11A, wypowiedzą wiele słów, myśli, refleksji na ten temat. Konferencja rozpocznie się o godz. 9:30. Będzie to okazja dla wielu naukowców by spojrzeć na tę kwestię w różnym aspekcie. W ujęciu każdej profesji taka analiza jest wskazana a nawet wręcz konieczna. Na zgłoszenia do udziału czynnego w konferencji czekamy do 08 marca 2019 roku. Organizatorem konferencji jest Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Fundacja Campus w Stalowej Woli.

Prelegenci konferencjiAutorytet to misterium. Jego powstanie otacza tajemnica, ale upadek jest czymś namacalnym. Otóż nie ulega wątpliwości, że żyjemy w momencie powszechnego kryzysu autorytetów dotychczas jakoś funkcjonujących w społecznej świadomości. Zanik autorytetu jest równoznaczny ze zrujnowaniem podstaw świata, który od tej pory zaczyna dryfować, zmieniać się i przeobrażać z jednej postaci w drugą z coraz to większą gwałtownością, tak jakby nasze życie polegało na zmaganiu się z jakimś Proteuszowym uniwersum, gdzie wszystko może w każdej chwili stać się czymś innym. W świecie intelektualnym i moralnym musi więc istnieć zasada autorytetu. Autorytet może być różnie umiejscowiony, ale jest niezbędny. Do takiego wniosku doszli uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej jaka miała miejsce w dniu 19 lutego br. w Stalowej Woli. Prelegenci podkreślali, że jest wokół nas wiele ludzi, ale spotkać prawdziwego człowieka to rzadkość. Można polemizować z tak postawioną tezą, choć codzienność potwierdza tę bolesną prawdę, że nie ma nic gorszego niż zobaczyć swój własny, czołgający się autorytet.

Rodzina Bogiem silnaWedług powszechnej definicji rodzina to stosunkowo trwała grupa społeczna złożona z jednostek powiązanych przez wspólnych przodków, małżeństwo lub adopcję. Współczesne rodziny składają się najczęściej z rodziców i dzieci, czyli dwóch pokoleń. Rodzina na przestrzeni wieków uległa pewnym transformacjom. W dzisiejszych czasach rodzina w dużej mierze skupia się na ciągłej pracy, stresie, nadmiarze obowiązków a także dążeniu do zdobywania dóbr materialnych. Poważnym zagrożeniem jest także zanik autorytetów. Obecna demokratyzacja życia społecznego, coraz większy napływ informacji i rozwój cywilizacji doprowadziły do całkowitej zmiany autorytetów. Mając na uwadze wciąż aktualny temat rodziny Redakcja Pedagogiki Katolickiej podejmuje się kolejnego zadania dotyczącego przygotowania drukiem monografii na temat: „Współczesny obraz rodziny i małżeństwa”. Publikacja będzie mieć charakter międzynarodowy jako, że ukaże się pod afiliacją trzech jednostek uczelniach z Polski, Ukrainy i Słowacji. Planowana publikacja składać się będzie z trzech wiodących tematów zatytułowanych następująco: Rozdział I. Rodzina wspólnotą osób; rozdział II. Wyzwania, oczekiwania i zadania rodziny oraz rozdział III. Trudności i zagrożenia i wobec misji rodziny.

CzyściećDusze czyśćcowe skierowały ku mnie wyraźną prośbę o modlitwę. Zasygnalizowały też, że są jakby uwięzione. To wszystko zaczęło się od wizyty w zakrystii starego kościoła. Mam 40 lat, jestem praktykującą katoliczką, choć pochodzę z rodziny, której członkowie od wielu stuleci należą do różnych wyznań. Po pogrzebie jednej z moich ciotek, która była protestantką, pastor zaprosił mnie do archiwum. Chętnie przystałam na propozycję. Jestem historykiem i zawsze lubiłam ciekawostki. Muzeum urządzone było w zakrystii starego kościoła. W małym pomieszczeniu zgromadzono portrety pastorów oraz pamiątki po ich rodzinach. Stare szuflady wypełniały kartoteki osobowe, wycinki z gazet, zbiory fotografii, książki, nekrologi, a nawet przedmioty codziennego użytku. Podczas rozmowy z pastorem archiwistka sprawnie odnajdywała zabytki i pokazywała mi je. Niektóre przedmioty były fascynujące, ale z czasem zaczęło mi się tu trochę nudzić. Poczęłam rozglądać się po kątach ciekawie urządzonego pomieszczenia. Nagle spostrzegłam coś przemykającego po podłodze. Czy to kościelna mysz? A może archiwistce coś upadło na podłogę? Jakiś wycinek z gazety? Ku mojemu zaskoczeniu nad podłogą unosiło się coś, co wyglądało jak smugi dymu czy pary. Czy może to był kurz?

Etapry rozwoju autoryteteuW całym procesie pedagogii swoje istotne znaczenie odgrywa wiele czynników, które w mniejszym lub większym stopniu partycypują w procesie wychowania człowieka. Zapewne jednym z tych elementów jest autorytet, który na przestrzeni dziejów ludzkości różnie był definiowany, interpretowany. Bywał czas, gdy jego znaczenie miało daleko idący wpływ na kształtowaniu jednostki, narodów, społeczeństw. Można i należy zapytać, czy dziś w dobie XXI wieku autorytet odgrywa i w jakim stopniu rolę w świecie określanym „globalną wioską”. Nie jest to jedyne pytanie na które uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Autorytet – oblicze, misterium, tajemnica” będą podejmować próbę odpowiedzi. Konferencja została zaplanowana na dzień 19 lutego 2019 roku (wtorek) w Stalowej Woli, ul. Energetyków 11A i rozpocznie się o godz. godz. 9:30. Ostateczny termin zgłoszeń upływa w dniu 15 lutego 2019 roku o godz. 24:00. Organizatorem konferencji jest Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Fundacja Campus w Stalowej Woli.

Wizja czyśćcaNiedawno miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracić, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… jęk był taki, jakoby to była rzeź czy coś podobnego okropnego co nie da się opisać… Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk. Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat. Słyszałam nad nimi głosy, że zwierzęta nie były do takich morderstw zdolne jak człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże… zabijając te niewinne istoty zabijają Samego Boga i stają się bogobójcami, bo dusza to odbicie Boga. Zabijając przeszkadzają Bogu w spełnieniu Jego zamiarów w stosunku do tych dusz, ileż tu na ziemi miałby z nich chwały i jak wiele uwielbienia przez całą wieczność, w której by Go te dusze wysławiały. A teraz, przez wolną wolę, którą Bóg daje człowiekowi patrzeć musi na zbrodnie i zabójstwa niewinnych dzieci…

Uroczysta Msza świętaW czasie, gdy dobiegały Światowe Dni Młodzieży w Panamie, gdy młodzi zgromadzeni ze 156 krajów przy Ojcu Świętym Franciszku wyrażali wielką radość w duchu jedności, gdy z ust Papieża płynęły słowa do młodych, iż nie tkwią w „międzyczasie”, lecz są Bożym „teraz”, w tym czasie tj. 27 stycznia br. w kościele seminaryjnym Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie sprawowana była uroczysta Msza święta, której przewodniczył ks. bp Marian Błażej Kruszyłowicz, podczas której grupie alumnów udzielono posługi lektoratu i akolitatu. W uroczystości tej oprócz braci alumnów, przełożonych seminarium, kapłanów, rodziców i znajomych przyjmujących posługi, swoją modlitewną obecnością towarzyszyły grupy wiernych z diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Wydarzenie to wpisało się w rzeczywistość trwających ŚDM jak również w czas szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne trwającej od kilku miesięcy w diecezji. Galeria foto poniżej tekstu

Zachód umiera,,Nie rodzą się dzieci. A wy przeżywacie teraz inwazję innych kultur, innych ludów, które stopniowo was zdominują pod względem liczebnym i całkowicie zmienią waszą kulturę, wasze przekonania i wartości'' - ostrzegał przed dwoma laty ks. kardynał Robert Sarah. Przypominamy dziś jego słowa. Obawiam się, że Zachód umiera – wyznał kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego. W ostatnich dniach przebywał on we Francji. W jednym z udzielonych z tej okazji wywiadów przyznał się do swych obaw o losy cywilizacji zachodniej. Jego zdaniem wiele rzeczy wskazuje na jej obumieranie. „Nie rodzą się dzieci. A wy przeżywacie teraz inwazję innych kultur, innych ludów, które stopniowo was zdominują pod względem liczebnym i całkowicie zmienią waszą kulturę, wasze przekonania i wartości” – powiedział szef watykańskiej dykasterii.